Úterý 24. září 1991

Přítomno: 132 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci Sněmovny lidu: Adámek, Andelová, Branný, Dienstbier st., Kessler, Kňažko, Konečný, Kovář, Kříž, Mandler, Ropek, Sedlák, Sychra, Szocs, Šimko I., Vandas, Veverka


(Schůze zahájena ve 14.42 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, než dojde ke společnému jednání obou sněmoven, aby Sněmovna lidu projednala jediný bod programu, ověření mandátu nového poslance a jeho slib. Žádal bych poslance Sněmovny národů, aby zůstali na svých místech, aby mohlo být zahájeno ihned pokračování společné schůze.

Sněmovna lidu má přítomnost 117 poslanců a je tedy usnášení schopná, a aby program pokračoval rychle prosím, soustřeďte se, budeme muset dvakrát nebo třikrát hlasovat.

V prvé řadě bychom měli schválit program schůze Sněmovny lidu, z něhož bude ovšem projednán pouze první bod. Program je takový:

1. Ověření platnosti volby a slib.

2. Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu.

3. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění.

Pokud poslanci budou chtít doplnit program sněmovny, mohou tak učinit po jeho přerušení při pokračování během tohoto schůzovního období.

Táži se tedy poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s navrženým programem schůze, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

(Hlasování začalo ve 14.44 hodin.)

(117) Sto sedmnáct.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku.

(0) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování?

(0) Nikdo.

Program schůze Sněmovny lidu byl schválen plným počtem přítomných poslanců.

Na pořadu je:

1

Ověření platnosti volby poslance Federálního shromáždění.

Předsednictvo Federálního shromáždění prohlásilo podle § 49 odst. 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněný mandát po Boleslavu Bártovi nastupuje dr. Jiří Adámek.

O tomto prohlášení bylo informováno předsednictvo Sněmovny lidu.

Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu FS, zda poslanec byl platně zvolen.

Prosím místopředsedu mandátového a imunitního výboru poslance Miloslava Janstu o přednesení zprávy. Předseda výboru pan poslanec Zdeněk Kessler je v zahraničí.

Poslanec SL M. Jansta: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno lidu, vážené poslankyně, vážení poslanci. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu ThDr. Jiří Adámek, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po poslanci Sněmovny lidu PhDr. Boleslavu Bártovi, byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Současně jsem byl jako místopředseda výboru pověřen, abych podal Sněmovně lidu zprávu o výsledku jednání.

Dámy a pánové, výbor mandátový a imunitní Sněmovny lidu zkoumal zápis o volbách do Federálního shromáždění, usnesení předsednictva Sněmovny lidu k rezignaci náhradníků Ivana Tužinského a Zdenka Mitáše na uvolněný poslanecký mandát a usnesení předsednictva Federálního shromáždění k nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát ve Sněmovně lidu a konstatoval, že náhradník byl řádně zvolen a vyhlášen za poslance Sněmovny lidu. Mandátový a imunitní výbor na základě svých zjištění navrhuje, aby Sněmovna lidu podle č. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ověřila platnost volby svého poslance PhDr. Jiřího Adámka.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za přednesenou zprávu, za mandátový a imunitní výbor.

Můžeme přistoupit k hlasování. Počet poslanců je dostatečný.

(Hlasování začalo ve 14.47 hodin.)

Hlasují poslanci Sněmovny lidu. Táži se jich, kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zprávou mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko (stotřináct).

(113) Sto třináct.

Kdo je proti?

(0) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování?

(1) Jeden.

Děkuji. Konstatuji, že sto třináct poslanců vyslovilo souhlas s usnesením mandátového výboru, jeden se zdržel hlasování, dva poslanci ignorovali hlasování.

Zpráva jmenovaného výboru byla schválena, platnost volby ověřena.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 301)

Podle schváleného programu máme nyní na programu slib poslance.

Zákon o poslancích stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastňuje.

Poprvé se dnes zúčastňuje poslanec Sněmovny lidu pan Jiří Adámek, který jako náhradník nastoupil do uvolněného poslaneckého mandátu v souladu s § 49 zákona č.47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

Prosím, aby předstoupil před předsednickou tribunu ke složení slibu. Slib se skládá podáním ruky předsedovi sněmovny a prohlášením: "Slibuji".

Současně prosím místopředsedu Sněmovny lidu poslance Ernesta Valka, aby přečetl text slibu a všechny účastníky, aby povstali.

Místopředseda SL E. Valko: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať vôle a záujmov ľudu, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

(Probíhá slib poslance.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dovolte, abych nově nastupujícímu poslanci blahopřál a přerušuji jednání Sněmovny lidu. Další řízení schůze převezme kolega místopředseda Stank.

(Schůze přerušena v 14.51 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP