Pozvánka na schůzi č. 7 (15. února 2018)

Související dokumenty EU

12702/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraci

14183/17 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

14184/17 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

14213/17 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy

14215/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Jak dosáhnout nízkoemisní mobility - Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky

14217/17 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

14237/17 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii

14333/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Širší využívání alternativních paliv- Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU

14473/17 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku evropského programu pro migraci

15566/17 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

15574/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migrace

15653/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Další kroky k dokončení hospodářské a měnové unie: plán

15654/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU

15655/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Evropský ministr hospodářství a financí

15660/17 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

15663/17 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

15664/17 Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

16007/17 Proposal for a Council Decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law - Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikou

16018/17 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
ISP (příhlásit)