FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

6

Návrh

Usnesení

Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády

Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. června 1986 programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky, jež přednesl její předseda soudruh Lubomír Štrougal.

Federální shromáždění

konstatuje, že programové prohlášení konkretizuje ve svém obsahu politickou zprávu ústředního výboru Komunistické strany Československa a zprávu o hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 - 1990 a výhledu do roku 2000, schválené XVII. sjezdem Komunistické strany Československa, jednoznačně přijaté celou Národní frontou a naprostou většinou pracujících ve všeobecných volbách,

očekává, že vláda ČSSR s důslednou náročností soustředí pozornost zejména na

- urychlení sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti, na podstatné zvýšení výkonnosti a efektivnosti národního hospodářství, na to, aby byly vytvářeny podmínky pra uspokojování kvalitativně vyšších potřeb občanů, zajišťován harmonický rozvoj osobnosti a prohlubován socialistický způsob života,

- intenzifikaci všech odvětví našeho národního hospodářství, zejména strojírenství, založenou na zvládnutí procesu vědeckotechnické revoluce, modernizaci technického vybavení naší výrobní základny, postupném přebudování hospodářského mechanismu a upevnění státní disciplíny,

- koncentraci sil k řešení rozhodujících směrů ekonomického rozvoje, k podstatnému zvýšení efektivních přínosů vědy a techniky vycházejících ze státních cílových programů,

- strukturální změny, napomáhající nové kvalitě ekonomického růstu, snižování energetické, materiálové náročnosti, zvyšování exportní schopnosti a zabezpečení dalších kvalitativních úkolů,

- palivo-energetické zabezpečení národního hospodářství, rozvoj jaderné energetiky a získávání nových zdrojů energie,

- další upevňování a rozvíjení zemědělsko-průmyslového komplexu, rozvoj zemědělské a potravinářské výroby, vysokou úroveň racionální výživy a zvýšení míry soběstačnosti v potravinách,

- důsledné řízení investiční výstavby, včetně výstavby bytů a sídlišť, modernizaci bytového fondu a na dosažení podstatného obratu ve zvýšení efektivnosti celého investičního procesu,

- zkvalitňování centrálního řízení a plánování, posílení jeho komplexnosti, programové a koordinační funkce, aby vytvářelo mnohem větší tlak, zejména na uplatňování vědeckotechnického rozvoje a jeho výsledků ve výrobě, na vysokou efektivnost a kvalitu výroby. To vyžaduje, aby se zkvalitňováním centrálního řízení a plánování posilovala samostatnost a odpovědnost podniků, zdokonaloval chozrasčotní princip hospodaření a hodnotových vztahů, zejména soustava velkoobchodních cen,

- uplatnění mnohem náročnějších kritérií na úroveň kádrů, jejich politickou uvědomělost a odbornou zdatnost,vysokou odpovědnost, iniciativu a socialistickou podnikavost,

- prohloubení socialistické ekonomické integrace, všestranné spolupráce se Sovětským svazem, zejména na plnění komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci a dvoustranného programu dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se Sovětským svazem,

- všestrannou podporu při navazování přímých vztahů našich organizací s organizacemi členských států RVHP,

- zkvalitňování práce zahraničního obchodu, jeho řízení a organizaci, směřující k prohloubení jeho sepětí s výrobou, k růstu efektivnosti vývozu a vysoké racionalizace dovozu,

- zvýšení úrovně vnitřního trhu, zejména užší součinnost mezi obchodem a výrobou, zlepšení sortimentu a kvality. zboží, poctivost a kulturnost prodeje a ochranu spotřebitele,

- podstatné zlepšení pohotovosti a kvality služeb sloužících náročnějším potřebám občanů, úrovně veřejného stravování, hromadné dopravy, spojů, péče o bytový fond i bezplatně poskytovaných služeb,

- cílevědomější prohlubování účasti pracujících na řízení, rozvíjení a zaměřování socialistického soutěžení na hlavní úkoly hospodářského a sociálního rozvoje a kvalitativní stránky ekonomické činnosti,

- plánovitou a cílevědomou sociální politiku, sledující vzestup životní úrovně, bezpečných pracovních podmínek, uplatňování náročnějších kritérií pro morální i hmotné oceňování pracujících podle kvality a společenského přínosu jejich práce,

- komplexní řešení problematiky životního prostředí celých oblastí podle stupně naléhavosti, zejména pražské a severočeské aglomerace,

- další upevňování jednoty federativního československého státu, prohlubování socialistické demokracie, rozšiřování účasti pracujících na řízení společenského rozvoje a důsledné respektování občanských práv a povinností občanů,

- soustavné zdokonalování československého právního řádu, přípravu nové Ústavy Československé socialistické republiky, zákonů velkého celospolečenského dosahu a zákonů vytvářejících právní předpoklady pro další rozvinutí soustavy plánovitého řízení národního hospodářství v podmínkách urychlování sociálně-ekonomického rozvoje, zlepšení přehledností a srozumitelnosti resortních obecně závazných právních předpisů a podstatné snížení jejich počtu,

- posilování socialistického právního vědomí občanů koordinovanou právní výchovou, potírání různých protispolečenských jevů,

- všestrannou péči o světonázorovou výchovu, zkvalitňování práce škol, rozvoj socialistické kultury, zdokonalování systému zdravotnických služeb, masový rozvoj tělovýchovy a sportu, upevňování socialistického vědomí našeho lidu.

Federální shromáždění bude podporovat mírovou zahraniční politiku vlády Československé socialistické republiky, která vychází z linie XVII, sjezdu Komunistické strany Československa, politiku pevného spojenectví, přátelství, bratrství a všestranné spolupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického společenství. V duchu zahraničně politické linie našeho státu podpoří vládu při prohlubování a rozvíjení rovnoprávných vztahů a mnohostranné spolupráce se zeměmi, které se osvobodily z koloniálního útlaku, jakož i rozvíjení vztahů s kapitalistickými státy na základě rovnoprávnosti, vzájemně výhodné spolupráce a nevměšování do vnitřních záležitostí. V zájmu zabezpečení obrany a bezpečnosti našeho státu Federální shromáždění podporuje úsilí vlády ČSSR při posilování činnosti Varšavské smlouvy - obranného svazku zemí socialistického společenství.

Federální shromáždění souhlasí s programovým prohlášením vlády Československé socialistické republiky; jeho plnění bude kontrolovat a zároveň napomáhat při jeho realizaci.

V souladu s článkem 69 ústavního zákona o československé federaci vyslovuje vládě Československé socialistické republiky svoji důvěru.

Federální shromáždění
Československé socialistické republiky

V Praze dne 24. června 1986


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP