Pozvánka na schůzi č. 13 (6. června 2018)

Související dokumenty EU

7181/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku

7403/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

7407/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

7410/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě

7418/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čas zavést moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomiky

7419/18 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

7420/18 Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb

7421/18 Doporučení Komise ze dne 21.3.2018 týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

7633/18 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán o vojenské mobilitě

7809/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

7844/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny

7875/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálními výboru - Nová politika pro spotřebitele

7876/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

7877/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES

8342/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the marketing and use of explosives precursors, amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 on the marketing and use of explosives precursors - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a ruší nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

8413/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
ISP (příhlásit)