Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

17.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Dominikánskou republikou o leteckých službách
/sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby ho za vládu uvedl. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Přesouváme se do Dominikánské republiky. Tam jsem taky nebyl a třeba teď, když budeme mít tu dohodu, tak se tam podívám.

Vzájemné vztahy mezi Českou a Dominikánskou republikou nejsou dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Zájem na sjednání letecké dohody vyjádřila v tomto případě česká strana v souvislosti s rostoucími aktivitami českých leteckých dopravců na dominikánském přepravním trhu. Návrh textu letecké dohody se podařilo finalizovat v rámci expertního jednání v závěru roku 2015 a dohoda byla podepsána 7. prosince 2017.

Dohoda stanoví právní základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států. Text dohody má liberální charakter a obsahuje všechna obvyklá ustanovení leteckých dohod. Dohoda tak vytváří prostor pro možný rozvoj přímého pravidelného leteckého spojení do této oblasti. Sjednání dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády za jeho úvodní slovo a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1036/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 36. schůzi dne 20. července 2017 a k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, sněmovní tisk 1036, přijal usnesení. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách", za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova také není zájem. Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení, jak ho přednesl zpravodaj.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyslovení souhlasu s ratifikací mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 95 pro 64, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že souhlas s ratifikací byl vysloven a končím bod číslo 17. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Pokračujeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP