(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Požádám paní ministryni práci a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby se ujala slova, a ještě předtím požádám paní poslankyni Janu Hnykovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou tohoto tisku. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Tato úmluva obsahuje, obecně vymezuje v osmi věcných článcích to, co se rozumí pojmem kolektivní vyjednávání, co je jeho předmětem a jaká opatření mají být na vnitrostátní úrovni přijata pro jeho podporu. Tato úmluva je v souladu s ústavním pořádkem ČR a je možné konstatovat, že veškeré závazky v ní obsažené jsou u nás již obsaženy v platné a účinné legislativě, takže i když úmluvu ratifikujeme, nemusíme nic upravovat ani nemusíme přijímat žádná nová legislativní opatření, a tudíž ani ratifikace neponese žádné dopady na státní rozpočet.

V rámci 27. schůze Senátu byl návrhu na ratifikaci udělen souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové za úvodní slovo a požádám zpravodajku výboru pro sociální politiku paní poslankyni Janu Hnykovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 804/1, a máme ho již dlouhou dobu k dispozici. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, na výboru pro sociální politiku 6. října jsme doporučili Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce číslo 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijaté na 67. zasedání mezinárodní konference práce v roce 1981. Pověřil mě, abych vám to sdělila, a já bych byla velmi ráda, abychom opravdu odešli s čistým štítem a ratifikovali tuto úmluvu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova. Je tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování. Jsme v druhém čtení mezinárodní smlouvy, čili můžeme rovnou přikročit k hlasování o navrženém usnesení a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, které paní zpravodajka přednesla.

Zahájil jsem hlasování číslo 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 88 pro 62, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a postup ratifikace má za sebou další úspěšný krok.

 

Máme před sebou bod číslo 9. Paní ministryně práce a sociálních věcí zůstala na svém místě, protože jde o

9.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou
a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
/sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni, aby se ujala slova, ale předtím ještě požádám paní poslankyni Janu Fischerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Prosím, nyní, paní ministryně, máte úvodní slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, smyslem tohoto předloženého protokolu je především odstranit rozpory ve výkladu česko-japonské smlouvy o sociálním zabezpečení v oblasti vysílání pracovníků. Česká strana tady vychází z užšího výkladu vysílání pracovníků, které se používá i v právu EU, kde si pracovník musí během vyslání do jiné země zachovat bezprostřední vztah k tomu vysílajícímu zaměstnavateli, ale japonští pracovníci, kteří jsou sem vysláni japonskou společností, ještě často uzavírají smlouvy i s českým podnikem, kde působí, a to dosud z české strany vedlo k přerušení přímého vztahu k jejich japonskému zaměstnavateli a porušení podmínek vysílání. A protože jsme se na expertní úrovni nemohli na výkladu dohodnout, tak se to vyjasnilo nakonec přímo v čl. 7 smlouvy, která vysílání upravuje. Podle nové úpravy nebude sjednání pracovní smlouvy s podnikem v České republice tomu vysílání bránit za podmínky, že vysílaný pracovník i nadále zůstane v pracovněprávním vztahu se svou japonskou firmou.

Tato úprava není ojedinělá, není výlučně s Japonskem, už je to obsaženo ve smlouvách o sociálním zabezpečení např. se Spojenými státy americkými nebo s Austrálií. Tyto navržené úpravy mají za cíl přispět ke zvýšení právní jistoty při aplikaci smlouvy a ke zlepšení investičního prostředí pro japonské podniky, protože je potřeba zdůraznit, že ty patří v ČR dlouhodobě k nejvýznamnějším zahraničním investorům. Na japonské straně je již protokol připraven pro vstup v platnost a na naší straně ji již schválil Senát.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby v souladu se stanoviskem zahraničního výboru vyslovila s touto ratifikací souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1068/1. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne. K této smlouvě mezi ČR a Japonskem jako zpravodajka si dovoluji jenom poznamenat, že probíhalo jednání před druhým čtením v zahraničním výboru dne 12. července. Tam došlo ke shodě, k vyjádření k souhlasu této smlouvy, k její ratifikaci. Maximálně si ještě dovolím zmínit, že to trvalo osm let projednávání, než tato smlouva byla dovedena do zdárného konce.

Za zahraniční výbor si dovoluji jenom říci, že dává souhlas k ratifikaci Protokolu pozměňujícího smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017. Ostatní podrobnosti usnesení zahraničního výboru jsou uvedeny pod tiskem 1068/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pokud není zájem o závěrečná slova, jako že není, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci Protokolu pozměňující smlouvu mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35, z přítomných 87 pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s ratifikací byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 9. Paní ministryně ještě zůstává na svém místě, protože dalším bodem je

10.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
o práci na moři, přijatá v roce 2006
/sněmovní tisk 1126/ - druhé čtení

Ještě než dám slovo paní ministryni Marksové, protože nevidím paní poslankyni Pastuchovou, která je omluvena, a připraven je jak pan poslanec Opálka, tak paní poslankyně Hnyková, která má, myslím, souhlas výboru, takže bych ji požádal, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a teď už požádám paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby přednesla úvodní slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Tato úmluva se možná zdá na první pohled, že se České republiky netýká, nicméně týká, protože existuje skupina českých občanů, kteří stále pracují jako členové posádek námořních lodí, a nemůžeme je úplně vynechat, i když ta skupinka není samozřejmě nijak velká. Ale na druhou stranu se zas jedná o pár desítek lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP