(11.20 hodin)
(pokračuje Marksová)

Tato předkládaná úmluva sjednocuje a aktualizuje soubor mezinárodních pracovních standardů s cílem reagovat na měnící se podmínky v globalizující se ekonomice a stanoví minimální požadavky pro námořníky pracující na lodi. Obsahuje základní pravidla pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče a v neposlední řadě i sociální zabezpečení. A je nutné také podotknout, že ta úmluva ovlivnila i relevantní legislativu na evropské úrovni.

A jinak pro zajímavost, Česká republika je nyní v této oblasti vázána už dvěma úmluvami Mezinárodní organizace práce z roku 1987, jde o úmluvu o sociální péči o námořníky a o úmluvu o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky, a když se přijme tato novější úmluva, tak vlastně tyto dvě budou automaticky vypovězeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové. Mám tady sice dopis předsedy vlády o tom, že odůvodnění, úvodní slovo má ještě přednášet s ministrem dopravy a ten je řádně omluven, takže musíme vzít úvodní slovo jako dané. A nyní požádám tedy náhradní zpravodajku paní poslankyni Janu Hnykovou, aby přednesla usnesení výboru a odůvodnila ho. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, my jsme se k této úmluvě sešli 5. září na 58. schůzi a přijali jsme k tomu toto usnesení. Za prvé, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři přijaté v roce 2006 s tím, že bude učiněno prohlášení doprovázející ratifikaci uvedené úmluvy v tomto znění: S odkazem na odstavec 2 a 10 Standardu A4.5 Úmluvy o práci na moři 2006 se stanovují následující oblasti sociálního zabezpečení, v nichž se námořníkům poskytuje ochrana v souladu odstavcem 1 téhož standardu, to znamená lékařské péče, dávky v nezaměstnanosti, dávky při pracovních úrazech a rodinné dávky. Pověřuje předsedu výboru, abychom to předložili předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodajku, aby vás s tímto seznámila.

Zastupuji tedy paní kolegyni Pastuchovou, která je dnes nepřítomná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa.

 

Dopravní experti to nechávají bez komentáře, takže mohu ukončit rozpravu a můžeme přikročit i k hlasování o navrženém usnesení, a to hlasování číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 88 pro 66, proti nikdo. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme s ratifikací vyslovili souhlas.

 

Tím děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí, děkuji zpravodajce, končím bod číslo 10. A paní ministryni práce a sociálních věcí nahradí pan ministr životního prostředí, protože následuje bod

11.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody
o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté
v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015
/sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

A ještě než požádám pana ministra a místopředsedu vlády o úvodní slovo, požádám kolegu Zemka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů vzhledem k tomu, že je zpravodajem tohoto tisku. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tak od práce na moři k vodním ptákům, to si myslím, že je symbolické, ale protože jsme se vodními ptáky - (reakce v sále) - pánové, co je vám k smíchu? - poměrně významně zabývali v prvním čtení a vzhledem k tomu, že nás čeká ještě spousta dalších bodů, tak se omezím pouze na to, že tyto změny zavádějí do příloh dohody nový taxonomický systém a že dalším obsahem změn je pak přeřazení dvou desítek druhů těchto vodních ptáků do vyššího stupně ochrany. A momentálně ochrana této populace druhů, kterých se to týká, je již v současnosti na dostatečné úrovni v České republice chráněna, a nebude proto nutné v reakci na tyto změny měnit vnitrostátní předpisy. Přijetí těchto změn tedy nebude vyžadovat žádnou změnu platné právní úpravy a rovněž nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou ani podnikovou sféru nad rámec toho, co nám již stanoví platná legislativa Evropské unie.

Já myslím, že toto pro tuto chvíli stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi za jeho úvodní slovo a požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručené jako sněmovní tisk 875/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor jako garanční výbor tento materiál projednal na své schůzi 6. října a došel k usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ratifikovala změnu příloh 2 a 3 Dohody o ochraně euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Takže doporučuje ratifikovat. (V sále je rušno.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou otvírám. Myslím tím rozpravu řádnou, nikoliv debaty, které se netýkají tohoto tisku. Pokud někdo chce diskutovat o jiných tématech, než je bod jednání, prosím v předsálí, abyste nerušili. To myslím vážně. Zejména nerušte předkladatele a zpravodaje... Já počkám... Děkuji. Tak, kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení a o tom rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých ptáků? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37, z 91 přítomných pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme souhlasili s ratifikací této dohody.

 

Končím bod číslo 11, ale požádám pana místopředsedu vlády a pana zpravodaje, aby zůstali na svých místech, protože pokračovat budeme bodem

13.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění
Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016
/sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

Požádám pana místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby přednesl své úvodní slovo. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu opět velmi stručný a jenom připomenu, že cílem evropské úmluvy o krajině a zároveň i protokolu, kterým se tato Evropská úmluva o krajině mění, je podpořit ochranu, péči a plánování v krajině a organizovat mezinárodní spolupráci v této oblasti. Úmluva je založena na společném zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny a protokol je výsledkem dlouhodobého záměru řídicího výboru pro kulturu, dědictví a krajinu Rady Evropy otevřít Evropskou úmluvu o krajině také mimoevropským zemím, a poskytnout ji tak jako globální smlouvu pro otázky týkající se krajiny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí za úvodní slovo. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 967/1. Žádám zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP