Schválený pořad a stav projednávání 7. schůze

Od 10. 12. 1996 14:00 do 20. 12. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Slib poslance   

 2. 2.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení  

 2. 4.

  Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - druhé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení  

 7. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení  

 8. 10.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení  

 9. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - druhé čtení  

 10. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení  

 11. 13.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení  

 12. 14.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení  

 13. 15.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení  

 14. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 18.

  Návrh na změny ve složení komisí Poslanecké sněmovny   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26.6.1996 /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení  

 2. 20.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení  

 3. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení  

 4. 22.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení  

 5. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 24.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - druhé čtení  

 2. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení  

 2. 27.

  Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót". /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení  

 2. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení  

 3. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení  

 4. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení  

 5. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení  

 6. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení  

 7. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná ve Washingtonu dne 30. září 1996 /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení  

 8. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 36.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 37.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy   

Zákony - třetí čtení

 1. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení  

 2. 39.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - třetí čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 40.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení  

 2. 41.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - druhé čtení  

 3. 42.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - druhé čtení  

 4. 43.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 44.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. /sněmovní tisk 69/ - třetí čtení  

 2. 45.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 46.

  Slib poslance   

 2. 47.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se pověřuje organizační výbor, aby prozkoumal oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny   

Zákony - prvé čtení

 1. 48.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení  

 2. 49.

  Návrh poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 3. 50.

  Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 51.

  Slib poslance   

Zákony - prvé čtení

 1. 52.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 53.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 54.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení  

 2. 55.

  Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení  

 3. 56.

  Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 57.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím   

 2. 58.

  Návrh Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně   

 3. 59.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na prodloužení lhůty k projednání návrhu poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv ve výborech Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 25/  

 4. 60.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu   

Zákony - třetí čtení

 1. 61.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení  

 2. 62.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení  

 3. 63.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - třetí čtení  

 4. 64.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - třetí čtení  

 5. 65.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - třetí čtení  

 6. 66.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení  

 7. 67.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 68.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny /sněmovní tisk 106/  

Zákony - třetí čtení

 1. 69.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení  

 2. 70.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení  

 3. 71.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení  

 4. 72.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení  

 5. 73.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze