FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

12

Návrh

Stanovisko

Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 19. listopadu 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí

Poslanci Federálního shromáždění ČSSR se s velkým zájmem seznámili s Provoláním Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa, které naléhavě vyzývá ke společným činům k odvrácení jaderného nebezpečí, jež hrozí všemu lidstvu.

Federální shromáždění ČSSR, ve shodě s přesvědčením všeho československého lidu plně sdílí obavy o budoucnost naší planety v jaderném věku,vyjádřené Nejvyšším sovětem SSSR. Vítá podněty obsažené v Provolání, které odpovídají životním zájmům národů a tužbám lidu Československa. Vyslovuje jim plnou podporu.

Československý lid spolu s národy celého světa sledoval s mimořádnou pozorností sovětsko-americké setkání na nejvyšší úrovni v Reykjavíku. Dalekosáhlé, radikální a komplexní návrhy na jaderné odzbrojení, které na tomto setkání předložil s. Gorbačov, potvrdily znovu reálnost a naléhavost programu XXVII. sjezdu KSSS na likvidaci jaderných zbraní a všech ostatních zbraní hromadného ničení do konce tohoto století, na zabezpečení mírové perspektivy dalšího života a rozvoje pro všechny národy. Jde vskutku o program, který je jedinou alternativou přežití lidstva v atomovém věku.

Světové společenství nesmí připustit zmaření této historické příležitosti. Likvidace zbraní hromadného ničení by nejen odvrátila hrozbu jaderné katastrofy, ale uvolnila by obrovské hmotné a intelektuální prostředky k řešení závažných sociálně ekonomických úkolů a globálních problémů lidstva.

Americký projekt militarizace kosmu který je zaměřen na získání strategické převahy, se stal hlavní překážkou dosaženi dohody o likvidaci jaderných zbraní. Realizace tohoto projektu by znamenala další nebezpečnou eskalaci zbrojení a nedozírná rizika pro budoucí osudy lidstva. S prosazováním těchto plánů je spojeno i houževnaté odmítání připojit se k jednostrannému sovětskému moratoriu a provokativní pokračování jaderných zkoušek na amerických.střelnicích. Svět musí volit jinou cestu - mírové využití kosmického prostoru ku prospěchu všech, jak to navrhl SSSR Valnému shromáždění OSN.

Československá socialistická republika, země v samém středu Evropy, je na hranici dvou vojensko-politických seskupení. Tragické zkušenosti našich národů z obou světových válek nás vedou k ještě aktivnějšímu využití všech prostředků a možností při prosazování politik uvolňování mezinárodního napětí. Budeme dále přispívat k procesu vybudování kolektivní bezpečnosti v Evropě a přestavby celého systému mezistátních vztahů na základě komplexní bezpečnosti stejné pro všechny. Dnes, v jaderném a kosmickém věku, více než kdykoliv jindy jsme přesvědčeni, že i nejsložitější problémy je nejen možné, ale i nutné řešit jednáním při respektování oprávněných zájmů národů. Jsme hluboce přesvědčeni, že mírové soužití zůstává jedinou rozumnou alternativou lidstva.

V duchu zahraničně politické linie XVII. sjezdu Komunistické strany Československa se podílíme spolu s dalšími socialistickými zeměmi na mírových iniciativách, k nimž patří i návrhy na vytvoření pásem bez jaderných a chemických zbraní ve střední Evropě. Aktivně jsme přispěli k úspěšnému zakončení první etapy Stockholmské konference, která potvrdila, že při existenci politické vůle má politika uvolňování i v současných podmínkách reálné šance, že důvěru mezi státy je možné a nutné upevňovat. Spolu s ostatními státy Varšavské smlouvy čekáme na odpověď států NATO na naše společné mírové iniciativy včetně návrhů na podstatné snížení stavu konvenčních zbraní v Evropě.

Základní otázku současné epochy - zastavení horečného zbrojení, pokrok v celkovém odzbrojení - lze vyřešit jen společným trpělivým a houževnatým úsilím vlád, parlamentů a všech mírumilovných sil a celé světové veřejnosti. V tomto směru si Československá socialistická republika uvědomuje svůj díl odpovědnosti za zachování míru. Federální shromáždění ČSSR se plně připojuje k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR. Nastal okamžik, kdy každý je povinen vyjádřit své stanovisko tváří v tvář nebezpečí atomové katastrofy. Vyjadřujeme také jednoznačný souhlas s Dillískou deklarací "O zásadách světa bez jaderných zbraní a násilí", kterou podepsali M. Gorbačov a R. Gándhí. Sdílíme názor, že čas nečeká, jde o existenci lidu všech zemí. Nestačí pouhá slova, situace vyžaduje odpovědné činy. Jsme přesvědčeni, že parlamenty všech zemí Provolání Nejvyššího sovětu SSSR aktivně podpoří.

x x x


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP