Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

13.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění
Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016
/sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

Požádám pana místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby přednesl své úvodní slovo. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu opět velmi stručný a jenom připomenu, že cílem evropské úmluvy o krajině a zároveň i protokolu, kterým se tato Evropská úmluva o krajině mění, je podpořit ochranu, péči a plánování v krajině a organizovat mezinárodní spolupráci v této oblasti. Úmluva je založena na společném zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny a protokol je výsledkem dlouhodobého záměru řídicího výboru pro kulturu, dědictví a krajinu Rady Evropy otevřít Evropskou úmluvu o krajině také mimoevropským zemím, a poskytnout ji tak jako globální smlouvu pro otázky týkající se krajiny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí za úvodní slovo. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 967/1. Žádám zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Zahraniční výbor na své 30. schůzi přijal toto usnesení, ve kterém doporučuje plénu Poslanecké sněmovny, aby vyslovila souhlas s ratifikací úmluvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o návrhu, který byl přednesen zpravodajem.

 

Rozhodneme hlasováním číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 38. Z 92 přítomných pro 61 poslanec, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s ratifikací tohoto protokolu. Děkuji, končím bod číslo 13.

 

A pro bod 14, který zahajuji, požádám, aby zpravodaj Pavel Šrámek vzal své místo místo kolegy Zemka, protože dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP