FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

41

Návrh

Usnesení Sněmovny lidu

ke zprávě místopředsedy vlády Československé socialistické republiky o úkolech strojírenství a elektrotechnického průmyslu v urychlování vědeckotechnického rozvoje

Sněmovna lidu na své 2. schůzi dne 20. října 1987 přijala toto usnesení:

Strategie urychlení vytyčená XVII. sjezdem Komunistické strany Československa zvyšuje nároky na strojírenství a elektrotechnický průmysl. Tato odvětví jsou hlavními nositeli technického rozvoje celého národního hospodářství, technické a strukturální přestavby československé ekonomiky a modernizace technologií. Podílejí se významně na tvorbě národního důchodu, na rozvoji zahraničního obchodu, mají důležité úkoly v boji za úsporu paliv, energie a materiálů, při ochraně přírody a životního prostředí, pro obranu země i v uspokojování osobní spotřeby občanů.

Sněmovna lidu a její orgány věnují úkolům strojírenství a elektrotechnického průmyslu trvalou pozornost; k řešení problémů těchto odvětví již přijaly řadu doporučení pro vládní a další orgány.

Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSSR

1. bere na vědomí zprávu místopředsedy vlády ČSSR s. Gerleho o úkolech strojírenství a elektrotechnického průmyslu v urychlování vědeckotechnického rozvoje;

2. konstatuje, že

- strojírenský a zvláště elektrotechnický průmysl se rozvíjejí rychleji než ostatní odvětví národního hospodářství. V některých oborech a v části podniků těchto odvětví dochází k výraznějšímu inovačnímu rozvoji a ke zvládnutí nových progresivních výrobků. K výrobě nedostatkových strojírenských a elektrotechnických výrobků významně přispívají i nestrojírenské obory,

- jsou postupně vytvářeny podmínky pro rozvoj přímé spolupráce se zahraničními partnery ve výzkumu, vývoji a výrobě, zejména na základě Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000,

- uplatňování vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu je stále ještě nedostatečné. Přes všechna přijatá opatření se nedaří zavádět urychleně výsledky výzkumu a vývoje do výroby. Zvláště neuspokojivé je tempo v elektronizaci strojírenských výrobků. V řadě případů jsou moderní stroje s vysokým stupněm automatizace málo využívány, směnnost téměř stagnuje. Výrobně technická základna těchto odvětví je zastaralá, modernizace postupuje velmi pomalu. Strojírenství a elektrotechnický průmysl neplní v potřebné úrovni požadavky na technickou modernizaci a elektronizaci dalších odvětví národního hospodářství,

- strojírenství a elektrotechnický průmysl se dosud nevyrovnaly s rostoucí náročností vnitřního a zahraničního trhu na kvalitu a spolehlivost vyráběné produkce. Nekvalitní výroba způsobuje velké materiální ztráty i politické škody. Dodávky náhradních dílů a servis pro řadu výrobků jsou neuspokojivé. Jejich rychlé a výrazné zlepšení pro zahraniční i vnitřní trh je zásadní a neodkladnou ekonomickou a politickou otázkou;

- 3. požaduje

a) vládě Československé socialistické republiky

- důsledně realizovat zásadní a efektivní strukturální změny ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu; urychlovat zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu s cílem zvýšení celkové kvalitní úrovně produkce těchto odvětví,

- urychlit komplexní technickou a technologickou modernizaci výroby ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu; zintenzivnit elektronizaci československého národního hospodářství, zvláště strojírenství a jeho výrobků,

- využívat všech forem, které umožňuje přestavba hospodářského mechanismu k většímu zapojení našich strojírenských a elektrotechnických podniků do mezinárodní socialistické integrace i k vytváření přímých vztahů mezi našimi podniky, organizacemi a firmami dalších zemí; k tomu zjednodušit právní předpisy,

- zabezpečit rozvoj materiálně technické základny čs. strojírenství a elektrotechnického průmyslu v ostatních odvětvích národního hospodářství,

b) ministru hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR, ministru všeobecného strojírenství ČSSR, ministru elektrotechnického průmyslu ČSSR,

- v rámci přestavby hospodářského mechanismu vytvářet podmínky k postupnému převedení hospodářských organizací na plný chozrasčot a samofinancování,

- důrazněji zvyšovat směnnost a efektivněji využívat základních fondů,

- zabezpečit zásadní obrat v dodavatelsko-odběratelských vztazích a zefektivnit vzájemnou spolupráci strojírenských oborů a elektrotechnického průmyslu i spolupráci s dalšími resorty,

- rozhodněji řešit nedostatky v zásobování vnitřního trhu kvalitními výrobky strojírenského a elektrotechnického průmyslu a náhradními díly,

- kvalitu výrobků a jejích efektivní užití učinit rozhodujícím hlediskem pro hodnocení podniků,

- zvýšit spolupráci s podniky zahraničního obchodu při průzkumu trhu a vytvářet podmínky pro dobrou informovanost tvůrčích talentovaných pracovníků o současné světové výrobní technice, umožnit jim účast na stážích, sympoziích i zahraničních veletrzích,

- zabezpečit nestrojírenským oborům vyšší dodávky sériově vyráběných agregátů, kompletačních dílů, modulů a součástek i elektronických výrobků, aby se mohly podílet ve větší míře na modernizaci vlastní výrobně technické základny i ostatních odvětví národního hospodářství,

- více využívat možnosti platné soustavy k odměňování pracovníků podle množství a kvality práce, zejména výkonných konstruktérů, technologů, projektantů, elektroniků a výzkumně vývojových pracovníků,

- zkvalitňovat komplexní systém péče o pracující, životní a pracovní prostředí a bezpečnost práce; zabezpečit zvýšení účinnosti spolupráce strojírenství a elektrotechnického průmyslu a školství při přípravě kádrů, zejména mladé dělnické generace pro rychlejší uplatňování vědeckotechnického rozvoje;

4. ukládá

a) místopředsedovi vlády ČSSR s. L. Gerlemu předložit předsednictvu Sněmovny lidu do 30. června 1988 zprávu o rozpracování a realizaci doporučení obsažených v usnesení Sněmovny lidu, ve zpravodajské zprávě a v diskusních příspěvcích poslanců ve schůzi sněmovny,

b) výborům Sněmovny lidu v zákonodárné, kontrolní a iniciativní činnosti věnovat stálou pozornost zajišťování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a 5. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa k urychlování cyklu výzkum-vývoj-výroba a využívání všech možností vědeckotechnické revoluce k účinnějšímu uspokojování potřeb socialistické společnosti,

c) poslancům Sněmovny lidu v politickoorganizátorské práci ve volebních obvodech aktivně napomáhat k plnění úkolů při urychlování vědeckotechnického rozvoje, přestavbě hospodářského mechanismu ČSSR a objasňovat jejich celospolečenský význam;

5. obrací se

na výrobní a hospodářské organizace, aby rozhodnými a komplexními opatřeními zabezpečovaly plnění plánovaných úkolů v uplatňování vědeckotechnického pokroku v hospodářské praxi,

na pracovní kolektivy, brigády socialistické práce, komplexní racionalizační brigády, zlepšovatele, vynálezce a všechny občany, aby rozvojem pracovní iniciativy, zejména na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 40. výročí Vítězného února účinně napomáhali plnění stanovených úkolů v urychlování vědeckotechnického rozvoje a při přestavbě hospodářského mechanismu ČSSR.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP