(11.30 hodin)

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Zahraniční výbor na své 30. schůzi přijal toto usnesení, ve kterém doporučuje plénu Poslanecké sněmovny, aby vyslovila souhlas s ratifikací úmluvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o návrhu, který byl přednesen zpravodajem.

 

Rozhodneme hlasováním číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 38. Z 92 přítomných pro 61 poslanec, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s ratifikací tohoto protokolu. Děkuji, končím bod číslo 13.

 

A pro bod 14, který zahajuji, požádám, aby zpravodaj Pavel Šrámek vzal své místo místo kolegy Zemka, protože dalším bodem je

14.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná
ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění,
a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
/sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby uvedl tento tisk.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zase jenom ve stručnosti připomenu, že cílem změny Montrealského protokolu je omezení používání takzvaných částečně fluorovaných uhlovodíků, látek HCF, které jsou používané jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu. Tyto částečně fluorované uhlovodíky však působí také jako skleníkové plyny se silným účinkem, a proto se státy celého světa shodly na tom, že jejich použití je potřeba regulovat. Změna protokolu zavazuje nejenom rozvinuté státy, ale i rozvojové země k dodržení harmonogramu omezování těchto látek při zohlednění různých podmínek skupin těchto zemí.

A zároveň si dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu, jež byly původně schválené jako smlouvy vládní. Důvodem tohoto kroku je pouze formálněprávní sladění procesu sjednání této úmluvy a tohoto protokolu s platnými ustanoveními Ústavy České republiky, která v současné době u takovýchto mezinárodních smluv vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a následnou ratifikaci prezidentem republiky.

Jenom připomenu a zdůrazním, že vzhledem k už existujícímu právnímu zajištění v rámci Evropské unie nevyžaduje přijetí změny protokolu v současnosti další změnu právní úpravy České republiky v uvedené oblasti a nebude mít tak žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikatelskou sféru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi životního prostředí, panu Richardu Brabcovi za jeho slova. A požádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1048/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 37. schůzi dne 5. září 2017 a přijal následující usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016, sněmovní tisk 1048.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many a zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci a) Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy, sjednané ve Vídni dne 22. března 1985, b) Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaného v Montrealu dne 16. září 1987, ve znění změn přijatých v Londýně dne 29. června 1990, v Kodani dne 25. listopadu 1992, v Montrealu dne 17. září 1997, v Pekingu dne 3. prosince 1999 a v Kigali dne 15. října 2016;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Rozhodneme hlasováním číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňské úmluvy a Montrealského protokolu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39. Z přítomných 92 pro 64, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme souhlas s ratifikací vyslovili, a končím bod číslo 14. Děkuji panu zpravodaji.

 

Místopředseda vlády asi zůstane na svém místě, protože otevřu bod číslo 15. Mám tady stanovisko vlády České republiky, že namísto ministra dopravy Dana Ťoka tento tisk bude z pověření vlády odůvodňovat místopředseda vlády a ministr životního prostředí. Jde o

15.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby to tedy z pověření vlády uvedl. Prosím. A ještě než vám dám slovo, požádám paní kolegyni Fischerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak si ještě chvilku ode mě neodpočinete, protože se teď na chvíli převtělím do pana Dana Ťoka a budu vám přednášet dopravní body.

První je tedy, jak už bylo řečeno, vládní návrh, který se týká souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě. Jenom připomenu, že vzájemné vztahy České republiky a Seychelské republiky v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Na základě zájmu obou stran se v prosinci 2012 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v září 2013, dohodu se ale podařilo podepsat až v červnu 2016.

Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti pro komerční využití a dostatečnou míru flexibility při rozhodování o provozních záležitostech.

Dohoda byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje vyslovit s ratifikací dohody souhlas. Dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi životního prostředí za jeho úvodní slovo a prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby nám odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 882/1. Paní zpravodajko, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP