FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

28

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1987

o zvýšeni některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č.121/1975 Sb., a sociálním zabezpečeni, ve zněni zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č.76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, zákona č.150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečeni, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č.7/1982 Sb., o zvýšeni důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, zákona č.73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečeni a předpisů o nemocenském pojištění, zákona č.116/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečeni zákona č.56/1984 Sb., o některých změnách zákona a sociálním zabezpečení, a zákona č.108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení se mění a doplňuje takto:

1. V § 42 odst. 1 a 2 a v § 45 odst. 2 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kčs" a částka "1600 Kčs" částkou "1700 Kčs".

2. V § 60a odst. 1 a 2 se částka "1050 Kčs" nahrazuje částkou "1100 Kčs" a částka "1700 Kčs" částkou "1800 Kčs",

3. V § 159 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kčs" a částka "1600 Kčs" částkou "1700 Kčs".

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. z bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých děti, sociální a rodičů a sourozenců, která nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v čl. I se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu po dni účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.

Důvodová zpráva

Všeobecná část

Důchodové zabezpečení tvoří jednu z nejdůležitějších součástí sociální politiky a představuje sociální jistoty pro občany, kteří se nemohou zapojit do společenského pracovního procesu pro stáří, invaliditu, a nebo jsou v důsledku jiné sociální události odkázáni na dávky důchodového zabezpečení. Přitom výši dávek důchodového zabezpečení je nutno upravovat tak, aby bylo kompenzováno zvyšování životních nákladů. To se týká především příjemců nízkých důchodů, jejichž důchod je jediným zdrojem příjmu důchodce. Výše důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, byla od roku 1971 pětkrát zvyšována a od tohoto roku se zvýšily částky těchto důchodů z 550 Kčs na 950 Kčs pro jednotlivce a z 900 Kčs na 1600 Kčs, je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník. Přesto v souvislosti s vývojem nákladů na uspokojování základních životních potřeb jsou možnosti spotřeby důchodců s těmito nejnižšími důchody velmi skromné.

Proto usnesením předsednictva ÚV KSČ, vlády ČSSR, předsednictva ÚRO a předsednictva ÚV SSM k realizaci závěrů II. sjezdu KSČ v sociálním zabezpečení ze dne 8. dubna 1987 bylo přijato opatření k novému zvýšení těchto nejnižších důchodů, pokud jsou jediným zdrojem příjmu důchodce.

Na základě tohoto usnesení se navrhuje zvýšit důchody, které jsou jediným zdrojem příjmu, z 950 Kčs na 1000 Kčs, jde-li o důchod pro jednotlivce, a z částky 1600 Kčs na 1700 Kčs, je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník. Při zachování zvýhodnění pro účastníky od boje se zvyšují také jejich důchody, pokud jsou jediným zdrojem příjmu. Navrhovaná úprava zlepší sociální situaci nejpotřebnější skupiny důchodců.

Navrhovaná opatřeni si vyžádají náklady 315 mil. Kčs, z toho 182 mil. Kčs v ČSR a 133 mil. Kčs v SSR. Zvýšení týkající se účastníků odboje činí z celkové částky 315 mil. Kčs náklady ve výši 0,6 mil. Kčs. Celkem bude zvýšeno 455 tis. důchodů, z toho 65 tis. v ČSR a 190 tis. v SSR.

Zvláštní část

K článku I

Návrhem se zvyšují důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranné osiřelých dětí, sociální a důchody rodičů a sourozenců, pokud jsou tyto důchody jediným zdrojem příjmu důchodce. U jednotlivce se zvyšuje důchod z dosavadních 950 o částku 50 Kčs na 1000 Kčs. V případě že je na starobní, invalidní či sociální důchod, který je jediným zdrojem příjmu, odkázán též rodinný příslušník důchodce, zvyšuje se takový důchod z částky 1600 na částku 1700 Kčs.

Nejnižší výměra důchodů účastníků odboje a pozůstalých po nich, pokud jsou důchody jediným zdrojem příjmu, je stanovena odlišnou, výhodnější částkou. Vdovský důchod po účastníku odboje, který je jediným zdrojem příjmu vdovy, se zvyšuje z dosavadních 1050 na 1100 Kčs. Jestliže důchod nedosahuje částky 1800 Kčs, a je jediným zdrojem příjmu důchodce a jeho rodinného příslušníka, z nichž jeden je účastníkem odboje, upraví se důchod (úhrn důchodů) na tuto částku.

Ostatní podmínky pro poskytování důchodů ve výši jediného zdroje příjmu, např. výčet příjmů započitatelných pro úpravu důchodů a způsob úpravy důchodů se nemění.

K článku II

Důchody, které již byly jako jediný zdroj příjmu upravovány, budou podle navrhovaného zákona zvýšeny bez žádosti. Vzhledem k tomu, že důchodce, kterému dosud nebyl důchod jako jediný zdroj příjmu upraven, musí prokázat splnění podmínek pro takovou úpravu, nelze zvýšení těchto důchodů provést automatizovaně. Proto budou důchody, které nedosahují uvedených částek a jsou jediným zdrojem příjmu, upraveny na žádost důchodce.

K článku III

Důchody, které jsou jediným zdrojem příjmu, budou zvýšeny od října 1987, tj. s předstihem jednoho roku před obecnou úpravou důchodového zabezpečení připravovanou na rok 1988.

V Praze dne 7. května 1987

Předseda vlády ČSSR

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP