Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

14.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná
ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění,
a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
/sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby uvedl tento tisk.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zase jenom ve stručnosti připomenu, že cílem změny Montrealského protokolu je omezení používání takzvaných částečně fluorovaných uhlovodíků, látek HCF, které jsou používané jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu. Tyto částečně fluorované uhlovodíky však působí také jako skleníkové plyny se silným účinkem, a proto se státy celého světa shodly na tom, že jejich použití je potřeba regulovat. Změna protokolu zavazuje nejenom rozvinuté státy, ale i rozvojové země k dodržení harmonogramu omezování těchto látek při zohlednění různých podmínek skupin těchto zemí.

A zároveň si dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu, jež byly původně schválené jako smlouvy vládní. Důvodem tohoto kroku je pouze formálněprávní sladění procesu sjednání této úmluvy a tohoto protokolu s platnými ustanoveními Ústavy České republiky, která v současné době u takovýchto mezinárodních smluv vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a následnou ratifikaci prezidentem republiky.

Jenom připomenu a zdůrazním, že vzhledem k už existujícímu právnímu zajištění v rámci Evropské unie nevyžaduje přijetí změny protokolu v současnosti další změnu právní úpravy České republiky v uvedené oblasti a nebude mít tak žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikatelskou sféru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi životního prostředí, panu Richardu Brabcovi za jeho slova. A požádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1048/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 37. schůzi dne 5. září 2017 a přijal následující usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016, sněmovní tisk 1048.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many a zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci a) Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy, sjednané ve Vídni dne 22. března 1985, b) Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaného v Montrealu dne 16. září 1987, ve znění změn přijatých v Londýně dne 29. června 1990, v Kodani dne 25. listopadu 1992, v Montrealu dne 17. září 1997, v Pekingu dne 3. prosince 1999 a v Kigali dne 15. října 2016;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Rozhodneme hlasováním číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňské úmluvy a Montrealského protokolu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39. Z přítomných 92 pro 64, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme souhlas s ratifikací vyslovili, a končím bod číslo 14. Děkuji panu zpravodaji.

 

Místopředseda vlády asi zůstane na svém místě, protože otevřu bod číslo 15. Mám tady stanovisko vlády České republiky, že namísto ministra dopravy Dana Ťoka tento tisk bude z pověření vlády odůvodňovat místopředseda vlády a ministr životního prostředí. Jde o

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP