FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

30

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu

a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března do 22. června 1987

Podle § 58 odst. 3 a § 64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb., ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala dne 24. března 1987.

V tomto období pokračovaly orgány Federálního shromáždění ve své činnosti v souladu s plánem hlavních úkolů Federálního shromáždění ČSSR a jeho orgánů.včetně plánu zahraničních styků na rok 1987.

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění ve své řídící, koordinační a kontrolní funkci projednalo zejména

- zprávu generálního prokurátora ČSSR a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR o stavu a vývoji hospodářské kriminality

- zprávu Nejvyššího soudu ČSSR o provádění zákona o rodině

- informaci o záměrech sledovaných připravovanými mezinárodními smlouvami, které vyžadují před ratifikací souhlasu Federálního shromáždění ČSSR

- stanoviska k odpovědím členů vlády na podněty poslanců uplatněné na 4. společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění při projednávání zprávy vlády ČSSR o plnění jejího programového prohlášení

- zprávu o oficiální návštěvě norské parlamentní delegace v ČSSR ve dnech 2. - 5. března 1987

- zprávu o průběhu a výsledcích zasedání zvláštního výboru Meziparlamentní unie k otázkám životního prostředí v Nairobi

- zprávu o průběhu a výsledcích 77. konference Meziparlamentní unie v Managui

- návrh na vyslání delegace Federálního shromáždění na setkání představitelů parlamentů členských států Varšavské smlouvy ve Varšavě ve dnech 1. a 2. července 1987

- návrh na vyslání oficiální delegace Federálního shromáždění ČSSR do Kanady ve dnech 21. - 26. září 1987

- zprávu o oficiální návštěvě syrské parlamentní delegace v ČSSR ve dnech 18. - 23. května 1987.

II.

Předsednictva sněmoven v rámci zákonodárné činnosti přikázala k projednání

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986 (tisk 20)

výborůmústavně právním
zahraničním
pro plán a rozpočet

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (tisk 21)

výborůmústavně právním
zahraničním

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijata v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987 (tisk 22)

výborůmústavně právním
zahraničním
branným a bezpečnostním
pro kulturu a výchovu

- vládní návrh zákona

- o změnách zákona o mateřském příspěvku (tisk 25)

- o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 26)

- kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce (tisk 27)

- o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (tisk 28)

výborůmústavně právním
pro plán a rozpočet
pro sociální politiku

- vládní návrh zákona o veterinární péči (tisk 29)

výborůmústavně právním
pro zemědělství a výživu

- zásady zákona o Sbírce zákonů (tisk 32)

výborůmústavně právním

- vládní návrh zákona o státní energetické inspekci (tisk 33)

výborůmústavně právním
pro plán a rozpočet
pro průmysl, dopravu a obchod
pro zemědělství a výživu

- vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (tisk 34)

výborůmústavně právním
branným a bezpečnostním
pro plán a rozpočet
pro průmysl, dopravu a obchod
pro zemědělství a výživu
pro kulturu a výchovu
pro sociální politiku,

- vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění schvaluje státní závěrečný účet čs. federace za rok 1986 (tisk 31)

výborůmpro plán a rozpočet

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven

- zhodnocení 4. společné schůze SL a SN

- stanoviska k odpovědím členů vlády na podněty poslanců uplatněné na 4. společné schůzi sněmoven FS při projednávání zprávy vlády ČSSR o plnění jejího programového prohlášení

- obsahové a organizačně politické zabezpečení 5. společné schůze SL a SN a návrh na její svolání

- kontrolní zprávu o přípravě 2. samostatné schůze Sněmovny lidu a 3. samostatné schůze Sněmovny národů

- zprávu Nejvyššího soudu ČSSR o provádění zákona o rodině včetně stanovisek výborů

- zprávu o vývoji hospodářské kriminality v ČSSR včetně stanovisek výborů.

Předsednictvo Sněmovny národů projednalo též zhodnocení 3. samostatné schůze Sněmovny národů.

III.

V období po 4. společné schůzi sněmoven konaly schůze všechny výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů kromě výborů mandátových a imunitních a projednávaly

- závěrečnou zprávu o zabezpečení 3. samostatné schůze Sněmovny národů

- kontrolu přípravy na 2. samostatnou schůzi Sněmovny lidu včetně závěrečných zpráv z poslaneckých průzkumů

- přípravu na 5. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- zhodnocení podílu výborů sněmoven na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- stanoviska k odpovědím členů vlády na podněty poslanců uplatněné na 4. společné schůzi sněmoven FS při projednávání zprávy vlády ČSSR o plnění jejího programového prohlášení.

Výbory sněmoven dále projednávaly podle rozhodnutí svých předsednictev přikázané vládní návrhy a kapitoly státního závěrečného účtu čs. federace za rok 1986.

Vedle těchto úkolů měly na pořadu

všechny výbory mimo zahraniční a výbory mandátové a imunitní

- zprávu generálního prokurátora ČSSR a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR o stavu a vývoji hospodářské kriminality

výbory ústavně právní, pro kulturu a výchovu a pro sociální politiku

- zprávu Nejvyššího soudu ČSSR o provádění zákona o rodině

výbory ústavně právní

- kontrolní zprávy o plnění usnesení VÚP SL a SN, přijatých ke zprávě o výsledcích poslaneckého průzkumu o účinnosti vybraných ustanovení zákona o rodině a k některým otázkám uplatňování zákona o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech v praxi soudů

- vyhodnocení stavu zákonnosti zadržení, úrovně prokurátorského dozoru nad ním a zákonnosti rozhodování o vazbě

- vyhodnocení činnosti a poznatků prokuratury o stavu zákonnosti v investiční výstavbě a stavebnictví

- zprávu o činnosti soudů v oblasti pracovně-právních vztahů

- informaci o legislativních záměrech vlády ČSSR

výbory zahraniční

- plnění úkolů čs. zahraničně obchodní koncepce po XVII. sjezdu KSČ

- výsledky dosavadního kulturně propagačního úsilí a zaměření aktivity Čs. společnosti pro mezinárodní styky

- zprávu o činnosti Čs. ústavu zahraničního /a Matice slovenské/ ve stycích s krajanskými spolky

- zprávu federálního ministerstva zahraničních věcí o stavu vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících za rok 1986

- informaci o průběhu a výsledcích 77. konference Meziparlamentní unie v Managui ve dnech 27. dubna až 2. května 1987

- informaci o aktuálních otázkách mezinárodních vztahů

výbory branné a bezpečnostní

- činnost Kriminalistického ústavu federálního ministerstva vnitra (prohlídka)

výbory pro plán a rozpočet

- souhrnné znění státního závěrečného účtu čs. federace za rok 1986 (za účasti poslanců delegovaných ostatními výbory sněmoven)

výbory pro průmysl, dopravu a obchod

- možnosti genového inženýrství v biotechnologiích (seminář)

výbory pro zemědělství a výživu

- zprávu o současném stavu a perspektivách zemědělské výroby ve Východoslovenské nížině

- uplatnění experimentů hospodářského mechanismu v odvětví zemědělství a výživy

výbory pro kulturu a výchovu

- celospolečenský program estetické výchovy (seminář)

- kulturní aspekty ochrany přírody a životního prostředí.a účinnost příslušných právních předpisů (seminář)

výbory pro sociální politiku

- zprávu federálního ministerstva práce a sociálních věcí o demografickém vývoji v ČSSR.

V Praze dne 22. června 1987

Alois INDRA

předseda Federálního shromážděni

Vladimír VEDRA
Ján JANÍK
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP