Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

16.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
/sněmovní tisk 1031/ - druhé čtení

Požádám zpravodaje Matěje Fichtnera, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Jak avizoval místopředseda vlády, bude i on předkladatelem za vládu u této dohody. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vůní dálek budeme pokračovat i nadále, teď se přesuneme do Tádžikistánu. Jenom opět krátce uvedu.

Vzájemné vztahy České republiky a Republiky Tádžikistán v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě návrhu tádžické strany probíhala už od roku 2012 korespondenčně expertní jednání, jejichž výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v říjnu 2016, následně byla dohoda dne 1. 12. 2016 podepsána. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tak jako v minulém případě sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si vás proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a požádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Matěje Fichtnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1031/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré poledne. Zahraniční výbor projednal tento návrh na své 36. schůzi dne 12. července 2017 a k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách, sněmovní tisk 1031, přijal následující usnesení. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách", za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova také není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které přednesl zpravodaj.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 41, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a Republiky Tádžikistán o leteckých službách. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 94 pro 63, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme souhlas s ratifikací vyslovili. Končím bod 16.

 

Vyměníme akorát zpravodaje. Pan kolega Šrámek už je připraven a já zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP