FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

48

Vládní návrh

Zákon

ze dne ............ prosince 1987

o státním rozpočtu československé federace na rok 1988

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usnesla na tomto zákoně:

§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 215 094 000 000 Kčs.
Celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 215 094 000 000 Kčs.
Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.
(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:
A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik
- České socialistické republice 40 619 870 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 27 485 350 000 Kčs
z toho:
I. dotace a subvence na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik
- České socialistické republice 9 375 100 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 979 700 000 Kčs
II. dotace na vyhrané neinvestiční akce
- České socialistické republice 31 249 770 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 20 505 650 000 Kčs
v tom:
a) dotace na družstevní bytovou výstavbu
- České socialistické republice 3 100 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 2 100 000 000 Kčs
b) dotace na individuální bytovou výstavbu
- České socialistické republice 810 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 500 000 000 Kčs
c) dotace na modernizaci bytového fondu
- České socialistické republice 898 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 63 000 000 Kčs
d) dotace na státní programy technického rozvoje
- České socialistické republice 929 600 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 258 300 000 Kčs
e) vybrané druhy cenových dotací a intervencí
- České socialistické republice 12 052 600 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 9 556 700 000 Kčs
f) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě
- České socialistické republice 12 894 400 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 960 700 000 Kčs
g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů
- České socialistické republice 875 170 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 431 950 000 Kčs
h) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích
- české socialistické republice 18 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 35 000 000 Kčs
B. Globální dotace
- České socialistické republice 41 722 930 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 30 376 350 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí mže upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.
Příloha k zákonu č. ...../1987 Sb.

Celkový přehled

státního rozpočtu československé federace
Příjmy(v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 214 688 023
z toho:
z hospodářství195 105 283
z vědy a techniky327 770
z peněžních a technických služeb 17 267 842
ze společenských služeb a činností 484 128
z obrany a bezpečnosti1 503 000
Daně od obyvatelstva a poplatky 83 000
Ostatní příjmy322 977
Úhrnem215 094 000
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na hospodářství 38 512 185
vědu a techniku5 338 493
peněžní a technické služby 3 123 454
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 1 355 058
obranu a bezpečnost24 187 990
správu2 372 820
Celkem74 890 000
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 140 204 000
Úhrnem215 099 000

Důvodová zpráva

k návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988

K § 1

Návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 byl vypracován na základě ustanovení čl. 11 ústavního zákona č. 193/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., a ustanovení § 10 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

V rozpočtovém zákoně jsou zakotveny základní finanční údaje státního rozpočtu federace, které vyjadřují vedle číselných objemů i úroveň finančních vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik, jak je uloženo v ustanovení čl. 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

Návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 vychází ze základních cílů a úkolů ekonomického a sociálního rozvoje naší společnosti stanovených XVII. sjezdem KSČ a konkretizovaných v 8.5LP a v rozpočtovém výhledu ČSSR na léta 1986 až 1990. Důraz je kladen na dosažení všeobecného obratu k intenzifikaci, na zvýšení dynamiky tvorby hmotných a finančních zdrojů, na zvýšení technické úrovně národního hospodářství a na využívání výsledků rozvoje vědy a techniky.

Prioritní pozornost bude i v roce 1988 věnována vyrovnanosti státního rozpočtu československé federace a celé rozpočtové soustavy, rovnováze finanční a měnové, vycházející z uplatňování vnější i vnitřní ekonomické rovnováhy a zabezpečující plynulý rozvoj našeho národního hospodářství. Pouze za těchto předpokladů lze reálně a účinně zajišťovat další postup týkající se rovnováhy vnějších ekonomických vztahů, provádět žádoucí strukturální změny ve výrobní základně a výsledcích výroby, realizovat rozsáhlé integrační akce, nezbytné pro zabezpečení dalšího perspektivního rozvoje naší ekonomiky a tím i pro udržení a odpovídající zvyšování životní úrovně.

V systému dotací stanovených v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1988 nedochází ve srovnání s rokem 198/ ke změnám.

K § 2

V navrhovaném zmocnění vlády ČSSR, případně ministra financí, nedochází proti roku 1987 ke změnám.

V Praze dne 10. července 1987
předseda vlády ČSSR
ministr financí ČSSR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP