FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

63

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění,

předsednictva a výborů Sněmovny lidu

a předsednictva a výborů Sněmovny národů

za dobu od 20. dubna do 2. května 1988

Podle § 58 odst. 3 a §.64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb., ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 8. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala dne 19. dubna 1988.

V tomto období pracovaly orgány Federálního shromáždění v souladu s plánem hlavních úkolů na rok 1988.

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění po skončení 8. společné schůze sněmoven v rámci ústavní činnosti vyhlásilo

- ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky

- zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

II.

Předsednictva sněmoven v rámci zákonodárné činnosti přikázala k projednání

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím

výborům ústavné právním

zahraničním

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

- vládní návrh o změnách v nemocenském zabezpečení

výborům ústavně právním

pro plán a rozpočet

pro zemědělství a výživu

pro sociální politiku.

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven návrh obsahového a organizačního zabezpečení 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a návrh na Její svolání.

III.

Po skončení 8. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů pokračovaly práce všech výborů a jejich poslanců na přípravě květnové a červnové společné schůze sněmoven.

V tomto období byla konána schůze společné pracovní komise poslanců k novelizaci zákoníku práce.

Dále se uskutečnila beseda poslanců z ekonomických výborů s ministrem zahraničního obchodu ČSSR k navrhovaným změnám zákona č. 42/1980 Sb., a k situaci v oblasti zahraničního obchodu v procesu přestavby hospodářského mechanismu.

Výbory pro sociální politiku za účasti partnerského výboru SNR provedly kontrolní akci ve Výzkumném ústavu sociálního rozvoje a práce v Bratislavě v souvislosti s projednáváním závěrečného účtu kapitoly federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

V Praze dne 2. května 1988

Alois Indra
předseda Federálního shromáždění
Vladimír Vedra
Ján Janík
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP