(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A mám tady další dvě faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Blažka, ale protože je... stihnete, dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to stihnu. Já se za to nestydím, že jsem politik klasické politické strany. Hrdě se k tomu hlásím. Ale vy jste v politice déle než já, pane předsedo. To je celé, co jsem k tomu chtěl říci. Tak jestli se vy stydíte za to, že jste dlouho v politice, tak to řekněte a nedělejte to. To je celé. A je opravdu půvabné: "Já tomu vůbec nerozumím, ale je to nějaké divné. Vůbec nic o tom nevím, ale co vy jste dělali." Tak se nejdřív něco naučte k tomu, něco zjistěte, a pak k tomu vystupujte. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A přerušuji bod číslo 273, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1024, ve třetím čtení, s tím, že jsme stále v rozpravě ve třetím čtení, to znamená, je tam faktická poznámka pana poslance Blažka jako přihláška a nemáme ani skončená závěrečná slova navrhovatele zpravodaje, když zpravodaj evidentně vystoupit chtěl. Takže v tomto ohledu nezbývá nic jiného než respektovat usnesení Poslanecké sněmovny s tím, že toto přerušení zatím dávám na horu jednotlivých návrhů zákonů, které byly, a budeme muset o něm rozhodnout po projednání bodu 277, který je pevně zařazen na jedenáctou hodinu.

277.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, požádám pana poslance Petra Kudelu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Jde o třetí čtení. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 989/3, který byl doručen 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 989/4.

Ptám se navrhovatele, tedy ministra Havlíčka, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi krátce zrekapitulovat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který předkládáme z důvodu zajištění řádné adaptace právních předpisů Evropské unie. Jedná se o tři nová nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynných paliv. Značná část ustanovení v těchto nařízeních je aplikovatelná přímo. V našem právním řádu je nutné ještě vlastními postupy zajistit dozor nad trhem a určit jazyk, v němž mají být poskytovány návody, bezpečnostní informace pro uživatele výrobků a prohlášení o shodě. Předkládanou novelou zákona o posuzování shody dochází i k technickému zpřesnění některých současných ustanovení zákona.

S uplatněnými pozměňovacími návrhy souhlasím a chtěl bych vás závěrem požádat o podporu tohoto návrhu zákona při třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Do rozpravy, pane zpravodaji? Dobře. Takže v rozpravě pan poslanec Petr Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dámy a pánové, jen krátce uvedu, že druhé čtení tohoto zákona proběhlo zde 25. května. Při tomto druhém čtení nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a hospodářský výbor projednal tento materiál dne 31. května a přijal k tomu doporučující usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, je zájem o závěrečná slova po rozpravě ve třetím čtení? Není tomu tak. A můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Petra Kudelu, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. O totéž žádám pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, procedura hlasování.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Při projednávání tohoto materiálu byly předloženy pozměňovací návrhy pouze na prvním projednávání v hospodářském výboru. Tyto pozměňovací návrhy byly projednány a doporučují se k přijetí. Na posledním zasedání hospodářského výboru hospodářský výbor navrhuje proceduru - mohu ji načíst? (Předsedající: Ano. Ano, je to váš úkol.)

Navrhuje se, aby se hlasovalo nejprve o legislativně technických úpravách. (Předsedající: Nebyly předneseny.) Nebyly předneseny. Potom aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem A a za třetí aby se hlasovalo o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže máme před sebou jeden pozměňovací návrh a hlasování o návrhu jako celku. Žádá někdo, aby se schválila procedura? Nežádá. Můžeme tedy přikročit rovnou k hlasování o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem A. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Petr Kudela: Ano. Navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, mé stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře? (Souhlasím.) Dobře, děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 325, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh hospodářského výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 325, z přítomných 145 pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože byly vyčerpány pozměňovací návrhy, které byly, můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, podle sněmovního tisku 989, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování 326, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 326, z přítomných 145 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 277.

 

Nyní máme před sebou také po tomto bodu zařazený bod

278.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - třetí čtení

Pan ministr zůstal u stolku zpravodajů, totéž činí paní poslankyně Květa Matušovská, která je zpravodajkou garančního hospodářského výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 995/3, který byl doručen 24. května letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 995/4.

Ptám se pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, jestli chce za navrhovatele vystoupit při otevření rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele. Tento návrh má za cíl zejména legislativně ukotvit nové kontrolní nástroje pro inspektory České obchodní inspekce, které zajistí adekvátní reakce ze strany dozorového orgánu na nově se rozmáhající obchodní praktiky na trhu. Pomocí těchto nástrojů se zajistí potřebná míra ochrany spotřebitelů, což by mělo být, jak se domnívám, ve všeobecném zájmu.

Mezi nově navrhované nástroje patří pravomoc požadovat od subjektů zapojených v doménovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů porušujících příslušnou legislativu na ochranu spotřebitele, jejichž kontaktní údaje nejsou dohledatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP