Schválený pořad a stav projednávání 7. schůze

Od 18. 3. 2014 14:00 do 26. 3. 2014 19:00
Aktuální stav k 26. 3. 2014, 18:40


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.Út 18. 3., 1. bod

  Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 2.St 19. 3., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 5.St 19. 3., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 6.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - druhé čtení  (ukončena)  

 6. 7.St 19. 3., 1. bod v 15.20 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 9.

  Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 10.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 4. 11.St 26. 3., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 12.

  Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 6. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 14.

  Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 8. 15.

  Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 16.

  Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 17.

  Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 11. 18.

  Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 12. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 20.St 19. 3., 1. bod odpoledne

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 22.Čt 20. 3., 4. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 26.Čt 20. 3., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013 /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 30.Čt 20. 3., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 31.Čt 20. 3., 3. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení  (přikázán)  

 11. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení  

 12. 33.Čt 20. 3., 5. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 34.Čt 20. 3., 6. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 35.St 26. 3., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 37.St 26. 3., 4. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 38.St 26. 3., 2. bod odpoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 40.St 26. 3., 3. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 41.St 26. 3., 3. bod odpoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení  (souhlas)  

Volební body

 1. 42.St 26. 3., 1. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 43.St 26. 3., 2. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE   

 3. 44.St 26. 3., 2. bod v 17 hodin

  Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 4. 45.St 26. 3., 3. bod v 17 hodin

  Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 5. 46.St 26. 3., 3. bod ve 12.30 hodin

  Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů /2/   

 6. 47.St 26. 3., 4. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů Rady České televize   

 7. 48.St 26. 3., 4. bod v 17 hodin

  Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 49.Út 25. 3., 1. bod v 17 hodin

  Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/  (schváleno)  

 2. 50.St 26. 3., 5. bod dopoledne

  Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 89/  (vzato na vědomí)  

 3. 51.St 26. 3., 1. bod odpoledne

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 95/  (vzato na vědomí)  

 4. 52.

  Informace o podpořeném financování za rok 2012 /sněmovní tisk 90/  (vzato na vědomí)  

 5. 53.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 /sněmovní tisk 91/  (vzato na vědomí)  

 6. 54.Čt 20. 3., 7. bod dopoledne

  Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /sněmovní tisk 113/  (vzato na vědomí)  

 7. 55.Út 25. 3., 1. bod

  Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky   

 8. 56.Čt 20. 3., 1. bod v 11 hodin

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard /sněmovní dokument 350/  

 9. 57.

  Problematika průzkumných prací a těžby zlata v České republice /sněmovní dokument 357/  

 10. 58.

  Ústní interpelace   

Zákony - druhé čtení

 1. 59.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení  (ukončena)  

Volební body

 1. 60.Út 25. 3., 2. bod

  Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard   

Zákony - třetí čtení

 1. 61.St 26. 3., 4. bod odpoledne

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení  (souhlas)  

Volební body

 1. 62.St 26. 3., 1. bod v 17 hodin

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze