Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

10.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
o práci na moři, přijatá v roce 2006
/sněmovní tisk 1126/ - druhé čtení

Ještě než dám slovo paní ministryni Marksové, protože nevidím paní poslankyni Pastuchovou, která je omluvena, a připraven je jak pan poslanec Opálka, tak paní poslankyně Hnyková, která má, myslím, souhlas výboru, takže bych ji požádal, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a teď už požádám paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby přednesla úvodní slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Tato úmluva se možná zdá na první pohled, že se České republiky netýká, nicméně týká, protože existuje skupina českých občanů, kteří stále pracují jako členové posádek námořních lodí, a nemůžeme je úplně vynechat, i když ta skupinka není samozřejmě nijak velká. Ale na druhou stranu se zas jedná o pár desítek lidí.

Tato předkládaná úmluva sjednocuje a aktualizuje soubor mezinárodních pracovních standardů s cílem reagovat na měnící se podmínky v globalizující se ekonomice a stanoví minimální požadavky pro námořníky pracující na lodi. Obsahuje základní pravidla pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče a v neposlední řadě i sociální zabezpečení. A je nutné také podotknout, že ta úmluva ovlivnila i relevantní legislativu na evropské úrovni.

A jinak pro zajímavost, Česká republika je nyní v této oblasti vázána už dvěma úmluvami Mezinárodní organizace práce z roku 1987, jde o úmluvu o sociální péči o námořníky a o úmluvu o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky, a když se přijme tato novější úmluva, tak vlastně tyto dvě budou automaticky vypovězeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové. Mám tady sice dopis předsedy vlády o tom, že odůvodnění, úvodní slovo má ještě přednášet s ministrem dopravy a ten je řádně omluven, takže musíme vzít úvodní slovo jako dané. A nyní požádám tedy náhradní zpravodajku paní poslankyni Janu Hnykovou, aby přednesla usnesení výboru a odůvodnila ho. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, my jsme se k této úmluvě sešli 5. září na 58. schůzi a přijali jsme k tomu toto usnesení. Za prvé, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři přijaté v roce 2006 s tím, že bude učiněno prohlášení doprovázející ratifikaci uvedené úmluvy v tomto znění: S odkazem na odstavec 2 a 10 Standardu A4.5 Úmluvy o práci na moři 2006 se stanovují následující oblasti sociálního zabezpečení, v nichž se námořníkům poskytuje ochrana v souladu odstavcem 1 téhož standardu, to znamená lékařské péče, dávky v nezaměstnanosti, dávky při pracovních úrazech a rodinné dávky. Pověřuje předsedu výboru, abychom to předložili předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodajku, aby vás s tímto seznámila.

Zastupuji tedy paní kolegyni Pastuchovou, která je dnes nepřítomná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa.

 

Dopravní experti to nechávají bez komentáře, takže mohu ukončit rozpravu a můžeme přikročit i k hlasování o navrženém usnesení, a to hlasování číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 88 pro 66, proti nikdo. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme s ratifikací vyslovili souhlas.

 

Tím děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí, děkuji zpravodajce, končím bod číslo 10. A paní ministryni práce a sociálních věcí nahradí pan ministr životního prostředí, protože následuje bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP