Schválený pořad a stav projednávání 8. schůze

Od 4. 2. 1997 14:00 do 28. 2. 1997 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Slib poslance   

 2. 2.

  Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 4. 4.

  Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

Zákony - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení  

 3. 7.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k zamýšleným deregulačním, cenovým a jiným opatřením   

Zákony - druhé čtení

 1. 9.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 11.

  Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic   

Zákony - druhé čtení

 1. 12.

  Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   

Zákony - druhé čtení

 1. 14.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 15.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení  

 2. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení  

 3. 17.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení  

 4. 18.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení  

 5. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 20.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji /sněmovní tisk 129/  

 2. 22.

  Návrh na pokračování 8. schůze Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 24.

  Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení  

 2. 25.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení  

 3. 26.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení  

 4. 27.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb. /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení  

 5. 28.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 29.

  Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení  

 2. 30.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 31.

  Doprovodné usnesení k ústavnímu zákonu o změnách státních hranic se Slovenskou republikou   

 2. 32.

  Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře   

 3. 33.

  Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu   

 4. 34.

  Návrh na volbu členů Rady České televize   

Zákony - prvé čtení

 1. 35.

  Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení  

 2. 36.

  Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení  

 3. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení  

 4. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení  

 2. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení  

 3. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996 /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení  

 2. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení  

 3. 44.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná dne 15. dubna 1996 v Rize /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení  

 4. 45.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 46.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení  

 6. 47.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení  

 7. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 49.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 50.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 51.

  Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 52.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení  

 2. 53.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - třetí čtení  

 3. 54.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení  

 4. 55.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 56.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 2. 57.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/  

 3. 58.

  Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 113/  

 4. 59.

  Ústní informace vlády České republiky o předcházení krizové situaci na železnici   

 5. 60.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím - pokračování přerušeného jednání   

Zákony - třetí čtení

 1. 61.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 62.

  Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 2. 63.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 3. 64.

  Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 4. 65.

  Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 5. 66.

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 6. 67.

  Návrh na změny ve složení výboru Fondu dětí a mládeže   

 7. 68.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

Zákony - třetí čtení

 1. 69.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 70.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/4/ - vrácený Senátem  (setrváno)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze