(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Je 11 hodin a dovolte mi nejdřív konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Lukáš Pleticha, a to na dnešek na celý den, z jednání z pracovních důvodů, a z pracovních důvodů se omlouvá také pan poslanec Jan Skopeček.

Podle schváleného pořadu schůze bychom se měli věnovat bodům z bloku druhých čtení, a to mezinárodní smlouvy, případně bodům z bloku Zprávy, návrhy a další, tak jak je schválen pořad. Odpoledne bychom se logicky věnovali bodu 92, což jsou ústní interpelace.

Ptám se ale, protože je čas na případné návrhy na změny pořadu schůze. Vidím paní poslankyni. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych prosila o zařazení tisku 1099, což je Zpráva kontrolní rady Technologické agentury České republiky, jejímž dodatkem je také schválení odměn, a to prosím za rok 2016. Abychom neodcházeli s dluhem, prosím, abychom tento bod zařadili, a navrhuji jako první bod tohoto dnešního dopoledního bloku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, paní poslankyni Anně Putnové za její návrh. Kdo dál bude pokračovat? Pokud nikdo, tak můžeme tento návrh podrobit hlasování a předřadili bychom ho před bod 8. Návrh kontrolní rady Technologické agentury.

Mám požadavek na odhlášení. Není tomu tak. Myslím si, že... já jenom tedy zazvoním. Požádám kolegy, kteří ještě nepřišli z krátké přestávky mezi interpelacemi, aby se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

O návrhu paní poslankyně Anny Putnové na projednání zprávy o činnosti kontrolní rady Technologické agentury, jeho zařazení dnešního prvního bodu před blokem zpráv, bychom rozhodli v hlasování číslo 31, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 79 pro 52, proti nikdo. Návrh byl schválen a budeme to mít jako dnešní první bod.

 

Paní poslankyně Radka Maxová hlasuje s kartou číslo 78 a paní poslankyně Kovářová s kartou 72.

 

Podle právě schváleného usnesení se budeme zabývat bodem

78.
Zpráva o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky za rok 2016
/sněmovní tisk 1099/ - prvé čtení

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1099/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument 6505, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 227 z jeho 40. schůze ze 31. května letošního roku. Všechny lhůty k projednání byly splněny.

Požádám zpravodajku výboru paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Budeme se tedy věnovat kontrolní zprávě za rok 2016. Orgánem Technologické agentury ČR je i kontrolní rada, která má především kontrolní funkci rozdělování finančních prostředků Technologické agentury ČR a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura ČR příslušnost k hospodaření.

Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Předseda kontrolní rady Technologické agentury ČR předložil řádně zprávu o činnosti kontrolní rady Technologické agentury za období roku 2016 spolu s hodnocením plněných úkonů. Jedná se o sněmovní tisk 1099, ze kterého vyplývá, že v předmětném období plnila kontrolní rada Technologické agentury ČR všechny své zákonné povinnosti.

Tato zpráva byla projednána 31. května 2017 na 40. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a bylo přijato usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně toto usnesení přijmout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Mohu ji tedy ukončit. V tom případě asi nebude zájem o žádné závěrečné slovo.

Přistoupili bychom k rozpravě podrobné a paní poslankyni Putnovou požádám o její návrh na usnesení.

 

Poslankyně Anna Putnová: Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 40. schůze dne 31. května 2017 ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2016. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Technologické agentury ČR Petra Štěpánka a zpravodajské zprávě poslankyně Anny Putnové doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2016, a to sněmovní tisk 1099.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh na usnesení? Není tomu tak. Mohu tedy ukončit podrobnou rozpravu. Také ji končím. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu obsaženém ve sněmovním tisku 1099/1 a potom bychom hlasovali návrh na usnesení obsažený ve sněmovním dokumentu 6505.

Má někdo výhradu proti tomu, kdybychom hlasovali jedním hlasováním o těchto dvou usneseních? Ano. Paní zpravodajka mě vede k tomu, abych pominul jednací řád, a opravdu budeme hlasovat nadvakrát. Já vím, že jde o finanční prostředky, tak to radši uděláme dvojím hlasováním. (Posl. Putnová: bývalo zvykem tento bod hlasovat nadvakrát.)

 

Dobře. Nejdříve tisk 1099/1 - usnesení obsažené pro Poslaneckou sněmovnu.

Rozhodneme v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 87 pro 62, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno.

 

A nyní budeme tedy hlasovat o sněmovním dokumentu 6505, tedy o stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR.

Rozhodneme v hlasování číslo 33, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 87 pro 65, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Děkuji paní poslankyni Anně Putnové a končím bod 78.

 

Poslankyně Anna Putnová: Já také velmi děkuji, že neodcházíme z této Sněmovny s dluhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To by bylo nesprávné. Jsme rádi, že jsme to vyřídili.

 

Můžeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem

8.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá
na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981
/sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP