FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

23

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (tisk 16)

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v dubnu a květnu 1987 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, a

a) doporučují jej oběma sněmovnám schválit s těmito změnami:

1. K bodu 3: - ve 2. odstavci § 15 se nahrazuje slovo "nejnovějších" slovem "soudobých",

- úvodní část 3. odstavce zní: "(3) Podmínky hodnocení podle povahy výrobků obsahují",

2. K bodu 4: - ve 2. větě 1, odstavce § 16 se nahrazují slova "nemůže řádně plnit" slovem "neplní",

- v ustanovení bodu 1. písm. a) 2. odstavce se nahrazuje slovo "nejnovějším" slovem "soudobým",

- v ustanovení písm. c) 2. odstavce se nahrazují slova "mohou plnit" slovem "plní",

- ve 4. odstavci se nahrazují slova "státní znak jakosti" slovy "státní značku jakosti",

3. K bodu 6: - ve 3. odstavci nového § 19 se nahrazují slova "státní znak jakosti" slovy "státní značku jakosti",

4. K bodu 7: - v ustanovení písm. b) vloženého § 24b se za slovo "výrobků" na konci věty doplňují slova "ve výrobě.",

5. K bodu 10: - na začátku 1. věty nového znění 1. odstavce § 28 se vypouští slovo "Socialistické",

- 2. věta téhož odstavce zní: "Zejména jsou povinny předložit jim dokumentaci, týkající se hodnocených, schvalovaných nebo certifikovaných výrobků, umožnit jim přístup k výrobním a zkušebním zařízením a do příslušných prostorů organizace, jakož i používání měřicí techniky vlastní, nebo používané organizací.",

6. Bod 12 zní: "V § 29 začátek prvé věty 1. odstavce zní:

(1) Budou-li do oběhu uvedeny výrobky označené státní značkou jakosti, značkou prvního stupně jakosti, schvalovací nebo certifikační značkou " které jim nenáleží,...",

7. Bod 15 zní: "Odstavec 1 v § 35 zní:

(1) Úřad pro normalizaci a měření vydá předpisy , k provádění zákona, v nichž stanoví podrobnosti o řízení ve věcech státního zkušebnictví, o podmínkách hodnocení a o certifikaci výrobků, o způsobu označování zhodnocených, schválených, a certifikovaných výrobků a o výši úhrady za výkon státního zkušebnictví.",

b) berou na vědomí, že povinnost výrobce upravená v § 16 odst. 3 návrhu zákona bude v prováděcí vyhlášce vyjádřena takto: "Důkazními prostředky, kterými lze prokazovat skutečnosti rozhodné pro zařazení výrobku do stupně jakosti Q jsou například listiny obsahující technické a ekonomické údaje o srovnatelných výrobcích a o hodnoceném výrobku a údaje o vývoji jejich jakosti, anebo podle povahy výrobku a možností výrobce také vzorky srovnatelných výrobků.".

V Praze dne 16. června 1987
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. ing. A. Sommer, DrSc. v.r.
ověřovatel výboru pro zeměděl-
předseda výboru pro zemědělství
ství a výživu Sněmovny lidu
a výživu Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
ing. D. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro

zemědělství a výživu Sněmovny národů
předsedkyně výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP