FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

82

Společná zpráva

výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 68)

Výbory ústavně právní, zahraniční, branné a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník a doporučily jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami:

1. K bodu 1. - začátek textu článku III zní: "K plnění úkolů hospodářského a sociálního rozvoje zakládá...".

2. K bodu 6. - v § 10 odst. 1 druhá věta zní: "Vlastnické právo a právo hospodaření nezanikají uplynutím času."

3. K bodu 16. - v § 26b odst. 4 se za slovem "zrušit" vkládá místo tečky středník a za ním další věta, která zní: "Ustanovení odstavce 2 platí obdobně."

4. K bodu 18. - v § 27 za slovy "právní poměry" text tohoto ustanovení pokračuje takto: "upravují zákon o státním podniku, zákony o národních výborech, jiné zvláštní předpisy a tento zákon.".

5. K bodu 23. - za textem tohoto bodu se doplňuje další věta, která zní: "Z nadpisu nad § 42 se vypouštějí slova "Zřizování a".

6. K bodu 31. - v § 64 text odstavce 1 zní: "(1) Národním majetkem jsou věci a majetková práva, včetně práv k výsledkům výzkumné, vývojové, projektové a jiné obdobné činnosti, která jsou v socialistickém celospolečenském vlastnictví."

7. K bodu 44. - v § 75 text pístu, a) zní: "a) podmínky při převodech vlastnictví k národnímu majetku státními podniky a podmínky pro nabývání majetku do celospolečenského vlastnictví státními podniky,".

- v textu písm. b) se nahrazuji slova "k věcem v národním majetku" slovy "k národnímu majetku a slovo "věci" slovem "majetku".

- v textu pístu, c) se vypouštějí slova "jiných" a "než státních podniků". Za slovo "organizací" se vloží čárka.

8. K bodu 55. - v § 108 odst. 4 se u slova "prokuristů" vyznačí odkaz na poznámku pod čarou, která zní:

"1) Zákoník mezinárodního obchodu."

- v odst. 6 prvá věta zní: "(6) U odštěpných závodů se zapisuje označení závodu, jeho sídlo, název, sídlo a identifikační číslo organizace, jejíž součástí závod je, a jméno vedoucího odštěpného závodu."

9. Za bod 59. se vloží další bod - text nově vloženého bodu zní: "V § 115 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo právo vydat dodávkový příkaz."

10. K bodu 61. - text tohoto bodu zní: "V § 117 se vypouštějí v nadpisu paragrafu slova "z plánovacích aktů a" a odstavec 1. Odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. V nově označeném odstavci 2 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1"."

11. K bodu 66. - na konci textu tohoto bodu se připojí další věta tohoto znění: "Dosavadní odstavce 4 až 8 se označuji jako odstavce 3 až 7."

12. Za bod 66. se vloží další bod - text nově vloženého bodu zní: "V § 125 v nově označeném odstavci 3 písm. c) se konec věty upravuje takto: "... podle odstavce 2"."

13. K bodu 67. - začátek znění tohoto bodu se upravuje takto:

"V § 125 v nově označeném odst. 5 se slova...".

14. K bodu 68. - úvodní věta tohoto bodu zní: "V § 125 nově označený odst. 7 zní:", Označení odstavce číslovkou B se nahradí číslovkou 7.

15. K bodu 79. - v novém textu § 142 se první část věty v odstavci 1 upravuje takto: "(1) Organizace jsou povinny vyúčtovat a vymáhat pouze tímto zákonem nebo prováděcími předpisy stanovené majetkové sankce, na které...".

16. K bodu 82. - text tohoto bodu zní: "V § 158 odst. 2 se v uvozovací větě za slovo "dodávce" vkládají slova "výrobků, prací nebo výkonů"."

17. K bodu 85. - úvodní věta tohoto bodu zní: "V § 159 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která zní: "b) jde o závazně ukládanou státní zakázku,". Za text písmena b) se vkládá text písm. c), který zní: "c) jde o státním plánem stanovený odběr ze státních hmotných rezerv." V poslední větě tohoto bodu se na konci textu nahradí označení písm. "c)" písmenem "d)".

18. K bodu 90. - text tohoto bodu se doplní o další větu: "Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7."

19. K bodu 91. - text tohoto bodu se doplní o další větu: "V odkazu v odstavci 3 se číslovka 7 nahrazuje číslovkou 6."

20. K bodu 101. - v § 201 odst. 3 se na počátku věty nahrazují slova "Vyřídí-li" slovy "Vyhoví-li" a slovo "oprávněně" slovem "oprávněné".

21. K bodu 105. - v novém § 206 odst. 4 se další text za slovy "z ceny části dodávky," upravuje takto: "jejíž vadnost byla zjištěna nestranným odhadem, provedeným na základě...".

22. Za bod 111. se vloží další bod - text nově vloženého bodu zní: "V § 220 odst. 3 se odkaz v závorce na § 51 nahrazuje odkazem na § 352a."

23. K bodu 117. - za text tohoto bodu se vkládá další věta tohoto znění: "Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3."

24. K bodu 122. - za text tohoto bodu se vkládá další věta tohoto znění: "Dosavadní označení textu písmeny b) až e) se nahrazuje písmeny a) až d)."

25. K bodu 134. - v § 295 odst. 2 se ukonči prvá věta za slovy "z ceny dodávky." Závěrečná část věty "nejvýše však 15.000 Kčs za každý případ." se vypouští.

26. K bodu 141. - za text tohoto bodu se vkládá další věta,- která zní: "Dosavadní odstavce 3 a 4 se označuji jako odstavce 2 a 3."

27. Za bod 159. se vloží další bod - text nově vloženého bodu zní: "V § 356 odst. 1 se vypouští text v závorce "(včetně generální opravy)"."

28. K bodu 160. - v § 360a odst. 2 písm. a) se upraví začátek textu takto: "a) účel sdružení, dobu, na kterou je smlouva uzavírána, činnost, která...".

- v písmenu d) se na konci textu mezi slova "zániku sdružení" vkládají slova "smlouvy o".

- text odst. 4 zní: "(4) Smlouva o sdružení zaniká dohodou zúčastněných organizaci, dosažením účelu, k němuž byla uzavřena, uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo v jiných případech stanovených ve smlouvě.".

- text odst. 5 zní: "(5) Pokud smlouva o sdružení nestanoví jinak, může zúčastněná organizace od smlouvy odstoupit nebo převést svá práva a povinnosti na jinou organizaci jen se souhlasem všech sdružených organizaci."

29. K bodu 172. - úvodní věta § 391 odst. 1 se upravuje takto: "(1) Federální ministerstvo financi vydá předpisy".

- v odst. 2 se názvy ministerstev financí ČSR a SSR upravuji na "ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky" a "ministerstvo financi, cen a mezd Slovenské socialistické republiky".

- v odst. 4 se názvy ministerstev lesního a vodního hospodářství ČSR a SSR upravuji na "ministerstvo lesního a vodního hospodástvi a dřevozpracujícího průmyslu české socialistické republiky" a "ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky".

30. K bodu 174. - v odst. 1 písm. b) se místo "federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu" uvede název "federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky",

- v odst. 5 se uvede místo federálního ministerstva dopravy název "federální ministerstvo dopravy a spojů".

31. K bodu 175. - za text tohoto bodu se připojuje další věta: "Dosavadní písmena d) a e) se označuji jako písmena a) a b).".

32. Z důvodu vložení nových bodů do textu novely se provede od prvního nově vloženého bodu přečíslování dalších bodů.

V Praze dne 6. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
RSDr. J. Neubert v.r.
Ing. M. Štěpán v.r.
ověřovatel výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny lidu
Sněmovny lidu
V. Malíková v.r.
L. Sakmar v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny lidu
a bezpečnostního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
M. Dubová v.r.
J. Pekařová v.r:
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny lidu
a výchovu Sněmovny
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidi
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Požgaiová v.r.
V. Štáfek v.r.
ověřovatelka výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny národů
Sněmovny národů
E. Šarišská v.r.
RSDr. R. Nejezchleb v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny národů
a bezpečnostního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. J. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Z. Borisová v.r.
JUDr. N. Lefflerová v.r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny národů
a výchovu Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP