Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

11.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody
o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté
v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015
/sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

A ještě než požádám pana ministra a místopředsedu vlády o úvodní slovo, požádám kolegu Zemka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů vzhledem k tomu, že je zpravodajem tohoto tisku. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tak od práce na moři k vodním ptákům, to si myslím, že je symbolické, ale protože jsme se vodními ptáky - (reakce v sále) - pánové, co je vám k smíchu? - poměrně významně zabývali v prvním čtení a vzhledem k tomu, že nás čeká ještě spousta dalších bodů, tak se omezím pouze na to, že tyto změny zavádějí do příloh dohody nový taxonomický systém a že dalším obsahem změn je pak přeřazení dvou desítek druhů těchto vodních ptáků do vyššího stupně ochrany. A momentálně ochrana této populace druhů, kterých se to týká, je již v současnosti na dostatečné úrovni v České republice chráněna, a nebude proto nutné v reakci na tyto změny měnit vnitrostátní předpisy. Přijetí těchto změn tedy nebude vyžadovat žádnou změnu platné právní úpravy a rovněž nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou ani podnikovou sféru nad rámec toho, co nám již stanoví platná legislativa Evropské unie.

Já myslím, že toto pro tuto chvíli stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi za jeho úvodní slovo a požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručené jako sněmovní tisk 875/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor jako garanční výbor tento materiál projednal na své schůzi 6. října a došel k usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ratifikovala změnu příloh 2 a 3 Dohody o ochraně euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Takže doporučuje ratifikovat. (V sále je rušno.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou otvírám. Myslím tím rozpravu řádnou, nikoliv debaty, které se netýkají tohoto tisku. Pokud někdo chce diskutovat o jiných tématech, než je bod jednání, prosím v předsálí, abyste nerušili. To myslím vážně. Zejména nerušte předkladatele a zpravodaje... Já počkám... Děkuji. Tak, kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení a o tom rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých ptáků? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37, z 91 přítomných pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme souhlasili s ratifikací této dohody.

 

Končím bod číslo 11, ale požádám pana místopředsedu vlády a pana zpravodaje, aby zůstali na svých místech, protože pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP