Schválený pořad a stav projednávání 5. schůze

Od 1. 10. 1996 14:00 do 29. 10. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň   

 2. 2.

  Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - druhé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - druhé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení  

 2. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení  

 3. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  

 4. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů   

 2. 11.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona   

 3. 12.

  Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 60/1/  

 4. 13.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 11/  

 5. 14.

  Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996   

 6. 15.

  Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na r. 1997 /sněmovní tisk 64/  

Zákony - prvé čtení

 1. 16.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

Zákony - prvé čtení

 1. 18.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení  

 2. 19.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení  

 3. 20.

  Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení  

 4. 21.

  Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   

Zákony - prvé čtení

 1. 23.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení  

 2. 24.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení  

 3. 25.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení  

 4. 26.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení  

 5. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení  

 6. 28.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení  

 7. 29.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení  

 8. 30.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení  

 9. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení  

 10. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení  

 11. 33.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení  

 12. 34.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  

 13. 35.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení  

 14. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení  

 15. 37.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení  

 16. 38.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení  

 17. 39.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení  

 18. 40.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení  

 19. 41.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení  

 20. 42.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 43.

  Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň   

 2. 44.

  Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 3. 45.

  Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

Zákony - prvé čtení

 1. 46.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení  

 2. 47.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení  

 3. 48.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 49.

  Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň   

 2. 50.

  Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 3. 51.

  Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 4. 52.

  Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň   

Zákony - prvé čtení

 1. 53.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení  

 2. 54.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 55.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26.6.1996 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení  

 2. 56.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení  

 3. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  

 4. 58.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení  

 5. 59.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení  

 6. 60.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení  

 7. 61.

  Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 62.

  Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995 /sněmovní tisk 4/  

 2. 63.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu   

Zákony - třetí čtení

 1. 64.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - třetí čtení  

 2. 65.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 66.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci zdravotnictví   

 2. 67.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic   

Zákony - prvé čtení

 1. 68.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 69.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/  

 2. 70.

  Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance   

 3. 71.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/  

 4. 72.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 45/  

 5. 73.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1.1.1996 do 30.6.1996 /sněmovní tisk 26/  

 6. 74.

  Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní a informační služby   

 7. 75.

  Návrh volební komise na volbu členů stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 8. 76.

  Návrh volební komise na volbu poslance se statutem člena do stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 9. 77.

  Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1995 /sněmovní tisk 8/  (schváleno)  

 10. 78.

  Výroční zpráva Rady České tiskové kanceláře o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995 /sněmovní tisk 17/  (schváleno)  

 11. 79.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995 /sněmovní tisk 44/  (schváleno)  

 12. 80.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání informací Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1995 a za 1. pololetí 1996   

 13. 81.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informací České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 a za I. pololetí 1996   

 14. 82.

  Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1996   

 15. 83.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 84.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 85.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 86.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 87.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 88.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná 15. dubna 1996 v Rize /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 89.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 90.

  Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 91.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995 /sněmovní tisk 74/  (schváleno)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze