FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1986

V. volební období

11

Vládní návrh

Zákon

ze dne prosince 1986

o státním rozpočtu československé federace na rok 1987

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou
208 604 700 000 Kčs.
Celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou
208 604 700 000 Kčs.
Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.
(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:
A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik
- České socialistické republice 38 088 116 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 26 642 678 000 Kčs
z toho:
I. dotace a subvence na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik
- České socialistické republice 9 754 400 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 7 162 100 000 Kčs
II. dotace na vybrané neinvestiční akce
- České socialistické republice 28 333 716 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 19 480 578 000 Kčs
v tom:
a) dotace na družstevní bytovou výstavbu
- České socialistické republice 2 712 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 2 350 000 000 Kčs
b) dotace na individuální bytovou výstavbu
- České socialistické republice 750 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 450 000 000 Kčs
c) dotace na modernizaci bytového fondu
- České socialistické republice 691 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 56 000 000 Kčs
d) dotace na státní programy technického rozvoje
- České socialistické republice 399 600 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 213 000 000 Kčs
e) vybrané druhy cenových dotací a intervencí
- České socialistické republice 10 627 800 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 9 120 000 000 Kčs
f) dotace na ekonomické nástroje
v zahraničním obchodě
- České socialistické republice 11 987 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 830 300 000 Kčs
g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů
- České socialistické republice 863 429 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 426 278 000 Kčs
h) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs.organizacích
- České socialistické republice 302 887 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 35 000 000 Kčs.
B. Globální dotace
- České socialistické republice 39 271 884 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 29 607 322 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Příloha k zákonu č /1986 Sb.

Celkový přehled

státního rozpočtu československé federace
Příjmy(v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 208 219 448
z toho:
z hospodářství189 044 280
z vědy a techniky317 808
z peněžních a technických služeb 16 997 743
ze společenských služeb a činnosti 403 617
z obrany a bezpečnosti1 456 000
Dané od obyvatelstva a poplatky 83 000
Ostatní příjmy302 252
Úhrnem208 604 700.

Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na hospodářství 37 881 732
vědu a techniku5 422 200
peněžní a technické služby 2 976 074
společenské služby a činnosti pro obyvatelstva 3 095 916
obranu a bezpečnost23 325 479
správu2 293 299
Celkem74 994 700.
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 133 610 000.
Úhrnem208 604 700.


Důvodová zpráva

k návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987

K § 1

Návrh zákona o státním rozpočtu československé federace se opírá o ustanovení čl. 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., a o ustanovení § 10 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Rozpočtovým zákonem jsou stanoveny základní finanční údaje státního rozpočtu federace. Tyto finanční údaje vyjadřují vedle číselných objemů i úroveň finančních vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik, jak je uloženo v čl. 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

Návrh státního rozpočtu na rok 1987 vychází ze základních cílů ekonomického a sociálního rozvoje naší společnosti stanovených Hlavními směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 - 1990 a výhledem do roku 2000. Důraz je kladen především na dosažení všeobecného obratu k intenzifikaci, rychlejšího posílení kvalitativních stránek výroby, vysoké účinnosti zhodnocovacích procesů a účinnějšího využívání výrobních fondů a na zvýšení dynamiky tvorby hmotných a finančních zdrojů, upevňování hospodárnosti, technické úrovně národního hospodářství a využití výsledků rozvoje vědy a techniky.

Jen při splnění uvedených požadavků, které se odrážejí v návrhu státního rozpočtu na rok 1987, lze reálně zabezpečovat další postup týkající se rovnováhy vnějších ekonomických vztahů, provádět žádoucí strukturální změny ve výrobní základně a výsledcích výroby, realizovat rozsáhlé integrační akce, nezbytné pro zabezpečení dalšího perspektivního rozvoje naší ekonomiky a tím i pro udržení a odpovídající zvyšování a zkvalitňování životní úrovně.

Prvořadá pozornost je i nadále věnována vyrovnanosti státního rozpočtu a celé rozpočtové soustavy, rovnováze finanční i měnové, vycházející z uplatňování vnější a vnitřní ekonomické rovnováhy a zabezpečující plynulý rozvoj našeho národního hospodářství.

V systému dotací stanovených v návrhu tohoto zákona je v ustanovení § 1 odst. 2 písm. A bod II písm. c) novo zařazena účelová neinvestiční dotace na modernizaci bytového fondu. Ke zřízení této dotace bylo přistoupeno v souladu s koncepcí státní bytové politiky na 8. pětiletku s výhledem po roce 1990, schválenou usnesením vlády ČSSR č. 225/1985 a ke splnění úkolu vyplývajícího z Hlavních směrů hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 - 1990 a výhledu do roku 2000, schválených XVII. sjezdem KSČ. Dosud byly výdaje na modernizaci bytového fondu hrazeny z prostředků poskytovaných z rozpočtu čs. federace do rozpočtů republik v rámci globální dotace.

K § 2

Proti roku 1986 nedochází v navrhovaném zmocnění vlády, případně ministra financí, ke změnám.

V Praze dne 20. listopadu 1986

Předseda vlády ČSSR

Štrougal v. r.

Ministr financí ČSSR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP