Pozvánka na schůzi č. 14 (20. června 2018)

Související sněmovní tisky

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

164 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017

Související dokumenty EU

5947/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu

8076/18 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2018 Communication on EU Enlargement Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018

8110/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských příkazech ke zpřístupnění a k uchování pro elektronické důkazy v trestních věcech

8115/18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla určení právního zástupce pro účely shromažďování důkazů v trestním řízení

8175/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům vykonávajícím své právo na volný pohyb

8353/18 Sdělení Komise - Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021-2027

8354/18 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

8357/18 Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

8358/18 Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

8359/18 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

8360/18 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty

8411/18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro usnadnění využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání některých trestných činů a kterou se ruší rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

8492/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru

8507/18 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Artificial Intelligence for Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Umělá inteligence pro Evropu

8531/18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)

8560/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

8561/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení

8578/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup

9194/18 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
ISP (příhlásit)