Pozvánka na schůzi č. 21 (12. prosince 2018)

Související dokumenty EU

12099/18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast) - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018

12112/18 Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010 - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018

12142/18 Communication from the Commission - Towards a more efficient financial architecture for investment outside the European Union - Sdělení Komise - Na cestě k účinnějšímu finančnímu uspořádání pro investice mimo Evropskou unii

12143/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady č. 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1624 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018

12190/18 Sdělení Komise - Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. až 20. září 2018

12193/18 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení legálních cest do Evropy: nezbytná součást vyrovnané a komplexní migrační politiky - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018

12425/18 Sdělení Komise Evropské radě, Evropskému parlamentu a Radě - Silnější globální hráč: účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU

13229/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím

13537/18 Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality

13542/18 Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

13544/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU

13590/18 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2019 - Delivering what we promised and preparing for the future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2019 - Splnění našich slibů a příprava na budoucnost
ISP (příhlásit)