FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

97

Společná zpráva

výborů ústavně právních, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu a pro kulturu a výchovu Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o ochranných známkách (tisk 75)

Výbory ústavně právní, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu a pro kulturu a výchovu Sněmovny lidu a Sněmovny národů na svých schůzích v měsíci září 1988 projednaly vládní návrh zákona o ochranných známkách (tisk 75) a usnesly se doporučit jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. § 1 - v prvém řádku nahradit předložku "při" předložkou "z" a zbytek věty pádově upravit

2. § 4 písm. a) - konec věty upravit takto: "... příznačné pro její výrobky nebo služby..."

3. § 7 odst. 4 - vypustit slova "nebo fyzické"

4. § 9 - v legislativní zkratce použít malé začáteční písmeno "č"

5. § 10 odst. 1 - slova "kdo později požádá o zápis" nahradit slovy "kdo později podá přihlášku"

6. § 12 odst. 2 - vypustit poslední větu

7. § 14 odst. 2 - doplnit předložku "v": "... a pokud změna v ochranné známce..."

8. § 15 odst. 6 - upravit text takto: "Československé právnické nebo fyzické osoby mohou před podáním návrhu na zahájení řízení u soudu nebo hospodářské arbitráže projednat spor s Úřadem (§ 29)."

9. § 19 odst. 1 - doplnit větou: "Užíváním se rozumí užívání zejména na výrobcích a obalech nebo na obchodních papírech, propagačních a inzertních materiálech."

10. § 20 odst. 1 - vypustit čárku: "... do rejstříku nejpozději do šesti měsíců..."

11. § 23 odst. 3 - za slova "... je s touto proslulou ochrannou známkou zaměnitelná," vložit slova "byla přihlášena po prohlášení ochranné známky za proslulou" a ve větě dále pokračovat

12. § 26 - namísto spojení "které jsou v jejich působnosti" upravit text takto: "které náleží do oboru jejich působnosti"

13. § 27 odst. 3 - vypustit poslední větu

14. § 29 odst. 1 - v prvé větě doplnit čárku: "... mezi majiteli, popřípadě smluvními uživateli..."

V Praze dne 16. září 1988
M. Obžerová v. r.
prof. JUDr. Z. Češka v. r.
člen korespondent ČSAV
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
právního Sněmovny lidu
J. Matoušek v. r.
RSDr. E. Rigo v. r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v. r.
prof. Ing. A. Sommer, DrSc. v. r.
člen korespondent ČSAV a SAV
ověřovatel výboru pro zemědělství
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
a výživu Sněmovny lidu
M. Dubová v. r.
J. Pekařová v. r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny lidu
a výchovu Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v. r.
F. Samec v. r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
L. Pargáč v. r.
Ing. J. Křenek v. r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v. r.
Ing. D. Karcírová v. r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Z. Borisová v. r.
JUDr. N. Lefflerová v. r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny národů
a výchovu Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP