FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

40

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 9. listopadu 1987

Podle § 58 odst. 3 a § 64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb., ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala ve dnech 22. a 23. června 1987.

V tomto období pokračovaly orgány Federálního shromáždění ve své činnosti v souladu s plánem hlavních úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů.

Schůze Sněmovny lidu projednala 20. října 1987 "Úkoly strojírenství a elektrotechnického průmyslu v urychlování vědeckotechnického rozvoje."

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění v rámci ústavní činnosti vyhlásilo doplňovací volbu ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR.

Ve své řídící, koordinační a kontrolní činnosti projednalo předsednictvo zejména

- návrh na vyslání delegace Federálního shromáždění ČSSR do Indonésie ve dnech 20. - 27. října 1987

- plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu ČSSR v roce 1987

- rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním a hospodářským orgánům a organizacím v roce 1986

- zprávu o setkání předsedů parlamentů členských států Varšavské smlouvy ve dnech 1. až 3. července 1987 ve Varšavě

- zprávu o oficiální návštěvě předsedy Spolkového sněmu Spolkové republiky Německa v ČSSR ve dnech 28. června až 2. července 1987

- zprávu o oficiální návštěvě viceprezidenta Argentinské republiky a předsedy Senátu dr. Martíneze v ČSSR ve dnech 9. až 13. září 1987

- zprávu o oficiální návštěvě delegace Federálního shromáždění ČSSR v Kanadě ve dnech 21. až 26. září 1987

- informaci o pracovním setkání parlamentních skupin ČSSR a Belgie ve dnech 26. a 27. srpna 1987

- návrh na vyslání oficiální delegace Federálního shromáždění ČSSR do Indie ve dnech 23. až 27. listopadu 1987

- vyhlášení úplného znění zákona o státním zkušebnictví /tisk 37/

- zprávu o čerpání výdajů a plnění plánovaných příjmů rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění ČSSR za I. pololetí 1987 a návrh rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění ČSSR /kapitola 102 státního rozpočtu/ na rok 1988.

II.

Předsednictva sněmoven v rámci zákonodárné činnosti přikázala k projednání

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987 (tisk 35)

výborům ústavně právním zahraničním

- návrh zásad zákona o zvláštním příspěvku horníkům (tisk 36)

výborům ústavně právním

pro plán a rozpočet

pro průmysl dopravu a obchod

pro sociální politiku

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. červ na 1987 (tisk 38)

výborům ústavně právním

zahraničním

pro plán a rozpočet

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979 (tisk 43)

výborům ústavně právním

zahraničním

branným a bezpečnostním.

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven

- zhodnocení 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- obsahové a organizačně politické zabezpečení 6. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a návrh na její svolání

- plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu ČSSR v roce 1987

- rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním a hospodářským orgánům a organizacím v roce 1986

- obsahové a organizačně politické zabezpečení 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Předsednictvo Sněmovny lidu dále projednalo

- závěrečnou zprávu o zabezpečení 2. samostatné schůze Sněmovny lidu a návrh na její svolání

- zhodnocení 2. samostatné schůze Sněmovny lidu.

III.

V období po 5. společné schůzi sněmoven konaly schůze všechny výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů (kromě výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu) a projednávaly

- zhodnocení podílu výborů na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů a na 3. samostatné schůzi Sněmovny národů

- stanovisko k odpovědím členů vlády na podněty poslanců uplatněné na 3. samostatné schůzi Sněmovny národů

- závěrečnou přípravu na 2. samostatnou schůzi Sněmovny lidu

- přípravu na 6. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- přípravu na 7. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním a hospodářským orgánům a organizacím v roce 1986

- obsahové zaměření činnosti výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů v roce 1988.

Dále projednávaly výbory sněmoven podle rozhodnutí svých předsednictev přikázané vládní návrhy.

Vedle těchto úkolů měly výbory sněmoven na pořadu

výbory pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro kulturu a výchovu a pro sociální politiku

- plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu ČSSR v roce 1987

výbory ústavně právní

- zhodnocení praxe soudů při rozhodování o trestných činech proti majetku občanů se zvláštním zřetelem na vloupání do bytů

výbory zahraniční

- stav čs. konzulárních styků z hlediska plnění mezinárodních závazků a potřeb ČSSR

- aktuální otázky mezinárodních vztahů

výbory branné a bezpečnostní

- informaci o aktuálních otázkách mezinárodní vojenskopolitické situace.

výbory pro plán a rozpočet

- průzkum v n.p. Avia-Letňany

výbory pro průmysl, dopravu a obchod

- besedu o nových výrobcích, zejména z oblasti elektroniky (výjezdní zasedání na strojírenském veletrhu v Brně)

- poznatky poslanců z diskuse k návrhu zákona o podniku

výbory pro kulturu a výchovu

- zprávu o stavu čs. vrcholového sportu a o přípravě čs. reprezentace na Olympijské hry 1988

výbory pro sociální politiku

- zprávu o vývoji pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 1986

- zprávu o zhodnocení postupu a výsledků 2. etapy programu ZEUMS.

Po provedené doplňovací volbě ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů se konala schůze mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů k projednání výsledků doplňovací volby a návrhu zprávy pro sněmovnu.

V Praze dne 9. listopadu 1987

Alois INDRA

předseda Federálního shromáždění
Vladimír VEDRA
Ján JANÍK
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP