Čtvrtek 3. října 1991

Přítomno: 139 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci Sněmovny lidu: Adámek, Bakšay, Dienstbier St., Dlouhý, Jambor, Klaus, Kňažko, Komárek, Korman, Kříž, Mandler, Miller, Němcová, Ropek, Sahligerová, Sedlák, Szöcs, Šepetka, Šidík, Veverka


(Schůze zahájena ve 20.05 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážená Sněmovno lidu, vážené poslankyně a poslanci, vítám vás na pokračování 5. samostatné schůze Sněmovny lidu. Dnes máme projednat další bod pořadu této schůze:

Návrh skupiny poslanců Sněmovny lidu na vyslovení nedůvěry členům federální vlády (tisk 864).

Dovolte mi, abych celou záležitost krátce uvedl. Na začátku 17. společné schůze sněmoven jsem obdržel písemný návrh 36 poslanců Sněmovny lidu na vyslovení nedůvěry členům federální vlády ing. Jánu Langošovi, federálnímu ministru vnitra, a Luboši Dobrovskému, federálnímu ministru obrany. Návrh skupiny poslanců máte k dispozici jako parlamentní tisk 864.

Podle jednacího řádu FS jsem svolal předsednictvo sněmovny a v souladu s jeho usnesením projednaly návrh všechny výbory Sněmovny lidu. Podle § 51 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zaujme sněmovna po projednání ve výborech a rozpravě ve sněmovně stanovisko usnesením.

Vzhledem k tomu, že 5. samostatná schůze Sněmovny lidu byla už zahájena, není třeba sněmovnu zvláště svolávat. Navrhuji, aby schválený program samostatné schůze byl rozšířen o tento bod.

Můžeme přikročit k projednávání návrhu. Žádám zástupce skupiny poslanců, kteří návrh předložili, aby návrh odůvodnil. Hovořit bude poslanec Žáček.

Poslanec SL L. Žáček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v souladu s § 51 odst. 1 jednacího řádu FS předkládá skupina poslanců SL a SN Federálního shromáždění návrh na vyslovení nedůvěry členům federální vlády, a to ing. Jánu Langošovi, federálnímu ministru vnitra, a dr. Luboši Dobrovskému, federálnímu ministru obrany, za neadekvátní způsob nočního přepadení letiště Ostrava-Mošnov dne 29. 8. 1991.

V důvodové zprávě uvádíme, že je to již přes měsíc, kdy 29. 8. 1991 čtyřicet minut po půlnoci přistálo na ploše ostravského letiště Mošnov letadlo AN 24, ze kterého vyskočili kuklami maskovaní ozbrojenci s těžkými brokovnicemi a obsadili letištní halu tak, že rozbíjeli okna a dveře, vstup do řídicí věže rozstříleli, následkem čehož došlo k lehkému poranění pracovníka řídicí věže.

Letecký provoz zůstal 15 minut neřízen, zaměstnanci i ozbrojená ochrana letiště byli totálně omezeni na svobodě pohybu. Občané, policisté i vojáci byli nuceni postavit se čelem ke zdi, respektive lehnout na zem. Došlo i na kopance.

Přepadové komando federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva obrany o síle 36 příslušníků URNA a 15 vojenských policistů se chovalo surově. Byla to teroristická akce protiteroristického komanda.

Důvodem přepadení letiště byla federálním ministrem vnitra vykonstruovaná záminka, že na letišti se vyskytují nelegálně držené zbraně a drogy. Je to vyjádření ministra Langoše na branném a bezpečnostním výboru dne 4. 9. 1991. Federální ministr vnitra nepravdivě informoval občany naší země a rovněž neříkal pravdu tiskový mluvčí federálního ministerstva vnitra, když hovořil o seriózních informacích, pokud jde o zbraně a drogy.

Byla to desinformovanost naší veřejnosti. Zbraně a drogy byly nahrazeny pro větší důvěryhodnost radioaktivní látkou. Ani tato druhá opravená verze neobstála. Dnes jsou to již nebezpečné chemikálie. Přepadové komando nebylo vybaveno speciálně cvičenými psy na odhalování drog, žádné drogy také nehledalo, jako nehledalo žádné zbraně, ani žádnou radioaktivní látku. Nehledalo ani nebezpečné chemikálie. Jednotka nebyla vybavena pro styk s radioaktivním materiálem, intenzimetry, ani ochrannými oděvy, jak se dodatečně uvádí. Neprůstřelné vesty je nemohly nahradit. Maskovaní útočníci prošli nevšímavě kolem skříní a stolů, nebyl prohledán ani sklad civilního letiště.

"Včasný" zásah proti letadlu B 707 byl proveden 4 dny po jeho příletu na ostravské letiště. Sílí dojem, že šlo skutečně o předem připravený scénář cvičného přepadení letiště s použitím všech prostředků. Je nutno přiznat, pokud by se prokázala tato okolnost, že bojový úkol komanda byl splněn na výbornou. Násilná ozbrojená akce byla neadekvátní s ohledem na riskování s lidskými životy. Nikdo nemohl předvídat, jak se akce bude vyvíjet. Jde hlavně o způsob provedení, kdy přepad byl proveden v noci maskovanými ozbrojenci s možností ztrát na lidských životech. Federální ministerstvo vnitra mělo přece možnost udělat kontrolu s prohlídkou letištních prostor i letadel, a nikdo by jim to nemohl znemožnit. Nikdo by jim to neměl za zlé, ba naopak.

Dámy a pánové, je drastické, že v době míru se zde počítalo se ztrátami na lidských životech. Je velmi smutné, že občané této země byli vědomě uvedeni v omyl nepravdivou informací, pokud se týká důvodu nasazení komanda.

Dne 4. září jsem prohlásil na branně-bezpečnostním výboru, že jsem nevěřil ve zbraně a drogy, ani v radioaktivní látky. Dne 19. září přinesl tisk zprávu "v souvislosti se zkoumáním okolností případu Mošnov", že bylo vyšetřováním speciální analytické skupiny federálního ministerstva vnitra potvrzeno a prokázáno, že se jedná o strategickou chemickou látku, která není tzv. červená rtuť.

Nedivme se naší veřejnosti, že žádá odvolání obou ministrů. Žádají o to jednotlivci i celé pracovní a občanské iniciativní skupiny od Prešova po Aš. Můžeme to doložit.

Chtěl bych upozornit, že nasazení jednotky rychlého nasazení bylo i v rozporu s nově přijatým zákonem o federálním policejním sboru. V tomto státě není snad člověka, který by s tímto zásahem tak, jak byl proveden, souhlasil. Až na některé paní poslankyně a pány poslance.

Pokud je to v souladu s vůlí voličů ODA je přirozené, že dnes budou hlasovat proti návrhu skupiny 68 poslanců FS utvořenou poslanci 7 stran a hnutí. Má pravdu pan poslanec Lis, předseda branně-bezpečnostního výboru, že hladina veřejného i politického mínění na tento zásah se ještě neuklidnila. Dle soustavné podpory veřejnosti tvrdím, že dostupuje svého vrcholu, a to dnešního dne a právě zde, ve Federálním shromáždění.

Dle vyjádření pana poslance branně-bezpečnostní výbory podrobily ostré kritice způsob nesoučinnosti s republikovými ministerstvy a místními policejními sbory. Pan poslanec dále uvádí, proč došlo právě k oné nesoučinnosti, proč nebyla dostatečně ověřena agenturní zpráva a jednalo se jaksi spíše z podnětu jedné informace, aniž by byly věci hluboce ověřeny. V podstatných rysech skupina 68 poslanců souhlasí i s tak malým vyjádřením. Nesoulad mezi informací pana poslance a pana ministra je ten, že pan ministr tvrdil, že se jednalo o informace z více zdrojů. Podstatná část ve vyjádření pana poslance Lise chyběla, a to způsob, jakým akce byla provedena. To přece nemůžeme přejít mlčením a dělat, že jsme o způsobu nic neslyšeli a nic o něm nevíme. Akce Mošnov je takovou akcí, která by byla důvodem k odvolání ministrů snad ve všech demokratických státech Evropy. Poslanci 7 stran a hnutí nesledují v tomto případě své politické zájmy, už ne proto, že 68 poslanců tvoří ve Federálním shromáždění různé názorové i politické smýšlení. Poslanci sledují jediný cíl - zachování tolik křehké demokracie v tomto státě.

Musíme si být vědomi toho, že občany je třeba chránit a ne ohrožovat. Proto podáváme návrh Federálnímu shromáždění na jejich odvolání. Při hlasování o důvěře požaduji hlasovat jednotlivě o pánech ministrech. Děkuji za pozornost.

Ještě bych dodal, že i v těchto dnech docházejí faxy, a hlavně nyní došel fax od ředitele letiště, kde se píše, že dne 9. 9. odeslali zaměstnanci letiště otevřený dopis prezidentu republiky, ve kterém požadovali odvolání federálního ministra vnitra za neoprávněné nasazení zmíněného útvaru proti bezúhonným pracovníkům letiště Ostrava. Na tento otevřený dopis do dnešního dne neobdrželi žádnou odpověď. Děkuji za pozornost.

(Pro hluk v sále bylo špatně rozumět.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Žáčkovi. Dovolte, abych konstatoval, že návrh projednaly všechny výbory Sněmovny lidu. Konstatuji, že ani jeden výbor naší sněmovny návrh skupiny poslanců nepodpořil. Výbor branný a bezpečnostní vypracoval souhrnné stanovisko, a prosím proto předsedu tohoto výboru, poslance Ivana Šimka, aby nás s ním seznámil.

Poslanec SL I. Šimko: Vážený pán predseda, vážená snemovňa, vážení hostia, dovoľte, aby som vás zoznámil s uznesením branných a bezpečnostných výborov, ktoré sa na dnešnom zasadnutí zaoberali návrhom skupiny poslancov, ide o vyjadrenie nedôvery ministrovi vnútra a ministrovi obrany ČSFR.

Výbory branné a bezpečnostné Snemovne národov a Snemovne ľudu prejednali na svojej spoločnej schôdzi dňa 3. 10. 1991 na základe iniciatívy 37 poslancov Snemovne ľudu a 31 poslancov Snemovne národov návrh na vyslovenie nedôvery členom federálnej vlády Jánu Langošovi, ministrovi vnútra ČSFR a dr. Lubošovi Dobrovskému, ministrovi obrany ČSFR.

Na základe výsledkov rokovania výborov pre plán a rozpočet, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych, zahraničných, ústavno - právnych, pre životné prostredie Snemovne ľudu a Snemovne národov a rokovanie výborov branných a bezpečnostných Snemovne ľudu a Snemovne národov dňa 4. 9. 1991 a prijatého uznesenia k bezpečnostnej akcii na letisku Ostrava - Mošnov odporúčam plénu Snemovne ľudu prijať navrhnuté uznesenie.

Uznesenie znie: "Snemovňa ľudu nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Snemovne ľudu na vyslovenie nedôvery členom federálnej vlády."

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Šimkovi. Do rozpravy se písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, budeme pokračovat bez rozpravy.

Můžeme přistoupit k hlasování. V této chvíli je v jednací síni 94 poslanců, sněmovna je tedy usnášení schopná. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o vyslovení nedůvěry ing. Jánu Langošovi, federálnímu ministru vnitra.

(20.21 hodin)

Kdo je pro vyslovení nedůvěry ing. Jánu Langošovi, nechť hlasuje.

(21) Dvacet jedna. Děkuji.

Kdo je proti?

(70) Sedmdesát. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování?

(4) Čtyři. Děkuji. (Potlesk.)

Budeme pokračovat. Táži se poslanců Sněmovny lidu. Kdo je pro vyslovení nedůvěry členu federální vlády Luboši Dobrovskému, federálnímu ministru obrany, nechť hlasuje.

(19) Devatenáct. Děkuji.

Kdo je proti?

(65) Šedesát pět. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování?

(13) Třináct. Děkuji. (Potlesk.)

Dovolte, abych konstatoval, že návrh na vyslovení nedůvěry členům federální vlády ing. Jánu Langošovi, federálnímu ministru vnitra, a Luboši Dobrovskému, federálnímu ministru obrany, nebyl přijat. K vyslovení nedůvěry tedy nedošlo.

(Poznámka redakce: usnesení SL č.320)

Dovolte, abych přerušil naši schůzi. V dalším programu bude schůze Sněmovny lidu pokračovat podle možností zítra.

Předávám slovo předsedovi Sněmovny národů, aby se ujal řízení.

(Schůze přerušena ve 20.24 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP