(11.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, už zde bylo řečeno, že zahraniční výbor toto projednal. Byl tam jednohlasný souhlas s uzavřením, s potvrzením ratifikace této mezinárodní smlouvy. Myslím si na základě toho, kdy zahraniční výbor jednal, to bylo už 6. října 2016, že to mohlo být projednáno mnohem dřív. Bohužel mnohdy z neúčasti pana ministra to nešlo dřív. Jsem ráda, že to je dnes na stole. Je dobře, že toto bude se Seychelskými ostrovy ratifikováno, protože víme, že v tomto směru je i docela čilý pohyb turistů z naší strany, z České republiky.

Tolik jenom za mě jako zpravodajku, že tento souhlas byl jednohlasně podpořen v zahraničním výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju paní zpravodajce za její odůvodnění. Zároveň otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Můžeme přikročit k hlasování.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro souhlas s ratifikací mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky v letecké dopravě. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 93 pro 55, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s ratifikací této dohody vyslovili souhlas, a končím bod číslo 15.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

16.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
/sněmovní tisk 1031/ - druhé čtení

Požádám zpravodaje Matěje Fichtnera, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Jak avizoval místopředseda vlády, bude i on předkladatelem za vládu u této dohody. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vůní dálek budeme pokračovat i nadále, teď se přesuneme do Tádžikistánu. Jenom opět krátce uvedu.

Vzájemné vztahy České republiky a Republiky Tádžikistán v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě návrhu tádžické strany probíhala už od roku 2012 korespondenčně expertní jednání, jejichž výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v říjnu 2016, následně byla dohoda dne 1. 12. 2016 podepsána. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tak jako v minulém případě sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si vás proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a požádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Matěje Fichtnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1031/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré poledne. Zahraniční výbor projednal tento návrh na své 36. schůzi dne 12. července 2017 a k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách, sněmovní tisk 1031, přijal následující usnesení. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách", za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova také není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které přednesl zpravodaj.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 41, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a Republiky Tádžikistán o leteckých službách. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 94 pro 63, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme souhlas s ratifikací vyslovili. Končím bod 16.

 

Vyměníme akorát zpravodaje. Pan kolega Šrámek už je připraven a já zahajuji bod

17.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Dominikánskou republikou o leteckých službách
/sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby ho za vládu uvedl. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Přesouváme se do Dominikánské republiky. Tam jsem taky nebyl a třeba teď, když budeme mít tu dohodu, tak se tam podívám.

Vzájemné vztahy mezi Českou a Dominikánskou republikou nejsou dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Zájem na sjednání letecké dohody vyjádřila v tomto případě česká strana v souvislosti s rostoucími aktivitami českých leteckých dopravců na dominikánském přepravním trhu. Návrh textu letecké dohody se podařilo finalizovat v rámci expertního jednání v závěru roku 2015 a dohoda byla podepsána 7. prosince 2017.

Dohoda stanoví právní základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států. Text dohody má liberální charakter a obsahuje všechna obvyklá ustanovení leteckých dohod. Dohoda tak vytváří prostor pro možný rozvoj přímého pravidelného leteckého spojení do této oblasti. Sjednání dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády za jeho úvodní slovo a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1036/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 36. schůzi dne 20. července 2017 a k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, sněmovní tisk 1036, přijal usnesení. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách", za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova také není zájem. Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení, jak ho přednesl zpravodaj.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyslovení souhlasu s ratifikací mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 95 pro 64, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že souhlas s ratifikací byl vysloven a končím bod číslo 17. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP