Pozvánka na schůzi č. 11 (9. května 2018)

Související sněmovní tisky

52 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Související dokumenty EU

6356/18 Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2018: Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2018: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011

6987/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013

6988/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování

7048/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

7049/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

7064/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU

7066/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech

7172/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám

7173/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

7203/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

7216/18 Sdělení Komise - Akční plán: financování udržitelného růstu

7217/18 Sdělení Komise - Akční plán pro finanční technologie: za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

7219/18 Sdělení Komise - Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019 – čas urychlit realizaci

7222/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranám

7358/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry

7411/18 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Monitorování provádění evropského pilíře sociálních práv

7416/18 Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
ISP (příhlásit)