FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

69

Vládní návrh

Zákon,

kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 písm. a) zní:

"a) projednává a rozhoduje hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi, organizačními jednotkami nebo orgány socialistických organizací, pokud jsou oprávněny vystupovat v hospodářských vztazích svým jménem, jakož i mezi ostatními účastníky hospodářských závazkových vztahů[§ 17 odst. 2 a § 113 hospodářského zákoníku] (dále jen "organizace"),.

2. § 1 písm. d) zní`:

"d) upozorňuje socialistické organizace a orgány hospodářského řízení na závady v jejich činnosti, popřípadě navrhuje opatření k odstranění těchto závad,".

3. § 1 se doplňuje ustanovením písmene g), které zní:

"g) v případech a za podmínek stanovených zvláštním předpisem rozhoduje o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení,".

4. § 1 se doplňuje ustanovením písmene h), které zní:

"h) zjišťuje v závažných přepadech, zda byla její rozhodnutí splněna a působí, popřípadě činí opatření k jejich splnění.".

5. V § 2 odst. i se za písmeno d) vkládají nová ustanovení písmene e) a f), která zní:

"e) spory o zdržení se protiprávního jednání a spory o odstranění protiprávního stavu

f) spory o vydání věci.".

Dosavadní text písmene e) se označuje písmenem g).

6. V § 2 se vypouští odstavec 9.

7. § 2a odst. 1 zní:

"/1/ Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje též hospodářsky spory o náhradu škody a o náhradu majetkové újmy mezi organizacemi a orgány hospodářského řízení[§ 26a hospodářského zákoníku a článek III. bod 1 zákona č.] v případech a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.".

8. § 4 zní:

"/1/ Při své činnosti se hospodářská arbitráž řídí právními předpisy a zásadami hospodářské politiky československé socialistické republiky. Prosazuje celostátní hospodářské zájmy proti úzkým místním, podnikovým, popřípadě resortním zájmům. Dbá o upevňování státní, především plánovací, smluvní a finanční kázně, zejména o zajišťování a plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství; přitom jsou jí organizace, popřípadě příslušné orgány hospodářského řízení povinny poskytnout potřebnou součinnost.

/2/ Zjistí-li hospodářská arbitráž při plnění svých úkolů, že opatření prováděná organizacemi nebo orgány hospodářského řízení, týkající se hospodářských vztahů mezi socialistickými organizacemi, jsou v rozporu s právními předpisy nebo se zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky nebo s úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, je povinna na takový rozpor neprodleně tyto orgány a organizace upozornit a požadovat nápravu (§ 45), pokud neučiní jiné opatření (§ 46d).".

9. § 10 odst. 2 písm. a) zní:

"a) rozhoduje o změně rozhodnutí orgánů hospodářské arbitráže nebo o zrušení těchto rozhodnutí a o přikázání sporu k novému projednání v případech uvedených v § 42, o změně rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty v případech uvedených v § 46b a o změně rozhodnutí o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení v případech uvedených v § 46d.".

10. § 13 odst. 1 písm. d) zní:

"d) spory uvedené v § 2a mezi organizacemi a federálními ministerstvy nebo jinými federálními ústředními orgány anebo jde-li o spory související se zajištěním obrany a bezpečnosti státu nebo s dodávkami v oboru státních hmotných rezerv.".

11. § 13 odst. 2 písm. a) zní:

"a) směřuje-li návrh na uložení hospodářské pokuty proti organizaci v působnosti federace nebo proti několika organizacím, z nichž alespoň jedna je v působnosti federace,".

12. § 13 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"/3/ Státní arbitráž Československé socialistické republiky rozhoduje o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení,

a) směřuje-li návrh na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení proti federálnímu ministerstvu nebo jinému federálnímu ústřednímu orgánu,

b) souvisí-li návrh na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení se zajištěním obrany a bezpečnosti státu nebo s dodávkami v oboru státních hmotných rezerv.".

13. § 13a odst. 1 písm. b) zní:

"b) spory uvedené v § 2a mezi organizacemi a ministerstvy nebo jinými ústředními orgány České socialistické republiky nebe Slovenské socialistické republiky anebo mezi organizacemi a krajskými národními výbory.".

14. V § 13a odst. 2 se za slova "hospodářských pokut" vkládají slova "a o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení".

15. § 13a odst. 3 zní:

"/3/ Místní příslušnost Státní arbitráže České socialistické republiky nebo Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky se řídí sídlem orgánu, popřípadě organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost, popřípadě proti níž bylo zahájeno řízení z vlastního podnětu, nebo sídlem organizace, proti níž směřuje návrh na uložení hospodářské pokuty, anebo sídlem orgánu hospodářského řízení proti němuž směřuje návrh na vyslovení neplatnosti jeho opatření; je-li takových orgánů nebo organizace více řídí se příslušnost sídlem kterékoli z nich.".

16. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"/2/ Nesprávnost označení organizace která arbitrární žádost podala nebo organizace, proti níž žádost směřuje, opraví hospodářská arbitráž na návrh organizace nebo z vlastního podnětu, je-li jinak zřejmé, o kterou organizaci jde.".

17. V § 22 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a za slova "ve stanovené lhůtě" se vkládají slova "nebo opraví-li hospodářská arbitráž nesprávnost v označení organizace".

18. V § 26 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

19. § 27 včetně nadpisu zní:

"§ 2 7

Schválení dohody organizací

Řízení lze skončit dohodou organizací, schválenou hospodářskou arbitráží. Hospodářská arbitráž dohodu schválí, jestliže není v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Schválená dohoda má právní účinky rozhodnutí.".

20. Dosavadní text § 28 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"/2/ Vezme-li organizace arbitrážní žádost zpět, vydá hospodářská arbitráž rozhodnutí o zastavení řízení, pokud zpětvzetí arbitrážní žádosti není v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky.

Jestliže by zpětvzetí arbitrážní žádosti bylo v rozporu s právními předpisy nebo se zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky, hospodářská arbitráž v řízení pokračuje.".

21. V § 29 odst. 1 se za slova "svévolně protahuje." vkládají slova "anebo která nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 40a odst. 2,".

2. V § 30 odst. 1 se vypouštěje věty druhá, třetí a čtvrtá.

23. § 31a se vypouští.

24 v § 32 odst. 1 se v druhé větě za slova "Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky," vkládají slova "spory uvedené v § 2a,".

25. V § 38 odst. 1 se v první větě za slova "do 50 000 Kčs" vkládá text oddělený čárkami ", nejde-li o spor uvedený v § 2a.".

26. Za § 40 se vkládá § 40a který zní:

"§ 40a

/1/ V závažných případech zjišťuje orgán hospodářské arbitráže, který byl příslušný pro rozhodnutí sporu, buď z vlastního podnětu nebo na základě podnětu Státní arbitráže České socialistické republiky, Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky nebo Státní arbitráže československé socialistické republiky, zda bylo rozhodnutí splněno.

/2/ Organizace označené v rozhodnutí jako strany hospodářského Sporu jsou povinny na výzvu orgánu hospodářské arbitráže, obsaženou v rozhodnutí nebo učiněnou samostatně, ve stanovené lhůtě sdělit, zda bylo rozhodnutí splněno; podle okolností případu jsou povinny k tomuto sdělení předložit též příslušný doklad a poskytnout další požadovanou součinnost.".

27. § 41 odst. 1 a 2 zní:

"/1/ Jestliže rozhodnutím krajské státní arbitráže byly porušeny právní předpisy nebo zásady hospodářské politiky československé socialistické republiky, příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky na návrh rozhodnutí změní nebo zruší a přikáže spor k novému projednání anebo učiní jiné opatření. Z vlastního podnětu může příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky tak učinit do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí; jsou-li pro to zvlášť naléhavé důvody, může tak učinit i po této lhůtě, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.

/2/ Příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky přezkoumá na návrh rozhodnutí krajské státní arbitráže též tehdy, jestliže po vydání rozhodnutí byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být stranám sporu známy v době jeho vydání, mají však podstatný význam pro rozhodnutí a se zřetelem na ně je rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Na základě takových nových skutečností může příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky přezkoumat rozhodnutí krajské státní arbitráže z vlastního podnětu.".

28. V § 41 odst. 3 se vypouští slovo "může" a slovo "učinit" se nahrazuje slovem "učiní".

29. V § 41 odst. 5 se za čtvrtou větu vkládá tato věta: "Návrh na přezkoumání rozhodnutí ve sporech uvedených v § 2a má odkladný účinek.".

30. V § 42 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Návrh předkládá presidiu Státní arbitráže Československé socialistické republiky příslušný orgán hospodářského řízení nebo některý ze členů presidia.".

31. § 42 odst. 2 zní:

"/2/ Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky z důvodů uvedených v § 41 odst. 1 a 2 změní nebo zruší rozhodnutí ve sporech uvedených v § 13 a přikáže spor k novému projednání anebo učiní jiné opatření. Návrh předkládá organizace nebo orgány který je stranou ve sporu; ustanovení § 41 odst. 5 platí obdobně. Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky může rozhodnutí přezkoumat též na návrh některého ze členů presidia, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.".

32. V § 44a odst. 2 se v závorce "§ 30 odst. 1" nahrazuje "§ 27".

33. § 45 odst. 1 zní:

"/1/ Hospodářská arbitráž je povinna upozorňovat příslušné vedoucí pracovníky socialistických organizací a orgánů hospodářského řízení na podstatné závady v činnosti socialistických organizací a orgánů hospodářského řízení, které vyšly najevo při výkonu arbitrážní činnosti (signalizace).".

34. V § 45 odst. 2 se v druhé větě za slova "Nevyhoví-li" vkládají slova "vedoucí pracovník socialistické organizace" a slova "nadřízenému orgánu" se nahrazuje slovy "příslušnému orgánu hospodářského řízení".

35. V § 45 se vypouští odstavec 3.

36. V § 46a odst. 2 se slova "uloží odvod částky," nahrazují slovy "může uložit odvod až do výše částky,".

37. § 46a odst. 3 zní:

"/3/ Řízení o odvodu penále zahajuje hospodářská arbitráž na návrh příslušného orgánu, učiněný na základě jeho kontrolní nebo revizní činnosti. Návrh musí obsahovat

a) označení organizací, jimž má být odvod uložen,

b) skutečnosti, které odůvodňují uložení odvodu, zejména den vzniku a zániku práva na penále,

c) výši penále, které mělo být zaplaceno.".

38. V § 46b odst. 2 se vypouštějí slova "na základě zjištění učiněných v arbitrážním řízení orgány hospodářské arbitráže".

39. V § 46b odst. 3 se slova "nebo orgánu, proti němuž" nahrazují slovy ", proti níž".

40. § 46b odst. 4 druhá věta zní: "Stejnopis návrhu musí současně zaslat organizaci, proti níž návrh směřuje.".

41. § 46b odst. 5 zní:

"/5/ Organizace, proti níž návrh směřuje, je povinna do 15 dnů od obdržení stejnopisu návrhu zaslat hospodářské arbitráži a navrhovateli, vyjádření k návrhu na uložení hospodářské pokuty.".

42. V § 46b odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "V řízení zahájeném z vlastního podnětu se postupuje obdobné.".

43. § 46b odst. 7 zní:

"/7/ Jednání o návrhu na uložení hospodářské pokuty jsou povinni zúčastnit se vedoucí pracovnici organizace, proti níž bylo řízení zahájeno, a pověřený zástupce navrhovatele.".

44. V § 46b odst. 8 se v prvé a druhé větě vypouštějí slova "nebo orgánu hospodářského řízení".

45. V § 46b odst. 9 se druhá věta nahrazuje textem, který zní: "Návrh na toto opatření může předložit presidiu navrhovatel nebo organizace, jíž byla pokuta uložena, do 15 dnů od doručení rozhodnutí; včas podaný návrh má odkladný účinek. Po uplynutí této lhůty může návrh na opatření presidia podat některý z členů presidia, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.".

46. V § 46c odst. 1 se vypouštějí slova "nebo orgánům" a "a orgánům".

47. V § 46c odst. 2 v prvé větě se vypouštějí slova "nebo orgán".

48. § 46d včetně nadpisu zní:

"§ 46d

Řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení

/1/ Hospodářská arbitráž vysloví neplatnost opatření orgánu hospodářského řízení, zjistí-li, že jsou pro to splněny podmínky stanovené zvláštním předpisem. [§ 26c hospodářského zákoníku]

/2/ Řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení zahajuje hospodářská arbitráž na návrh organizace nebo z vlastního podnětu. Návrh na zahájení řízení může organizace podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti. Z vlastního podnětu zahájí hospodářská arbitráž řízení i po této lhůtě, je-li na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení naléhavý společenský zájem.

/3/ Návrh na zahájení řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení musí obsahovat označení orgánu hospodářského řízení, proti němuž návrh na vyslovení neplatnosti opatření směřuje, označení opatření, jehož neplatnost má hospodářská arbitráž vyslovit, skutečnosti a důkazy, jimiž organizace návrh na vyslovení neplatnosti opatření odůvodňuje.

/4/ Stejnopis návrhu na zahájení řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení musí organizace současně zaslat orgánu hospodářského řízení, proti němuž návrh na zahájení řízení směruje.

/5/ Orgán hospodářského řízení, proti němuž návrh na zahájení řízení o neplatnosti jeho opatření směřuje, je povinen do 15 dnů od obdržení stejnopisu návrhu zaslat hospodářské arbitráži a organizaci, která návrh na zahájení řízení podala, vyjádření k návrhu. Ve vyjádření musí být uvedeno zejména stanovisko k návrhu a označení skutečnosti a důkazů, na něž se orgán hospodářského řízení odvolává.

/6/ O návrhu na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení rozhoduji vždy tři arbitři, z nichž jeden předsedá. Tyto arbitry a předsedajícího určí příslušný hlavní arbitr. Souvisí-li opatření, jehož neplatnost má hospodářská arbitráž vyslovit, se zajištěním obrany a bezpečnosti státu nebo s dodávkami v oboru státních hmotných rezerv, je jedním z arbitrů náčelník vojenské složky Státní arbitráže Československé socialistické republiky nebo jeho zástupce. V řízení zahájeném z vlastního podnětu se postupuje obdobně.

/7/ Jednání o návrhu na vyslovení ne platnosti opatření orgánu hospodářského řízení jsou povinni se zúčastnit pověření pracovníci orgánu hospodářského řízení a vedoucí pracovnici organizace, která návrh na zahájení řízení podala.

/8/ Rozhodnutí o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení může změnit jen presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky. Návrh na toto opatřená může předložit presidiu organizace která návrh na zahájení řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení podala, nebo orgán hospodářského řízení, o jehož opatření bylo rozhodnuto, do 15 dnů od doručení rozhodnutí; včas podaný návrh má odkladný účinek. Po uplynutí této lhůty může návrh na opatření presidia podat některý z členů presidia, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.".

49. Dosavadní § 46d se označuje jako § 46e a zní:

"§ 46e

Pro řízení o odvodu penále do státního rozpočtu o uložení hospodářské pokuty a o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení platí přiměřeně ustanovení části třetí, za tato řízení se arbitrážní poplatky neplatí.".

Čl. II.

Předsednictvo Federálního shromážděna se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 121/1962 Sb.. o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Důvodová zpráva

Usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. října 1987 č. 283 o právním zabezpečení přestavby hospodářského mechanismu byl Státní arbitráži Československé socialistické republiky uložen úkol novelizovat zákon o hospodářské arbitráži.

Novelizace zákona o hospodářské arbitráži je součástí celkové právní přestavby, jež má vytvořit právní podmínky pro realizaci zásad přebudování hospodářského mechanismu. Cílem novelizace je vytvořit předpoklady pro realizaci těchto zásad a též upravit Zákon o hospodářské arbitráži tak, aby odpovídal novým hmotně-právním úpravám obsaženým zejména v návrhu zákona o státním podniku a úpravám v návrhu novely hospodářského zákoníku. Novelizaci se zároveň promítají do zákona ty úkoly, které byly uloženy hospodářské arbitráži usnesením vlády Československé socialistické republiky č. 329 ze dne 5. prosince 1985 o hospodářské arbitráži a možnostech intenzivnějšího využívání jejího působení na vztahy v národním hospodářství, a které vyžadují zákonnou úpravu.

Novela, v návaznosti na návrhy zákona o státním podniku, zákona o zemědělském družstevnictví a zákona o bytovém, výrobním a spotřebním družstevnictví a na Směrnici k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu, stanoví pravidla pro řešení nových sporů o náhradu majetkové újmy vzniklé organizaci opatřením orgánu hospodářského řízení, pro poskytování ochrany organizacím proti neoprávněným zásahům orgánů hospodářského řízení do jejich činnosti a pro důslednější ochranu práva hospodaření a práva vlastnického. V návrhu jsou též promítnuty změny vyplývající z nového postavení a úkolů centra a hospodářských organizací (dvoustupňový systém řízení, větší samostatnost organizací atd.).

V souladu s novým postavením hospodářských organizací se navrhuje ze zákona o hospodářské arbitráži vypustit ustanovení, které hospodářskou arbitráž opravňovalo založit, změnit nebo zrušit právní poměr mezi organizacemi, mezi nimiž je hospodářský spor.

Významnou změnou je navrhovaná úprava řízení o přezkoumání arbitrážních rozhodnutí. Novela ukládá povinnost rozhodnutí přezkoumat, zatímco podle dosavadní úpravy přezkoumání záviselo na uvážení arbitrážních orgánů. Tím se zvyšuje ochrana socialistických organizací proti nesprávným rozhodnutím, která v některých případech citelně zasahují do jejich hospodaření a současně se posiluje zákonnost a právní jistota organizací v nových ekonomických podmínkách. Dále se, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, umožňuje účastníkům řízení o uložení hospodářské pokuty, aby i sami mohli podávat návrhy na přezkoumání rozhodnutí. Stejná možnost se dává účastníkům i v nově zaváděném řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení.

Posílení právní jistoty účastníků řízení pak vyžaduje, aby byla limitována doba, do které může příslušná Státní arbitráž Československé socialistické republiky, Státní arbitráž České socialistické republiky a Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky pro porušení právních předpisů nebo zásad hospodářské politiky Československé socialistické republiky z vlastního podnětu arbitrážní rozhodnutí změnit nebo zrušit a přikázat spor k novému projednání anebo učinit jiné opatření; proto se navrhuje limitovat tuto možnost dobou dvou let od právní moci rozhodnutí.

Z týchž důvodů se stejné časové omezení navrhuje i pro možnost přezkoumání rozhodnutí presidiem Státní arbitráže Československé socialistické republiky na návrh některého z členů presidia ve sporech uvedených v § 13 a pro podání návrhu některého z členů presidia na změnu rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty nebo o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení.

Návrh novely zákona o hospodářské arbitráži obsahuje jen nezbytné úpravy vyvolané potřebami přestavby hospodářského mechanismu ČSSR. Komplexní úprava zákona o hospodářské arbitráži má být realizována tak, aby podle citovaného usnesení vlády Československé socialistické republiky nabyla účinnosti k 1. 1. 1991. Při její přípravě budou posouzeny i další podněty a náměty.

Z navrhované novely, z novely hospodářského zákoníku, ze zákona o státním podniku, zákonů o družstevnictví a ze změn ve struktuře řízení vyplývají pro hospodářskou arbitráž nové úkoly. Půjde hlavně o rozhodování sporů mezi organizacemi a orgány hospodářského řízení o náhradu majetkové újmy, sporů o vyslovení neplatnosti nezákonných opatření orgánů hospodářského řízení a o náhradě škody způsobené takovými opatřeními, o hospodářské spory dosud rozhodované v rámci koncernu jeho orgány a o řadu různých druhů sporů, které byly dosud řešeny orgány nadřízenými podnikům a jiným organizacím.

Důsledky tohoto rozšíření činnosti hospodářské arbitráže, včetně dopadu na rozpočet federace a na rozpočty republik, nelze v současné době odpovědně kvantifikovat. Bude možné tak učinit až na základě poznatků získaných z uplatňování navrhované novely a z plnění nových úkolů arbitráže v hospodářské praxi.

K bodu 1 /§ 1 písm. a)/

Navrhovaná úprava odpovídá návrhu nového znění § 17 odst. 2 h. z., v němž se dosavadní výčet organizačních jednotek vypouští.

K bodu 2 /§ 1 písm. d)/

Zvýšení samostatnosti a odpovědnosti státních podniků a ostatních hospodářských organizací, nové pojetí vztahů chozrasčotní a centrální sféry a princip dvoustupňového řízení vede k zásadnímu omezení operativních a direktivních zásahů orgánů centra do chozrasčotní sféry. Orgány hospodářského řízení budou moci vydávat závazná opatření adresovaná hospodářským organizacím jen v případech, za podmínek a způsobem stanoveným zákony. Tato skutečnost se dotýká i dosavadního mechanismu signalizační činnosti arbitráže.

K bodu 3 /§ 1 písm. g)/

Navrhované doplnění vyplývá z předpokládané nové úpravy § 26c h. z., který zakládá nové oprávnění orgánů hospodářské arbitráže posuzovat zákonnost opatření orgánů hospodářského řízení a rozhodnutím vyslovit, že opatření, které je v rozporu s právními předpisy, je neplatné. Půjde o nový druh zvláštního řízení, jehož úprava se navrhuje vložit do nového ustanovení § 46d.

K bodu 4 /§ 1 písm. h)/

Usnesení vlády Československé socialistické republiky ř. 329/1985 v bodu I/1 Opatření ukládá hospodářské arbitráži, aby v závažných případech zjišťovala, zda byla je jí rozhodnutí splněna. Ve výčtu hlavních úkolů hospodářské arbitráže (§ 1) není tato činnost hospodářské arbitráže dosud vyjádřena. Navrhovaná úprava vyjadřuje jak oprávnění hospodářské arbitráže zjišťovat v závažných případech splnění arbitrážních rozhodnutí, tak možnost působit v rámci její kompetence v takových případech k zabezpečení realizace rozhodnutí, zejména signalizační činností. Navrhovaná úprava je dále dováděna v § 29 odst. 1 a § 40a.

K bodu 5 /§ 2 odst. 1 písm. e) a f)/

Navrhovaná úprava doplňuje výčet základních druhů sporů. Jde spory, které budou přicházet v úvahu ze jména v souvislosti s prohloubením ochrany vlastnického práva a práva hospodaření v navrhovaném znění § 10 a 10a h. z., v souvislosti s navrhovanou úpravou § 285 odst. 1 h. z., jejímž smyslem je předcházet vadnému plnění a ochraňovat život a zdraví pracujících a životní prostředí, jakož i v souvislosti s poskytováním ochrany proti nežádoucí monopolizaci a porušování pravidel hospodářské soutěže.

K bodu 6 /§ 2 odst. 9/

Navrhované vypuštění odstavce 4 je odůvodněno principem dvoustupňového řízení v novém organizačním uspořádání výrobně technické, výzkumně vývojové a oběhové základny; z hlediska tohoto principu nebude v dalším období přicházet v úvahu rozhodování hospodářských sporů uvnitř výrobních hospodářských jednotek nebo hospodářských jednotek obdobně uspořádaných jejich vnitřními orgány.

K bodu 7 /§ 2a odst. 1/

Navrhované znění § 26e h. z. stanoví širší odpovědnost orgánů hospodářského řízení, než je odpovědnost za škodu vzniklou organizaci v důsledku opatření orgánu hospodářského řízení, které je v rozporu s právními předpisy. Jde o odpovědnost za majetkovou újmu, která organizaci vznikla v důsledku opatření orgánu hospodářského řízení, vydaného sice v souladu s právními předpisy, jímž však došlo ke zhoršení hospodářských výsledků organizace. Právo na náhradu majetkové újmy může organizace uplatnit u hospodářské arbitráže, pokud její požadavek na náhradu majetkové újmy nebyl uspokojen příslušným orgánem hospodářského řízení. Navrhovaná úprava vyžaduje doplnění § 2a odst. 1 tak, že hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje i spory o náhradu majetkové újmy v případech a za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

K bodu 8 /§ 4/

Usnesení vlády Československé socialistické republiky č. 329/1985 v bodu I/2 Opatření ukládá orgánům hospodářské arbitráže signalizovat porušení právních předpisů nebo zásad hospodářské politiky Československé socialistické republiky zjištění nejenom při projednávání hospodářských sporů, ale i při ostatní činnosti; v bodu I/3 jim pak ukládá dbát o řádně a včasné smluvní zajištěna u zvlášť důležitých úkolů stanovených vládou československé socialistické republiky. Takto rozšířené úkoly hospodářské arbitráže vyžadují odpovídající úpravu § 4. Současně je třeba v tomto ustanovení vyjádřit, že v případě nezákonného opatření orgánu hospodářského řízení nebude signalizace zjištěných závad jediným možným opatřením hospodářské arbitráže, ale že ve zvláštním řízení může hospodářská arbitráž vyslovit neplatnost takového opatření orgánu hospodářského řízení. Navazující úprava je obsažena v navrhovaném ustanovení § 46d.

K bodu 9 /§ 10 odst. 2 písm. a)/

Navrhované doplnění souvisí s novým zvláštním řízením o vyslovení neplatnosti opatření orgánů hospodářského řízení, jehož úprava je navrhována v § 46d.

K bodu 10, 11, 12 /§ 13 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 2 písm. a), § 13 odst. 3/

Navrhované doplnění § 13 odst. 1 písm. d) oproti dosavadní úpravě blíže specifikuje příslušnost Státní arbitráže Československé socialistické republiky k rozhodování sporů uvedených v § 2a. Toto určení příslušnosti vychází z dosavadních principů úpravy příslušnosti, tj. ze subjektů a předmětu sporu tak, jak tomu je ve sporech uvedených v § 13 odst. 1 písm. a) a b).

Navrhovaná změna § 13 odst. 2 písm. a) je vyvolána návrhem změny § 384a h. z., podle niž může být hospodářskou pokutou postižena pouze organizace nebo organizační jednotka organizace vystupující v hospodářských vztazích svým jménem.

Navrhované doplnění § 13 odst. 3 souvisí s novou pravomocí hospodářské arbitráže vyslovit neplatnost nezákonného opatření orgánu hospodářského řízená. Vzhledem k povaze řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení (§ 46d) koresponduje navrhovaná úprava příslušnosti se stávající úpravou příslušnosti Státní arbitráže Československé socialistické republiky v řízení o uložení hospodářské pokuty.

K bodu 13, 14e 15 /§ 13a odst. 1 písm. b), § 13a odst. 2, § 13a odst. 3/

Navrhovaná úprava § 13a odst. 1 písm. b) je vyvolána doplněním ust. § 2a, podle něhož orgány hospodářské arbitráže rozhoduji též spory o náhradu majetkové újmy, z čehož vyplývá též nutnost rozdělit příslušnost k rozhodování těchto sporů mezi jednotlivé arbitrážní orgány.

Obdobně, jako je tomu v navrhovaném § 13 odst. 1 písm. d), omezuje se příslušnost Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky jen na rozhodování těchto sporů mezi organizacemi a ministerstvy nebo jinými ústřednami orgány České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky anebo mezi organizacemi a krajskými národními výbory. Spory, pro jejichž rozhodování není podle navrhované úpravy § 13 odst. 1 písm. d) nebo § 13a odst. 1 písm. b) příslušná Státní arbitráž Československé socialistické republiky nebo Státní arbitráž České socialistické republiky, popřípadě Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky, budou rozhodovat příslušné krajské státní arbitráže.

Navrhované doplnění § 13a odst. 2 souvisí s novým druhem řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení.

Navrhovaná změna § 13a odst. 3 je rovněž vyvolána úpravou nového druhu řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení.

K bodu 16, 17 /§ 22 odst. 2, § 22 odst. 3/

Účelem úpravy je vyloučit odmítání arbitrážních žádostí z důvodů nesprávného nebo neúplného označení organizací v arbitrážních žádostech ač je jinak zřejmé, o které organizace jde. Odmítání arbitrážních žádostí podle dosavadního § 22a odst. 3 - jestliže je v arbitrážní žádostí uveden někdo kdo nemůže být stranou ve sporu - vedlo

k protahování sporů a ke zbytečné administrativě. Toto doplnění úpravy se jeví potřebné i vzhledem k přestavbě organizačního uspořádání hospodářských jednotek, neboť po přechodnou dobu bude zřejmě vzhledem k těmto změnám docházet ve větším rozsahu k nesprávnému nebo neúplnému označování stran sporu.,"

K bodu 18 /§ 26/

Oprávnění hospodářské arbitráže podle § 26 odst. 2 založit změnit nebo zrušit právní poměr mezi organizacemi, mezí nimiž je hospodářský spor, není v souladu s principem zvýšené samostatnosti organizací. Ponechání tohoto oprávnění hospodářské arbitráži by jí umocňovalo zasahovat do činnosti organizací způsobem, který podle návrhu novely hospodářského zákoníku (§ 118) nemá patřit v takovém rozsahu ani orgánům hospodářského řízení. Přitom se zásahy orgánů hospodářského řízení má být spojena povinnost těchto orgánů nahradit majetkovou újmu, kterou svým opatřením způsobí, což při rozhodnutí hospodářské arbitráže podle § 26 odst. 2 by nepřicházelo v úvahu. Takové rozhodnutí by bylo možno napadnout pouze opravným prostředkem.

K bodu 19 /§ 27/

Skončení sporu schválením dohody organizací je v současné právní úpravě zařazeno v § 30 odst. 1 pod nadpisem "Arbitrážní jednání", z čehož plyne, že skončení sporu schválením dohody organizací je možné jen tehdy, dojde-li k dohodě při arbitrážním jednání. Posílení samostatnosti hospodářských organizací však vyžaduje aby hospodářská arbitráž mohla schválit i dohodu organizací, k níž došlo mimo arbitrážní jednání. Je proto potřebné v samostatném ustanovení upravit skončení řízení schválením dohody organizací. Navrhované ustanovení je vhodné zařadit na místo zrušeného § 27.

K bodu 20 /§ 28 odst. 2/

Navrhované doplnění vyjadřuje princip samostatnosti a chozrasčotního hospodaření hospodářských organizací. Při tomto novém pojetí postavení hospodářských organizací musí být umožněno zpětvzetí arbitrážní žádosti.

Přitom je vhodné, aby i nadále byla zachována zásada nepřipustit zpětvzetí v případech, kdy by takovýto postup odporoval právním předpisům a zásadám hospodářské politiky Československé socialistické republiky

K bodu 21 /§ 29 odst. 1/

Rozšíření působnosti orgánů hospodářské arbitráže podle navrhovaného § 1 písm. h) předpokládá potřebu zakotvit v zákoně povinnost organizací, označených v rozhodnutí jako strany sporu, sdělit orgánu hospodářské arbitráže na jeho výzvu, zda rozhodnutí bylo splněno, popřípadě o tom předložit příslušný doklad nebo poskytnout pro zjištění další potřebnou součinnost (§ 40a odst. 2). Porušení těchto povinností musí být zajištěno možností postihu uložením pořádkové pokuty.

Pořádkovou pokutou je i nadále možné postihovat svévolné protahování arbitrážního řízení, tj. takové jednání, kterým se záměrně protahuje řízení s úmyslem ztížit dosažení účelu arbitrážního řízení (např. vydat včas rozhodnutí aj.).

K bodu 22 /§ 3 odst. 1/

Navrhované vypuštění věty druhé, třetí a čtvrté odst. 1 je odůvodněno tím, že v navrhovaném znění § 27 je samostatně upraveno schválení dohody organizací, čímž je rozšířena možnost skončit spor tímto způsobem.

K bodu 23 /§ 31a/

Spory podle § 2a navrhovaného znění jsou hospodářskými spory, pro jejichž řešení není nutno vytvářet zvláštní komise, oprava podle § 30 odst. 1, která umožňuje, aby spory se složitou problematikou byly projednávány několika arbitry, popřípadě podle § 31 odst. 1 arbitrážní komisí, je dostačující. Aplikace dosavadního ustanovení § 31a při řešení sporů podle § 2a by byla nežádoucí i z toho důvodu, že v arbitrážní komisi by byli zastoupeni vedoucí pracovníci orgánu řízení, který by byl stranou ve sporu.

K bodu 24 /§ 32 odst. 1/

Důvodem navrhované úpravy je vyloučit pravomoc rozhodců k rozhodování sporů uvedených v § 2a, vzhledem k jejich závažnosti.

K bodu 25 /§ 38 odst. 1/

Smyslem navržené úpravy je vyloučit u sporů uvedených v § 2a, vzhledem k jejich závažnosti, rozhodování arbitrážními platebními rozkazy.

K bodu 26 /§ 40a/

Navrhované ustanovení zajišťuje plnění úkolu uloženého hospodářské arbitráži v bodu I/1 Opatření k usnesení vlády Československé socialistické republiky č. 329/1985 zjišťovat v závažných případech, zda její rozhodnutí byla splněna.

K bodu 27, 28, 29 /§ 41 odst. 1, 2, 3, 5/

Z hlediska posilování úplného chozrasčotu a socialistické zákonnosti je třeba dát organizacím a orgánům oprávnění domáhat se nápravy nesprávných arbitrážních rozhodnutí v přezkoumacím řízení. Státní arbitráži Československé socialistické republiky, Státní arbitráži České socialistické republiky a Státní arbitráži Slovenské socialistické republiky je proto uložena povinnost na návrh organizace nebo orgánu, který je stranou ve sporu, rozhodnutí přezkoumat.

Jako prostředek zabezpečení výkonu dozorové funkce Státní arbitráže československé socialistické republiky, Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky je třeba ponechat těmto arbitrážním orgánům možnost reparovat vadná rozhodnutí i bez návrhu, z vlastního podnětu; pro stabilitu právních vztahů jeví se však potřebným časově omezit tuto možnost zásahů do pravomocných rozhodnutí nejdéle na dobu dvou let od právní moci rozhodnutí.

Závažnost sporů uvedených v § 2a a jejich možné majetkové dopady u orgánů hospodářského řízení přitom vyžaduje, aby návrhům účastníků řízení na přezkoumání rozhodnutí v těchto sporech byl přiznán odkladný účinek.

K bodu 30, 31 /§ 42 odst. 1, § 42 odst. 2/

Navrhovaná změna § 92 odst. 1 umožňuje předložit presidiu Státní arbitráže Československé socialistické republiky návrh na změnu nebo zrušení vadného rozhodnutí orgánu hospodářské arbitráže příslušnému orgánu hospodářského řízení, zatímco podle současné úpravy měl toto oprávnění jen příslušný ministr (vedoucí ústředního orgánu), popřípadě rada krajského národního výboru. Tím dochází k rozšíření subjektů oprávněných k podání návrhu ve prospěch dodržování socialistické zákonnosti a ochrany oprávněných zájmů účastníků řízení.

Navrhovaná změna § 42 odst. 2 opravu je přezkoumání arbitrážních rozhodnutí presidiem Státní arbitráže Československé socialistické republiky ve sporech uvedených v § 13 obdobně, jako se navrhuje v § 41.

K bodu 32 /§ 44a odst. 2/

Navrhovaná změna § 44a odst. 2 souvisí s navrženým zněním § 27 a změnou § 30 odst. 1.

K bodu 33 až 35 /§ 45 odst. 1,§ 45 odst. 2, § 45 odst. 3/

Navrhovaná změna odpovídá návrhu znění § 1 písm. d) a změněnému postavení organizací a orgánů hospodářského řízení v novém hospodářském mechanismu.

K bodu 36, 37 /§ 46a odst. 2, 46a odst. 3/

Navrhovaná změna § 46a odst. 2 uvádí úpravu řízení o odvodu penále do souladu s navrhovaným novým zněním § 142 odst. 4 h. z.

Navrhovaná změna § 46a odst. 3 rozšiřuje okruh subjektů oprávněných k podání návrhu na zahájení řízení o odvodu penále a v souvislosti s navrhovaným novým zněním § 142 odst. 4 h. z. potřebně upravuje náležitosti návrhu na zahájení řízení o odvodu penále.

K bodu 38 /§ 46b odst. 2/

Dosavadní úprava, která umožňuje arbitrážním orgánům zahájit, řízení o uložení hospodářské pokuty z vlastního podnětu pouze na základě zjištění učiněných v arbitrážním řízení se jeví jako nedostačující. Navrhovaná právní úprava proto rozšiřuje možnosti zahájení řízení z vlastního podnětu i na případy kdy orgány hospodářské arbitráže učiní potřebná zjištění při své ostatní činnosti, popřípadě na základě oznámení orgánů, které samy návrh na zahájení řízení podat nemohou (např. orgány prokuratury, ministerstva vnitra atd.).

K bodu 39 až 45 /§ 46b odst. 3 až 9/

Vzhledem k posílení samostatnosti organizací ne jeví se nadále potřebnou účast dosavadního nadřízeného orgánu organizace v řízení o uložení hospodářské pokuty. Zkušenosti s řízením o uložení hospodářské pokuty ukázaly že podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty je třeba časově limitovat, zejména vzhledem k tomu že takovýto návrh má odkladný účinek. Pokud by návrh na přezkoumání rozhodnutí nebyl podán včas, mohl by návrh podat některý z členů presidia Státní arbitráže Československé socialistické republiky. Rozhodnutí by se však uplynutím lhůty 15 dnů od právní moci rozhodnutí stalo vykonatelným. Stabilita právních vztahů pak rovněž vyžaduje časově omezit možnost podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí některým z členů presidia.

K bodu 46, 47 /§ 46c odst. 1, § 46c odst. 2/

V navrhovaném znění je promítnuta nová úprava provedená v § 384a h. z.

K bodu 48 /§ 46d/

Zvláštní řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení slouží k ochraně práv organizací a vychází především z úpravy návrhu zákona o státním podniku.

Pro posílení právní jistoty organizací i orgánů hospodářského řízení je potřebné omezit lhůtu k podání návrhu na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení. Přitom se ponechává možnost zahájit řízení z vlastního podnětu i po uplynutí stanovené lhůty v těch případech, kdy to vyžaduje naléhavý celospolečenský zájem.

Přezkoumání rozhodnutí a neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení je založeno na stejných principech jako přezkoumání rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty.

K bodu 49 /§ 46e/

Navrhované doplnění vyplývá z nového druhu zvláštního řízení o vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení.

V Praze dne 31. března 1988

Štrougal v. r.

předseda vlády ČSSR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP