Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

278.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - třetí čtení

Pan ministr zůstal u stolku zpravodajů, totéž činí paní poslankyně Květa Matušovská, která je zpravodajkou garančního hospodářského výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 995/3, který byl doručen 24. května letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 995/4.

Ptám se pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, jestli chce za navrhovatele vystoupit při otevření rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele. Tento návrh má za cíl zejména legislativně ukotvit nové kontrolní nástroje pro inspektory České obchodní inspekce, které zajistí adekvátní reakce ze strany dozorového orgánu na nově se rozmáhající obchodní praktiky na trhu. Pomocí těchto nástrojů se zajistí potřebná míra ochrany spotřebitelů, což by mělo být, jak se domnívám, ve všeobecném zájmu.

Mezi nově navrhované nástroje patří pravomoc požadovat od subjektů zapojených v doménovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů porušujících příslušnou legislativu na ochranu spotřebitele, jejichž kontaktní údaje nejsou dohledatelné.

Návrh zákona také zakotvuje oprávnění pro inspektory České obchodní inspekce zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do uzavřených prostor prodávajícího, v nichž se prokazatelně nacházejí především nebezpečné výrobky nebo padělky. Další novinku představuje ustanovení zajišťující ochranu osobních údajů inspektorů České obchodní inspekce, na jejichž bezpečnost stávající právní předpisy příliš nemyslí, a to především při kontrolním nákupu, kdy jsou od nich ze strany prodávajícího vyžadovány jejich osobní údaje obdobně, jako je tomu při nákupech běžných spotřebitelů. Zákon také upravuje podrobná pravidla, která se týkají kontrolního nákupu, jimiž se vyjasňují vzájemné povinnosti České obchodní inspekce a kontrolované osoby a jejichž absence způsobovala v praxi řadu problémů. V neposlední řadě obsahuje návrh zákona velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sjednocuje terminologii, odstraňuje některé duplicity a zjednodušuje současný text. Bez všech těchto nástrojů by Česká obchodní inspekce nebyla schopna dosáhnout svého poslání chránit české spotřebitele a eliminovat nežádoucí obchodní praktiky na trhu postihováním nepoctivých prodejců ve správním řízení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto zákona ve třetím čtení. Doporučuji schválení pozměňujících návrhů hospodářského výboru, které jsou uvedeny pod body A, naopak pozměňovací návrhy uvedené pod body B1 a B2 schválit nedoporučuji. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11.20 se omlouvá pan poslanec Josef Nekl z pracovních důvodů, od 12 hodin se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů a od 12.30 se omlouvá pan poslanec Karel Pražák.

Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Z místa se nikdo nehlásí. Mohu rozpravu... Pardon. Hlásí se paní poslankyně Jana Černochová do rozpravy ve třetím čtení. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Chtěla bych moc poprosit pana ministra, jestli by mohl ubezpečit Poslaneckou sněmovnu, že v tomto návrhu zákona není to nové, de facto neomezené a zcela bezprecedentní oprávnění pro inspektory, tak jak jsme o tom tady hovořili ještě za vašeho předchůdce. Myslím, že vy jste ještě v pozici ministra nebyl a někdo z kolegů tady vystoupil s tím, že přece není v pořádku, že lidé, kteří nejsou příslušníky ozbrojených ani bezpečnostních sborů, budou mít de facto neomezené právo někoho kontrolovat, dokonce v utajení, v převlecích, s identitou, která jim bude poskytována v rámci nějakého krytí.

Skutečně chceme, aby toto oprávnění měli inspektoři ČOI? Jestli byste byl tak laskav a vyjádřil se k tomu, protože já si myslím, že na klub občanských demokratů to vaše vyjádření určitě bude mít vliv. Protože si neumíme představit, že bychom měli podpořit normu, ve které něco takového bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pan ministr se... (Hlásí se ministr Jiří Havlíček.) Nebo v rozpravě ještě pane ministře, nebo v závěrečném slově? (V závěrečném slově.) V závěrečném slově. Dobře. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. K závěrečnému slovu se hlásí pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji, pane místopředsedo. Jenom bych krátce reagoval na paní poslankyni vaším prostřednictvím. Ano, toto ustanovení návrh zákona obsahuje. Pozměňovací návrh podaný panem poslancem Váňou tento návrh odstraňuje. Doporučuji Poslanecké sněmovně hlasovat pro to, aby tam tento návrh zůstal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře. S přednostním právem předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr neumožnil kolegům reagovat. Takže musím já za klub. Protože kdybyste to řekl v rozpravě, tak mohli ti, které to podrobněji zajímá, říct své názory. Pane ministře, já vím, že se to občas dělá. Otázka je "proč?" a odpověď zní proto. Takhle jsme zatím vedli debatu. A já jsem se teď díval do stenozáznamu z prvního čtení a tady kolegové napříč politických spektrem vyjadřovali obavu o zdraví a bezpečnost těchto lidí, kteří budou používat krycí identitu, a tak dále a tak dále.

Jak to máte zabezpečené? Mají se pohybovat podle důvodové zprávy v opravdu kriminálním prostředí bez toho, že by byli ozbrojeni. Vy tady vytváříte policii bez pravomocí policie. To je policie, která ovšem není ozbrojenou složkou. To je poměrně zvláštní. A tady to prochází, nikoho to nezajímá, už je pátek, je to technický bod. To není technický bod. To není, jak pan ministr říkal, takové vyjasnění legislativy a zjednodušení zákona. To byly jedny z důvodů, které jste říkal, pane ministře.

Mohl byste nám tedy odpovědět, jak ti lidé budou vybaveni? Proč je chcete posílat do tak riskantních operací, jak o nich píšete, například bez vyzbrojení? Kolik předpokládáte, že bude krycích identit? Co to znamená? Budou mít falešné doklady? Já tomu úplně nerozumím. Měli bychom si to říct, než k tomu začneme hlasovat. A pan poslanec Váňa to správně navrhuje vyřadit a místo toho, aby pan ministr řekl, proč si myslí, že to není správné, tak říká - no, já budu proti. A proč? Proto. Je to náš návrh. A to je opravdu nebezpečné. My se domníváme - pokud má pan ministr jiný názor, já mu ho neberu, ale ať nám ho zkusí vysvětlit. Jak si takovou činnost vlastně představuje? Kolik těch inspektorů vybavíte falešnými občankami, falešným životopisem, já nevím čím vším? Protože vy je opravdu chcete posílat do nebezpečného prostředí.

A je to, říkám - určitě jste dělal to co já, že jste si přečetl rozpravu v prvém čtení. Pokud ne, tak aspoň teď se na to podívejte. Například na výhrady vašich stranických kolegů, abych neříkal, abyste poslouchal opozici. Jak říkám, ty obavy a rozpaky z těchto ustanovení tady padaly z mnoha poslaneckých klubů. Bez ohledu na to, jestli to je vládní, nebo opoziční klub. A jako bychom na pozapomněli, teď jsme řekli - rychle, rychle, technický bod, zpřesnění pojmů a zjednodušení.

A druhý dotaz, pane ministře. V čem je to zjednodušení? Vždycky taková ta obecná věta - tato novela přináší zjednodušení. No a mě by zajímalo v čem. Já tam žádné zjednodušení bohužel nevidím, ale možná jsem se nedíval pozorně a možná jsem to přehlédl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. A ještě než přikročíme k dalšímu kroku, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Marta Semelová od 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Borka z osobních důvodů od 11.30 a pan poslanec Stanislav Grospič také od 11.30 z osobních důvodů. Omlouvají se z dnešního jednání.

Pokud se nikdo nehlásí... Pan ministr se hlásí. Jakmile vystoupí, bude znovu otevřena rozprava ve třetím čtení, protože závěrečné slovo už využil. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Budu jenom krátce reagovat na svého předřečníka. Ona ta debata, vážený pane předsedo, měla probíhat na jednání hospodářského výboru. A všichni kritici, kteří toto ustanovení, které je v návrhu zákona představováno a nově zaváděno, se obou schůzí, na kterých toto téma bylo projednáváno, nezúčastnili. Byli tam připraveni moji kolegové, byli tam kolegové z České obchodní inspekce, kteří byli připraveni dopodrobna tyto informace a argumenty, proč se tento návrh zavádí, detailně ozřejmit.

Institut změněné identity s sebou nese významný aspekt ochrany, ochrany pro ty inspektory, pro ty kontrolory, kteří chodí do terénu. Jde o to, že je potřeba, abychom je ochraňovali z hlediska účinného potírání nekalých obchodních praktik. V některých případech je to velmi obtížné prokázat, pokud inspektor sám nebude vystupovat jako spotřebitel, a to včetně sepisování návrhu konkrétní smlouvy. Aby nebyla právě tato kontrola zmařena, musel by inspektor předložit obchodníkovi vlastní občanský průkaz s uvedením svého jména, bydliště nebo konkrétních rodinných příslušníků. Nepovažuji to za spravedlivé a nepovažuji to za etické, abychom kontrolory České obchodní inspekce právě tomuto vystavovali. Myslím si - a ty případy tady jsou i z minulosti - že inspektoři České obchodní inspekce byli v minulosti často vystaveni fyzickým útokům v blízkosti svého bydliště, a myslím si, že bychom jim měli i díky tomuto napomoci.

Argument, že navržená oprávnění pro kontrolující inspektory nemají srovnání s jinými dozory, dohledy nebo dalšími formami kontrol, kterými v České republice disponují správní úřady při zajišťování protiprávní činnosti na úrovni přestupků, nemůže obstát, a to zejména s ohledem na vývoj obchodních praktik některých nepoctivých podnikatelů, které spadají právě do působnosti kontrol České obchodní inspekce.

Myslím, že je potřeba po proběhlé debatě hlasovat. Bude to politické rozhodnutí, jestli kontrolorům České obchodní inspekce dáme tuto možnost, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi v obnovené rozpravě. Nejdříve faktická poznámka pana poslance Kučery, potom paní poslankyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom poprosit pana ministra průmyslu, aby skutečně umožnil poslancům se ptát na novely zákona, resp. na jejich aspekty taky při jednání Poslanecké sněmovny. Určitě to není možnost jenom na hospodářském výboru, resp. na jakém jiném výboru, to znamená, neplatí to, že kdo má nějaký dotaz, nechť prosím přijde na výbor a tam se zeptá, tady to už jenom odhlasujme. Toto je určitě pravidlo, které tady nechceme zavádět. A neberme možnost žádnému poslanci, aby mohl vystoupit a na cokoli se tady v rozpravě zeptat. Doufám, že to takhle ani nebylo myšleno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Částečně už to řekl kolega Kučera. Já jsem sama ve dvou výborech, ve výboru pro obranu a pro bezpečnost, a bohužel tyto výbory zasedají zpravidla ve stejném termínu, kdy zasedají třeba výbory rozpočtový nebo hospodářský, takže při sebelepší vůli bych si tam nemohla jít sednout. To za prvé.

Za druhé by mě zajímalo, jestli tedy ta disharmonie mezi panem ministrem a prostřednictvím pana místopředsedy předsedou bezpečnostního výboru Váňou může být vysvětlena, protože já samozřejmě budu podporovat návrh svého kolegy z bezpečnostního výboru, protože věřím, že on, ač je ze stejné strany jako pan ministr, tak vyhodnotil ta rizika, vyhodnotil to, že skutečně touto normou se dostáváme do francouzské komedie s Louisem de Funes v hlavní roli Křidýlko nebo stehýnko. Tohle, pane ministře, chcete? Můžete tedy prosím vysvětlit mně a možná, nevím, jestli to bude zajímat pana Váňu také, z čeho vyplývá ta vaše jistota, že to bude fungovat? A jestli vám to přijde v demokratické společnosti, ve společnosti, pro které podnikatelé jsou dneska sprosté slovo, váš předřečník (předchůdce?) je nazval dokonce příživníky, tak jestli tímto způsobem těm příživníkům vy chcete dál házet klacky pod nohy? Já jsem ve vás měla naději, že vy budete jiný, než byl váš předchůdce. Vím, že tuto normu jste po něm podědil, ale je čas, ještě je čas s touto normou něco udělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tady množství faktických poznámek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pardon, pane místopředsedo, pan ministr vnitra mě opravil správně. Neřekl příživníci, řekl paraziti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vy mě nutíte, abych byl víc než tolerance. Dobře. Tak. Faktické poznámky - pan poslanec Kudela, Váňa, Chalupa a Benda. První tedy faktická poznámka pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem tuto normu projednal přímo s pracovníky České obchodní inspekce, a to jak na té nejvyšší úrovni, tak i s pracovníky přímo v terénní práci. Jejich práce není sranda. To není legrace. Jsem rád za to, co dělají, protože dohlížejí na to, aby když se podniká a komunikuje se se spotřebitelem, aby ta komunikace byla férová. Sám jsem se setkal s případy, kdy mi nabízející, který něco nabízel, nechtěl dát smlouvu do ruky, jenom za předpokladu, že ji podepíši. Věřím, že toto opatření, které se teď přijímá, bude jenom ku prospěchu spotřebitelů. A osobně toto opatření a ten návrh, tak jak je koncipován, doporučuji k přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi za dodržení času k faktické poznámce. Další faktickou poznámku má pan poslanec Roman Váňa a připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s panem ministrem jsme samozřejmě tu věc velmi podrobně konzultovali. Konzultovali jsme ji s pracovníky ministerstva i se zástupci České obchodní inspekce. Chtěl bych vás ujistit, že tento nástroj je v zákoně velmi podrobně a dobře ošetřen, že bude, pokud bude schválen, velmi účinným nástrojem pro práci České obchodní inspekce. A ten spor, který v té věci pouze je, je o tom, zda tento nástroj není příliš silný pro Českou obchodní inspekci, když žádný jiný orgán, který se zabývá bojem s přestupky, takovouto pravomoc nemá. Jedná se spíše o pravomoc policejní nebo o pravomoc, která je obvyklá u příslušníků zpravodajských služeb. To je věc, kterou zde můžeme posoudit politicky, zda chceme tedy takto posílit Českou obchodní inspekci, či zda jí tento nástroj do rukou nedáme.

Nicméně znovu opakuji, v tom návrhu zákona je to velmi podrobně ošetřeno, promyšleno. A ty argumenty, které dáváme proti tomu, jsou skutečně ryze odborné, kdy skutečně je to mimořádně silný nástroj a z pohledu zaměstnanců České obchodní inspekce, kdy tedy nejsou ve služebním poměru, nejsou bezpečnostním ani ozbrojeným sborem, by to případně mohlo nést nebezpečí i pro ně samotné. Ale to je otázka potom zavedení do praxe. Takže to můžeme rozhodnout v rámci hlasování o pozměňovacích návrzích a o schválení zákonu jako celku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi. A nyní taktéž s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa a připraví se pan kolega Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuju za slovo. Vážené dámy a pánové, některé faktické vyprovokovala poznámka paní kolegyně Černochové vaším prostřednictvím. Vůbec nechápu propojení toho, že Česká obchodní inspekce nebo její terénní pracovníci budou mít nějakou řekněme falešnou identitu, s tím, že budeme trápit zase živnostníky a podobně. To jsem fakt nepochopil, jaký to má k tomu vůbec vztah.

A připojuji se k tomu, co tady bylo řečeno. Jako ti lidé, jejich práce si samozřejmě vážím, a ti lidé v tom terénu, to není obyčejný terén. Oni se pohybují v prostředí, řekněme, kde jsou lidé nečeského původu, abych byl korektní, a skutečně jde o jejich ochranu. Protože ta bezpečnostní situace, a paní kolegyně Černochová vaším prostřednictvím to určitě chápe, že bezpečnostní prostředí se velice výrazně zhoršuje a bude se zhoršovat. Takže já v tom vůbec nevidím problém, aby tito lidé, kteří chodí kontrolovat různé tržnice, různé bufety, lidi, kteří mají nějaký azyl a podobně, aby byli příslušným způsobem chráněni. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Budu konstatovat, že máme před sebou nejméně tři faktické poznámky - pana poslance Marka Bendy, Petra Bendla, paní Jany Černochové a řádně přihlášeného v rozpravě pana poslance Martina Kolovratníka.

Pan poslanec Huml má náhradní kartu číslo 72.

Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy a vážení pánové, poslouchám to se zájmem. Jestli máme pocit, že Česká obchodní inspekce - teď reaguji spíš na svého předřečníka - má být orgánem, který se zabývá bezpečností této země, tak mám trochu dojem, že jsme někde úplně jinde.

Pan ministr nám tady tak jako naznačuje, že by to měl způsob, jak bojovat se šmejdy, zjednodušeně řečeno. Tomu bych ještě rozuměl. Ale pak to opravdu není o těch cizojazyčných tržnicích, které také známe, kde naprosto nepochybuji o tom, že ten problém je veliký. Ale tam mají určitě zasahovat policejní jednotky, které jsou ve služebním poměru, mají ochranu služebního poměru, a v žádném případě ne Česká obchodní inspekce. Tak to za prvé.

Za druhé mám dojem, že pokud je tady zásadní rozpor mezi ministrem a předsedou výboru pro bezpečnost, kde předseda výboru pro bezpečnost podává nějaký návrh, který směřuje k omezení této kompetence, a ministr na takový návrh od vlastního stranického kolegy říká ne, tak doporučuji, abychom ten návrh zákona ještě znovu přikázali k projednání bezpečnostnímu výboru.

Čili navrhuji a dávám procedurální návrh na to, abychom provedli opakování druhého čtení. Myslím, že to je procedurální návrh na opakování druhého čtení, ale můžeme se samozřejmě přít, je to každopádně návrh v souladu s § 95 jednacího řádu, když se mě snaží předseda mého klubu opravovat, že neumím ten jednací řád. Já myslím, že ho umím. Nicméně dávám návrh na opakování druhého čtení, abychom měli šanci ještě návrh zákona přikázat do bezpečnostního výboru a od něj si vyžádat stanovisko, jak velká rizika tam vidíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Padl procedurální návrh ohledně vrácení tohoto bodu do druhého čtení. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, než o něm dám hlasovat. Je to stejný případ, který jsme měli v průběhu tohoto týdne, s tím, že bylo řečeno, že se vyžádá stanovisko legislativy. Já vás požádám o chvíli strpení. (Konzultace mimo mikrofon.)

Takže k průběhu hlasování dám odpověď, že se to bude hlasovat po uzavření rozpravy. Byť se jedná o procedurální návrh, tak ho dám hlasovat až po uzavření rozpravy.

Budeme pokračovat s dalšími faktickými poznámkami. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já z toho, co už tady dneska padlo, mám zkušenosti z fungování Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se také často pohybuje ve velmi kriminálním prostředí, koneckonců máme v poslední době zkušenosti s pančováním alkoholu apod., kde šlo opravdu o život lidí. A neumím si představit, že by Česká zemědělská a potravinářská inspekce nespolupracovala s Policií České republiky, dokonce s těmi utajenými složkami, protože se jednalo o kriminální zločin velkého rozsahu, a neumím si představit, že by vznikala jakási nová policejní složka, protože v okamžiku, kdy tady má někdo novou identitu, vystupuje pod jiným jménem atd. atd., že by nebyl pod kontrolou možného zneužití, protože lidi jsou jenom lidi. Dokonce Poslanecká sněmovna má systém kontroly Bezpečnostní informační služby a dalších složek, které se pohybují v této oblasti. Zajímalo by mě, jakým způsobem, a je-li vůbec zpracován nějaký systém kontroly fungování takovýmito pravomocemi vybavených lidí, protože jenom říct "oni to potřebují, tak jim to dejme", ale nebudeme-li mít systém kontroly, pak jsme úplní blázni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Pavel Volčík. Nevidím pana poslance, v tom případě ruším faktickou poznámku a vystoupí pan poslanec Kolovratník, řádně přihlášený do rozpravy. Pane poslanče. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, děkuji za slovo a chci se kriticky obrátit na kolegy z ODS a říct: To si snad z nás děláte, kolegyně a kolegové, srandu. (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Prostřednictvím pana předsedajícího.

A proč tohle říkám? Tento zákon, je to už asi podruhé, kdy se zastávám pana ministra průmyslu, ale i tentokrát to udělám rád, byl řádně projednán ve výborech. Opakuji, garančním výborem byl hospodářský výbor, kde jsem minulý týden ve středu byl pověřen řízením a byl jsem u toho. Vaši kolegové, ani jeden, na tom garančním výboru nebyli. Myslím si, že je zbytečné, abych teď připomínal jednací řád Poslanecké sněmovny, tuším, že je to § 95 odst. 2 o třetím čtení. Chápu a respektuji, že tady panuje naše dohoda, že i ve třetím čtení se k zákonům a k jejich obsahu dále vyjadřujeme. Ale vy tady slyšíte od pana ministra nějaké vysvětlení, slyšíte i od pana předsedy Váni jeho vysvětlení, o čem ten spor nebo politický náhled, názor na míru těch kompetencí je, a můžeme se ve třetím čtení rozhodnout. A najednou tady slyšíme litanie, jak to nebylo prodiskutováno, kdo to po kom podědil, že tady není soulad mezi výbory atd. atd. Chápu a ctím vaši roli opozice, která zákony obstruuje a vyjadřuje se k nim, ale znovu, kolegyně a kolegové, opakuji. Ten zákon byl přikázán garančnímu výboru, a to hospodářskému. A tady musím potvrdit slova pana ministra, byl tam šéf ČOI, byl tam zástupce České obchodní inspekce, diskutovali jsme o tom, a to, že vaši kolegové nebo vaši zástupci anebo i vy sami, paní poslankyně Černochová s panem předsedou Stanjurou, který tam asi půl hodiny poté osobně byl kvůli jinému zákonu, mohli jste přijít, byli byste vítáni na hospodářském výboru. Mohli jste se s námi do té diskuse zapojit. Tak prosím nezneužívejte třetí čtení k těmto argumentům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Nejprve vystoupí paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Bendl a další. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Kolovratník vaším prostřednictvím předvedl to, jaký je demokrat každým coulem. Zpochybňovat tady právo Poslanecké sněmovny ptát se ministra v jakémkoli čtení na to, co je předmětem zákona, nota bene když první čtení ještě probíhalo za jiného ministra - tak chováte se opravdu jako čuně, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy! Jestli toto někomu z této Poslanecké sněmovny vyčítáte, protože skutečně tady se měnil ministr průmysl a obchodu, zaznívalo tady ohledně nových pravomocí ČOI, tak tyto informace tady zaznívaly od členů vládní koalice, nikoli od opozice. Přehrajte si to na záznamu, ale skutečně, to je naprosto...

Vy jste nepochopil za třiapůl roku, co tady sedíte, o čem ta Poslanecká sněmovna je. (Hovoří velmi důrazně.) Bodejť byste to pochopil! Pokud váš šéf vašeho hnutí říká, že to je žvanírna, tak vy, jak máte vymleté mozky, tak prostě na tuto rétoriku všichni přistupujete! Ale Poslanecká sněmovna je orgánem, který má kontrolovat vládu České republiky, a v jakémkoli čtení. Jako poslanci máme právo se ptát na věci, které v těch normách jsou. A jestli tady někomu říkáte, že měl být v tomto výboru a v jiném výboru, tak ty výbory pojďme udělat jedny, kde se bude projednávat všechno, co potom přijde na program Sněmovny, abychom tam mohli být všichni. Vždyť přece víte, že ty výbory zasedají ve stejných termínech a že není v lidských silách i pro členy těch výborů, aby se mohli účastnit obou naráz. Můj problém to není, já jsem ve výborech jiných, ale třeba na tuto záležitost bych se velmi ráda přišla podívat, ale neměla jsem možnost, protože zasedal výbor jiný. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže nás tady prosím neškolte. Jsme na půdě Poslanecké sněmovny a děláme tady pouze to, na co máme právo!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další vystoupí pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Kolovratníkovi, třeba jiným tónem, nicméně ve stejné věci.

Nejsem členem hospodářského výboru, neměl jsem šanci být na jeho jednání a nemůžu znát dokonale problematiku každého zákona, který touto Sněmovnou prochází. To musí vědět každý z vás. A je unfér tady říkat "vždyť tam všichni můžete být". To prostě není v lidských silách.

A já stojím jenom o jednu prostou odpověď: Jaký systém kontroly oproti zneužití takovéto pravomoci je vypracován? Jestliže máme, pokud je tady v České republice nějaká složka policejní, vojenská atd. vybavená nějakými výjimečnými pravomocemi, a tohle výjimečné pravomoci jsou, jakým způsobem bude kontrolováno jejich možné zneužití? Protože my jdeme opravdu za významnou hranici. Já mám zkušenosti s fungováním Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ti jednotliví inspektoři také chodí do velmi problematických sporů, kde nejde jenom o to, že se dohadují o výši pokuty, a o to, jestli se prokazuje, či neprokazuje. Je to často nebezpečné. Ale využívají k tomu, a jsou často velmi úspěšní, využívají orgánů policie, všech složek, které jsou v tu chvíli k dispozici, poměrně značně, je-li tam nějaký vážnější problém. A je opravdu na zvážení, jestli někomu dát takovou pravomoc. A je bláznovství dát ji někomu, když nemám vybudovaný systém kontroly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dnes od 11.45 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Petr Adam.

Dále s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu reaguji na proběhlou rozpravu a na vystoupení pana poslance Kolovratníka. Já odteď asi fakt začnu sledovat body, které projednával rozpočtový výbor, a v okamžiku, kdy vystoupíte, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, vám řeknu: Proč jste nebyl u nás na rozpočťáku? Tam jsme si to mohli říct.

To nemá žádnou logiku. A když už jste říkal, že (nesrozumitelné) hospodářský výbor, ano, já jsem tam byl jako předkladatel, tak to řekněme celé: Dostal jsem čas, kdy se mám dostavit, slušně jsem poprosil dopředu, že pokud bude zpoždění předchozích bodů, čemuž rozumím, abych dostal zprávu. A jak to bylo? Vy jste to jednání řídil, pane místopředsedo hospodářského výboru prostřednictvím pana místopředsedy. Zpoždění 30 minut, žádnou zprávu jsem nedostal. A to vám přišlo normální. Tak když se tady máme cvičit z toho, co je kolegiální a kdo má kdy přijít, tak je taky slušnost říct, v kolik se který bod projednává. A pokud je zpoždění - já tomu rozumím - tak to včas oznámit. A říkám, já jsem navíc požádal dopředu, pokud se to stane. Nabourali jste mi celý odpolední program, nic jsem neřekl. Já bych o tom nemluvil, kdybyste nás tady nemistroval, že jsme měli sedět na vašem výboru a tam si to říct.

Vždyť my ani nevíme, kdy se to bude projednávat! Ani já jako předkladatel návrhu zákona to prostě nevím. Seděli jsme tam spolu! Mluvili taxikáři, taxislužby a zákon o Hospodářské a Agrární komoře čekal a čekal a čekal. A člověk má nějaký harmonogram. A byl to výborový týden a byly jiné výbory. Tak když není žádný argument, věcný, tak se aspoň použije nefér argument: Měli jste být tam. Tak já vás zvu třeba ve středu, přijďte na rozpočtový výbor, máme tam plno zajímavých bodů. A běda, jak k nim vystoupíte na plénu! Tak se hned budu ptát, to jsem vás pozval dopředu, pět dnů! Jestli chcete, tak vám přepošlu pozvánku, nebo tady poprosím předsedu rozpočtového výboru, aby speciálně pozvali pana místopředsedu hospodářského výboru. Přijďte podebatovat o zajišťovacích příkazech ve 13.30! Velmi zajímavá debata! (Upozornění na čas. Potlesk několika poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegu Kolovratníka. Čím víc se blíží konec tohoto volebního období, tím víc jsem v úžasu, co všechno je možné a co všechno tady zaznívá a jak neproduktivní jsou v podstatě naše diskuse. Já bych jenom kolegovi Kolovratníkovi připomněl, že jsme všichni složili nějaký poslanecký slib a ten poslanecký slib kromě jiného říká, že budu hlasovat a že to hlasování je věc, za kterou zodpovídám sobě, svému svědomí a svým voličům. A abych mohl hlasovat, musím ty informace mít. A když se vynoří ve třetím čtení problém, který se vynořil, tak na něj chci znát odpověď. A nebyl jsem na tom příslušném výboru, není to také moje povinnost. Tak jak tady všichni říkají, sedíme v řadě jiných výborů a nemůžeme úplně přesně všechno sledovat. To bychom potom nemuseli mít to dnešní zasedání, kdy sedíme celá Sněmovna. Povinnost těch výborů je to projednat a Sněmovně to zdůvodnit a přesvědčit nás, že se rozhodl ten výbor správně. Nic jiného nepotřebuji.

A proto se ptám, jak to tedy bude? Máme tu ČOI, máme ty obyčejné holky, co přicházejí do těch krámů a nechají si navážit 20 deka šunky, a když je to o tři deka míň, tak o tom sepíší protokol. Ty také budou mít možnost, nebo bude možnost dát jim skrytou identitu a poslat je do rizikového pole? Jak budou ti lidé vybíráni? Jakou budou mít zodpovědnost? Jak budou kontrolováni? My tady vytváříme novou bezpečnostní složku. Novou složku, která bude fungovat naprosto bez jakékoliv kontroly. Rozumím tomu, co říká kolega Benda. Jestliže ČOI má oblast, která je riziková, kde se pohybují - říkejme to natvrdo - zločinci, musí tam jít policie. (Upozornění na čas.) Ne někdo z ČOI.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Chalupa, připraví se pan ministr Pilný. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji. Vážené dámy a pánové. Já před třemi a půl roky, když jsem sem vstupoval, tak jsem sem vstupoval úctou a rád bych, aby si tato Sněmovna moji úctu dál zasloužila. Chtěl bych vyzvat pana předsedajícího, aby udržel jakýsi styl diskuse. Rozhodně tady nemíním poslouchat slova jako je čuňata nebo vymytý mozky. Paní kolegyně vaším prostřednictvím je asi od rána rozjetá, tomu rozumím. Nicméně zachovejme si slušnost! Ode mě jste tady nikdy neslyšeli žádný vulgární výraz, a pokud ano, tak jsem to teď pouze opakoval po někom, kdo to tady vyslovil.

A pokud jde o to, souhlasím s panem předřečníkem vaším prostřednictvím, toto je skutečně neproduktivní diskuse. Protože u nás to funguje tak, že přijde zákon do prvního čtení a máme ve výboru zpravodaje. Ti zpravodajové to zpracují, chodí na ty výbory, do druhého čtení, informují svůj klub o tom, a pokud v klubu má někdo problém, tak se to ten zpravodaj dozví a chodí na to řešení na ty výbory, aby vyřešil ten problém. Protože to třetí čtení skutečně není o tom, co se má řešit na těch výborech. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan ministr Pilný, připraví se paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, já přestože patřím do toho spolku vymytých hlav, který tady označila paní poslankyně Černochová, tak bych ve svém vymyté hlavě zopakoval základní fakta. Tento zákon tady byl projednán v prvním čtení, ve druhém čtení. Byl celkem třikrát projednáván na hospodářském výboru. Já už předsedou hospodářského výboru nebyl na té poslední schůzi, takže nevím, jak probíhal tam. Ale musím upozornit, že během těch prvních dvou projednávání tam prakticky vůbec nebyli žádní poslanci opozice, která o tom teď mluví. A pokud tam byli, tak se vůbec nevyjadřovali. Takže o čem to tady mluvíme?

Promiňte, já nejsem tak emocionální, ale ta vymytá hlava holt už jenom dokáže mluvit o faktech. (Potlesk několika poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: To je stále dokolečka. Já nevím, jestli si pan ministr financí seděl na uších a neslyšel, co tady říkal pan kolega Stanjura, proč nemohl být v tu danou chvíli na výboru, kdy se to projednávalo. Ale asi to je opravdu házení hrachu na stěnu.

Ale k tomu, co tady říkal pan kolega Chalupa prostřednictvím pana místopředsedy. Ano, skutečně, pan kolega Chalupa tady možná mluví úplně občas nesmyslně, takže mu nerozumí ani jeho vlastní kolegové, ale nemluví sprostě. Zato pan bývalý ministr financí a šéf jejich hnutí Babiš, ten má vytříbený slovník. To, že se rozhodl, že bude kampaňovat a nebude chodit už do konce volebního období do práce, to je druhá věc. Ale asi jste díky tomu, že ho tady teď moc často nevídáte, zapomněli na to, jaký slovník, jaké urážky tady používal tento pán, jakými nás častoval.

To, že se rozhodl, že bude kampaňovat a nebude chodit už do konce volebního období do práce, to je druhá věc. Ale asi jste díky tomu, že ho tady teď moc často nevídáte, zapomněli na to, jaký slovník, jaké urážky tady používal tento pán, jakými nás častoval.

A pokud tady někdo z kolegů naprosto neférovým způsobem začne popírat parlamentní demokracii a její principy, tak já na to reagovat budu. A budu na to reagovat způsobem, jakým jsem na to zareagovala, protože skutečně komu není rady, tomu není pomoci. A možná by si předseda volebního výboru měl konečně přečíst Ústavu České republiky a dozvědět se něco z historie parlamentarismu v našich zemích, aby věděl, na čem tato tradice je stavěná a proč a jakým způsobem v Parlamentu, v obou komorách našeho Parlamentu, probíhají postupy.

Takže já bych poprosila prostřednictvím pana místopředsedy, aby to, co tady řekl pan kolega Chalupa, raději směřoval na svého šéfa. A pokud se my jako opozice chceme dozvědět věci, tak nám neberte naše právo v jakémkoli čtení, jinak popíráte to (upozornění na čas), že Poslanecká sněmovna je skutečně demokratickým orgánem v naší společnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak pro pořádek pouze zopakuji, že bez ohledu na to, jestli je člen této komory poslancem nebo ministrem, měl by se vyjadřovat slušně ke svým kolegům.

Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný, připraví se paní poslankyně Šánová. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se neodvážím spekulovat, na čem seděla paní poslankyně Černochová, když jsem mluvil, ale já jsem mluvil o členech hospodářského výboru, nikoliv o předsedovi Stanjurovi. Mluvil jsem o členech hospodářského výboru. To je za prvé.

A za druhé, pokud se týká změny osoby ministra. Tak změna osoby ministra nepřinesla jedinou změnu, jediné písmenko v tom zákoně. Takže to s výměnou ministrů vůbec nesouvisí. Doufám, že tentokrát jsem byl slyšen přesně tak, jak jsem to řekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. Já bych vás chtěla požádat, pane místopředsedo, pane předsedající, aby se nám kolegyně Černochová jako klubu ANO tady na mikrofon veřejně omluvila za to, že nás nazvala - je to 47 lidí - vymytými mozky a našeho kolegu čunětem! Pokud popustíme uzdu těmto výrazům, co se od paní Černochové dozvíme příště? (Rozčileně.) Děkuji. (Potlesk z řad ANO. Rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Než vám udělím slovo, paní poslankyně, požádám vás, kolegové a kolegyně... (Stále hluk.) Kolegyně a kolegové! Požádám vás o ztišení! Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Prostřednictvím vás k paní kolegyni Šánové. Já mileráda řeknu jiné hodnocení vašeho hnutí, ale až v momentě, kdy tady vystoupí šéf vašeho hnutí a omluví se nám všem za věty, že všetci kradnú, že v této Sněmovně je nejméně pět zlodějů, a jiné naprosto čuňácké věci, které tady zaznívaly!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak... Budeme pokračovat v obecné rozpravě a požádám pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Když se tady, hnutí ANO, pane místopředsedo, dámy a pánové, tak rozčilujete a žádáte omluvu, tak já se taky připojím k paní kolegyni Černochové a vyzvu vás, abyste se omluvili za svého předsedu.

Víte, já jsem pamětník. A ono vždycky na začátku volebního období, jak někdo prolomí bariéru toho slovníku, pak už se to nese v celé sněmovně po zbytek volebního období. V minulém období sem nastoupily Věci veřejné a skutečně se nějak dařilo asi dvě schůze udržet dekorum. I celý nesvůj byl jistý David Rath a prvně tady něco vypálil a pak už to jelo po zbytek volebního období a samozřejmě to gradovalo. To za prvé.

Za druhé. Sociální demokracie teď má strach, co se bude dít po volbách, když Babiš hodně vyhraje. Lidovci jsou div ne bojovníci za záchranu demokracie, aspoň to slyším.

Tak vážení, tohle je třetí instituce, nebo nevím už kolikátá, možná ještě větší, která bude mít policejní pravomoci, jestli vám to nedochází. Kdo tady na to upozornil v prvém čtení k vašemu překvapení, protože nikdo to nečetl, jsem byl já. A přiznám se, že ČOI není úplně nějaké mé téma, a kdybych náhodou nezachytil v rozhlase zprávu, že i budou měnit identitu, tak možná že bych to zachytil až ve druhém čtení. Protestovali tady, nebo se to nezdálo, a cítili jste se zaskočení. To vám v žádném případě nebránilo, abyste neodhlasovali hlasy koalice to, že příslušné výbory bezpečnostní, aby to prošlo, aby se tím zabýval také, protože ČOI patří pod průmysl, průmysl patří resortně pod hospodářský výbor. Vy jste to zablokovali. Přitom tam je zakopán pes, a mluvil tady o tom - a velmi vážný pes - kolega Váňa. Takže vedle toho, že to, co je legitimní, a rozšiřují se významně pravomoci, patří do resortu Ministerstva vnitra. To má mít svoji policii, má ji.

Dost jsme tady posílili armádu. Pak si svoji vlastní policii kvůli odchodu Šlachty začal budovat přes celní správu exministr financí Babiš. No a na průmyslu úředníci. Protože já neobviňuji pana exministra Mládka, ale úředníci si vymysleli, že vlastně i Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo mít svoji policii. Takže v tom případě asi by bylo namístě, že by tady vystoupil ministr zdravotnictví Ludvík a řekl, že také žádá. Protože já nevím, jestli jsou ohroženi víc záchranáři, kteří jsou napadáni v kritických situacích psychopaty, často možná i ze strany zraněných lidí, a jsou mezi velmi rizikovými. Jestli přijde také ministr dopravy Ťok, že potřebuje svoji policii, i když na železnici je... Protože jestli je někdo výrazně víc ohrožen - a slyšel jsem o incidentech a napadeních průvodčích a průvodců, nikoliv o tom, že by to s Českou obchodní inspekcí bylo až tak žhavé. A já jsem říkal po prvním čtení v hospodářském výboru, na tom dalším jsem nebyl, protože jsem byl služebně mimo, nicméně jsem říkal zástupcům ČOI - přece když někde cítíte velké riziko, tak si s sebou vezměte policii. A pokud vím, ty zásahy, aspoň tedy před televizními kamerami, se dějí ve spolupráci s policií.

Já říkám, pozastavme ten zákon, dokud nepřijde pan Ludvík, nepřijde Ťok, a možná by se našli další. U životního prostředí, že jo. Jít a někoho napadnout, že porušil životní prostředí... Pan Brabec, zametač průšvihů, ekologických, pro jisté firmy a holdingy, by si asi taky měl pořídit bezpečnostní sbor. Proč oni ty pravomoci nemají? Vždyť přece ti postižení, kterým můžou dávat milionové pokuty a ještě větší... Může jim jít také o život nebo o zdraví. Kde se to zastaví? Vy vůbec totiž nevážíte váhu toho, jak tyhle zákony můžou být ohýbány a zneužívány.

Já tady vyzývám lidovce a sociální demokraty, ať přestanou s tou šaškárnou namlouvat lidem, že teď oni budou ti bojovníci za svobodu a demokracii. Protože tady to je další ze zákonů, nebo z novel zákonů, která bojuje proti svobodě, která dává kvůli dekám, bramborovým hrncům nebo já nevím, co všechno... Nemluvím o těch velkých rybách kolem čerpacích stanic. Ale tam říkám - proč s sebou na tato jednání a zásahy nepřizvou policii? Máme policajtů dost, na počet obyvatel nejvíc v Evropě, takže proč ne. A proč doteď to šlo.

Já jsem chtěl, aby doložili, kolikrát byl nějaký činitel obchodní inspekce napaden, kolikrát došlo k fyzické újmě, kolikrát byl verbálně napaden. Nedostali jsme žádná čísla, pokud se tak nestalo na minulém hospodářském výboru.

Neříkejte tady o demokratickém projednávání. Chcete tam dávat v tom jednom paragrafu pravomoc větší, než má většina pracovníků tajných bezpečnostních služeb policie. Vy jste zablokovali, aby se tím tady ve Sněmovně zabýval příslušný výbor. Nemluvte o férovém projednání této záležitosti. To prostě není fér. S tím byste se měli nějakým způsobem poprat. Proto je zcela legitimní a namístě procedurální návrh vrátit to druhého čtení a tuhle věc napravit.

Já si za téhle situace vůbec nejsem jistý, že projde návrh kolegy Váni, který dal pozměňovací návrh, který by tuto pravomoc vyloučil. Skutečně takhle to dál nejde. Tak řekněte na rovinu všichni z koalice, že budujete totalitní stát, že občané jsou od toho, aby sloužili státu a byli terorizováni státem, nikoliv že si zřizují svůj stát na to, aby jim sloužil. Celé čtyři roky to tady ohýbáte do naprosté nehoráznosti. A že to Babiš nepoužívá, uvidíte po volbách. Já znám z politiky z Prahy řadu příkladů, kdy si to někteří gauneři připravovali čtyři roky a pak udeřili. Neříkám, že to uděláte, ale řada z vás tady stejně jako já nebude. Upozorňuji vás, že první obětí takových manýrů se stávají ti, kteří tu cestu umetli. A vy ji umetáte. Vy tři - KDU-ČSL, hnutí ANO a sociální demokracie. To je prostě realita. A lžete lidem, prostě lžete lidem, co děláte ve skutečnosti!

Ještě poznámku k tomu, když kolega Stanjura pozval pana Kolovratníka na rozpočtový výbor. Myslím si, že pan Kolovratník by utrpěl šok, protože konečně začaly vypadávat po třech a tři čtvrtě letech volebního období pravdivé informace o tom, v jakém skutečném stavu je státní kasa. Nemáte peníze na krytí zákonných nároků, například ve školství. Nevíte to? Zeptejte se svého nového ministra financí. Posíláte to pod vodu. A Kolovratník, který bojuje, to mu musím přiznat, za to, aby tahle země investovala do dopravní infrastruktury, by se dozvěděl velmi nepříjemnou věc, a sice že na investice nebude, nebo za cenu, že zdvojnásobíte státní dluh švihem. Prostě nejsou peníze. Čtyři roky jste vyžírali ekonomický růst. A velmi rádi se stále vracíte do minulosti a srovnáváte to s tím. Pan ministr financí se teď nestačí divit, když otevřel ten pomyslný trezor na Ministerstvu financí, co tam našel. Trochu mi to připomíná, myslím že londýnské Timesy, které napsaly: "Tak dlouho se dělaly různé deriváty a investiční balíčky, a když se otevřely při finanční krizi v roce 2008, tak to pěkně zapáchalo." Tak asi víte, co v těch balíčcích, pod které se podepisovaly největší celebrity bankovnictví světa, asi bylo.

Mně to začíná připomínat, že státní kasa je také toxická. (Poznámka poslance Raise k poslanci Laudátovi mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, nepokřikujte po sobě, vážení poslanci a poslankyně. Máte-li potřebu vystoupit, můžete na mikrofon.

 

Poslanec František Laudát: Já se přiznám, že tady poslední dobou tolik nevystupuji, takže to snad ještě snesete.

Chci vám jenom říct, až budete brečet za rok, za dva, kam jste to dopracovali s touto zemí, a teď se to týká zejména hnutí ANO, abyste věděli, že vám to někdo říkal, co pácháte, na čem se podílíte. Posloužíte někomu jako užitečný víte co.

K vlastnímu. Já jsem navrhoval, a doufám, že to tam někde je, aby zákon byl zamítnut ve třetím čtení. Dával jsem myslím i návrhy, ono se to tady už nějakou dobu projednává, na to, aby se to vrátilo do předchozích čtení. Dneska padl další návrh, takže o tom hlasovat budeme. Skutečně vás varuji, abyste takovéhle další zákony schvalovali. S prominutím, přestaňte blbnout. Skutečně nevytvoříte totálně bezpečnou zemi, nebo za cenu, že už tady nebude svoboda, že budete každého šmírovat na každém kroku, jako pražské vedení radnice totálně neschopné, je to poprvé od 90. roku, kdy neinvestuje. A jediné, na co se zmůžou, že někomu přihrají kšeft a budou montovat další a další kamery do ulic. To je výborné. To je jediná investice za celé čtyři roky jejich fungování, na kterou se zmůžou. To, že lidem neuleví a že samozřejmě doba předběhla vývoj, je další věc, a vy to samé budujete pomocí legislativy.

Já vás velmi úporně prosím, zamítněte zákon, nebo ho vraťme.

Moc rád bych tady slyšel oficiální stanovisko a detailní analýzu toho, co se v ČOI dělo, jak zasahovali. Aby dali čísla na stůl. Já je neznám, nevidím, neslyšel jsem. Ať dají na stůl proč. Tady se jenom říkají obecné věci. Ale popravdě řečeno, když máte vymahače kolem insolvencí a podobně, mají i vymahači svoji policii? Proč jste neupravili, když tady byl insolvenční zákon, že si mají změnit identitu? Já si myslím, že každý má konat jasně, otevřeně a čestně. Policie má svá čísla, tam to je namístě. Ale nezlobte se na mě, bude to obrovsky zneužíváno. Já jsem po prvém čtení na hospodářském výboru před tím varoval, protože tam nejsou kontrolní mechanismy. Teď se tady bavíme o tom, že všechny služby, které mají silové pravomoci, budou pod kontrolou Sněmovny, i které byly nově ustanoveny, kde je jakýkoliv další vyšší stupeň kontroly nad ČOI. Jestli by mohl pan ministr a všichni, kdo chcete pro zákon hlasovat, tak tady nastupte a začněte říkat ano, ČOI a možné zneužívání této pravomoci bude kontrolovat ten, ten a ten. A nemůže to kontrolovat instituce, která to provozuje. To se asi domluvíme, že to tak je.

Sami vidíte, že i u policie jsou problémy s GIBSem, a to je odtažen od policie, a přesto jsou jisté problémy zřejmě díky minulým vazbám, nebo nevím. Zrovna tak je problém u lékařů, kdy v malém českém domečku ruka ruku myje. Ale tady dokonce není zpětná pojistka pro to, kdo by je tedy kontroloval, když už bych to připustil. A skutečně uvažte, tady samozřejmě jde o hospodářskou trestnou činnost, nejde o násilné trestné činy, tak mi řekněte prosím, kde tam ta pojistka je.

Aby nebyli někteří poslanci nervózní, že mluvím ještě déle, už skončím. Nicméně znovu na vás apeluji. Anebo přestaňte v předvolebních kampaních lidem lhát a řekněte jim, co skutečně máte za lubem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek, pane poslanče, jak mám v podkladech z garančního výboru, návrh na zamítnutí zákona podán nebyl.

Nyní přistoupíme k faktickým poznámkám. První vystoupí pan poslanec Janulík, připraví se pan ministr Pilný a další. Pan poslanec ruší faktickou poznámku, požádám tedy pana ministra, připraví se pan poslanec Bendl.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já musím reagovat, byť to s tím vůbec nesouvisí, na poplašné zprávy, které tady díky imunitě šíří pan poslanec Laudát. Já jsem ve státní kase nenašel nic smradlavého, nic toxického. Když jsem prohlásil, že je prázdná, tak jsem tím měl na mysli, že byla vyprázdněná státní rezerva a že bylo také vyprázdněno to, co ušetřil můj předchůdce na to, co bylo přijato usnesením vlády. Kde se berou informace o tom, že na dopravní infrastrukturu nebude, nevím, protože pan poslanec Laudát zřejmě ví víc než ministr financí. Já takové informace nemám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Pro ty z vás, kteří mají pocit, že vystupuji potřetí a že tím snad zdržuji, chci říct, že je to proto, že se mi pořád nedostalo věcné odpovědi. Potřetí se tedy ptám ministra, jaké kontrolní mechanismy pro vznik skoro bych řekl nového druhu policie, protože to budou lidé vybavení téměř policejními pravomocemi, jaký systém kontroly pro tyto kontrolory máte vymyšlen, jak je nastaven. Protože zcela logicky uděláme-li to pro Českou obchodní inspekci, za chvilku přijdou další orgány a organizace s rovnocennými argumenty, téměř neodmítnutelnými. Řeknou, když jste to dali ČOI, tak my jsme ve stejném nebezpečí, my potřebujeme stejné kompetence a stejné pravomoci.

Pane ministře, já vás žádám o odpověď! Anebo neodpovíte a pak je to také odpověď. To znamená, že buď nevíte, anebo žádnou kontrolu nastavenu nemáte. Nevím, co je horší.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát. Pouze pro pořádek ohledně zamítnutí zákona konstatuji, že návrh na zamítnutí padl v prvním čtení, nikoliv v druhém, tak aby se o tom dalo hlasovat v průběhu třetího čtení. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, to už jsme si vysvětlili, protože na hospodářském výboru bohužel ne vždycky funguje zdravý rozum. Takže když hospodářský výbor dal doporučení schválit novelu zákoníku práce, tak to bylo antihospodářské usnesení, a tak se nelze divit, že prostě podpoří i takovou věc, jako je ČOI. To mě vůbec nepřekvapuje. To za prvé.

Za druhé. K panu ministrovi financí. Tak ať sem přinese, kolik bude na příští rok číslo, kolik bude rozpočet, kolik z toho jsou všechny zákonné nároky, kolik tady ještě chcete do konce volebního období protlačit zákonů, které navýší mandatorní výdaje, a pak se budeme dohadovat o tom, kolik že na dopravní infrastrukturu ve skutečnosti zbude. Celkem jednoduché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku nevidím, tak rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan navrhovatel ne. Paní zpravodajka? Také ne.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a nejprve budeme hlasovat... (O slovo se hlásí paní zpravodajka.) Chcete tedy, paní zpravodajko, závěrečné slovo, shrnout to? Dobře. Prosím, vezměte si tedy závěrečné slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Přeji krásný den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, ještě před hlasováním.

Domnívám se, že tak jak je tato novela nastavena včetně skryté identity, zajišťuje zefektivnění práce inspektorů. Ráda bych k těm, kteří neměli možnost přijít na hospodářský výbor, kdy dorazili zástupci České obchodní inspekce a vysvětlili nám, jakým se vystavují kontroloři rizikům a ohrožení svého soukromí, tak jak tady zmínil pan ministr a vlastně můj pan kolega Kudela prostřednictvím předsedajícího. Podle informací, které nám podali, by se jednalo, kdo by měl tu skrytou identitu, jenom o pár pracovníků. Neznamená to, že každý pracovník České obchodní inspekce bude mít skrytou identitu nebo krycí doklady. Bude to fungovat tak, že ústřední ředitel České obchodní inspekce požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu to zváží, a pokud to schválí, požádá Ministerstvo vnitra, které krycí doklady vydá a vede v evidenci. Takže takováto kontrola tam je. Jen toto jsem chtěla dodat v reakci na pana kolegu Laudáta prostřednictvím předsedajícího.

A nyní jestli můžu jako zpravodajka?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak. Evidoval jsem žádost o vaše odhlášení, já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. A než přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který dal procedurální návrh na vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

 

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu do druhého čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 327, přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 71. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já vás prosím, paní zpravodajko garančního výboru, abyste nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Hospodářský výbor projednal na své 53. schůzi dne 31. května 2017 a doporučil tuto proceduru. Nejdřív bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A jako celku. Ty jsou vlastně přijaté hospodářským výborem, se kterými se hospodářský výbor ztotožnil. Poté bychom hlasovali samostatně o pozměňovacích návrzích pod písmenem B1 a písmenem B2 pana poslance Váni, které přednesl ve druhém čtení, a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě potřebuji upřesnit - ve třetím čtení nepadly žádné technické úpravy? (Ne.) To znamená, ten první bod nám automaticky vypadá. Dobře.

 

Já tedy se táži, zda má někdo návrh na jinou proceduru hlasování. Nevidím, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 328, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti žádný.

 

S procedurou byl vysloven souhlas a prosím, paní zpravodajko, abyste nás provedla procedurou hlasování.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A. Za prvé je to vlastně odložení účinnosti na 1. listopadu, protože 1. červenec už nestihneme. A ještě se tam zabýváme tím, že tam včleňujeme ustanovení § 16, které by v případě ukládání sankcí příkazem na místě inspektory České obchodní inspekce vyloučilo aplikaci § 92 zákona o odpovědnosti za přestupky, který jsme tu už schválili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Ano, souhlasím.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 329, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, jak už jsem říkala, předneseném ve druhém čtení od pana poslance Váni. Tam se vlastně řeší možnosti inspektorů použít změněnou identitu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 330, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 41. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2. Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh B1 a ruší paragrafy, které řeší změněnou identitu - jak krycí prostředky, tak krycí doklady. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 331, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 43. Tento návrh byl zamítnut.

 

Myslím, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, a nyní bychom hlasovali o návrhu jako celku.

Já tedy přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 995, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 332, přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 25. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se vrátíme k přerušenému bodu a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP