Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

277.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, požádám pana poslance Petra Kudelu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Jde o třetí čtení. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 989/3, který byl doručen 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 989/4.

Ptám se navrhovatele, tedy ministra Havlíčka, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi krátce zrekapitulovat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který předkládáme z důvodu zajištění řádné adaptace právních předpisů Evropské unie. Jedná se o tři nová nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynných paliv. Značná část ustanovení v těchto nařízeních je aplikovatelná přímo. V našem právním řádu je nutné ještě vlastními postupy zajistit dozor nad trhem a určit jazyk, v němž mají být poskytovány návody, bezpečnostní informace pro uživatele výrobků a prohlášení o shodě. Předkládanou novelou zákona o posuzování shody dochází i k technickému zpřesnění některých současných ustanovení zákona.

S uplatněnými pozměňovacími návrhy souhlasím a chtěl bych vás závěrem požádat o podporu tohoto návrhu zákona při třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Do rozpravy, pane zpravodaji? Dobře. Takže v rozpravě pan poslanec Petr Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dámy a pánové, jen krátce uvedu, že druhé čtení tohoto zákona proběhlo zde 25. května. Při tomto druhém čtení nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a hospodářský výbor projednal tento materiál dne 31. května a přijal k tomu doporučující usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, je zájem o závěrečná slova po rozpravě ve třetím čtení? Není tomu tak. A můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Petra Kudelu, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. O totéž žádám pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, procedura hlasování.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Při projednávání tohoto materiálu byly předloženy pozměňovací návrhy pouze na prvním projednávání v hospodářském výboru. Tyto pozměňovací návrhy byly projednány a doporučují se k přijetí. Na posledním zasedání hospodářského výboru hospodářský výbor navrhuje proceduru - mohu ji načíst? (Předsedající: Ano. Ano, je to váš úkol.)

Navrhuje se, aby se hlasovalo nejprve o legislativně technických úpravách. (Předsedající: Nebyly předneseny.) Nebyly předneseny. Potom aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem A a za třetí aby se hlasovalo o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže máme před sebou jeden pozměňovací návrh a hlasování o návrhu jako celku. Žádá někdo, aby se schválila procedura? Nežádá. Můžeme tedy přikročit rovnou k hlasování o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem A. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Petr Kudela: Ano. Navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, mé stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře? (Souhlasím.) Dobře, děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 325, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh hospodářského výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 325, z přítomných 145 pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože byly vyčerpány pozměňovací návrhy, které byly, můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, podle sněmovního tisku 989, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování 326, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 326, z přítomných 145 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 277.

 

Nyní máme před sebou také po tomto bodu zařazený bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP