Schválený pořad a stav projednávání 23. schůze

Od 24. 3. 1998 14:00 do 17. 4. 1998 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/4/ - vrácený Senátem  

 2. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/3/ - vrácený Senátem  

 3. 3.

  Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/4/ - vrácený Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh na odvolání členů prezidia Fondu národního majetku České republiky   

 2. 5.

  Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví   

Zákony - prvé čtení

 1. 6.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení  

 2. 7.

  Vládní návrh zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení  

 3. 8.

  Návrh poslanců Karla Machovce a Františka Brožíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení  

 4. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení  

 5. 10.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jany Gavlasové a Jaroslava Zvěřiny na vydání zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení  

 6. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení  

 7. 12.

  Vládní návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem a o změně a doplnění trestního řádu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení  

 8. 13.

  Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení  

 9. 14.

  Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení  

 10. 15.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení  

 11. 16.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení  

 12. 17.

  Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení  

 13. 18.

  Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení  

 14. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení  

 15. 20.

  Návrh poslankyň Drahoslavy Bartoškové, Hany Marvanové a Anny Röschové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 421/ - prvé čtení  

 16. 21.

  Návrh poslanců Václava Krásy a Jana Třebického na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení  

 17. 22.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 23.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení  

 2. 24.

  Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení  

 3. 25.

  Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení  

 4. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení  

 5. 27.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení  

 6. 28.

  Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení  

 7. 29.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení  

 8. 30.

  Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení  

 9. 31.

  Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení  

 10. 32.

  Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení  

 11. 33.

  Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - druhé čtení  

 12. 34.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení  

 13. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení  

 14. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení  

 15. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 38.

  Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 39.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/  

 2. 40.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 336/  

 3. 41.

  Koncepce proexportní politiky vlády České republiky /sněmovní tisk 348/  

 4. 42.

  Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 340/  

 5. 43.

  Zpráva o měnovém vývoji v České republice za 1. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/  

 6. 44.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 7. 45.

  Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny   

 8. 46.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/  

 9. 47.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti vlády České republiky v oblasti privatizace a cenových deregulací   

 10. 48.

  Informace Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o postupu udělení licence CET-21 a provozování televizního vysílání na základě této licence   

Zákony - třetí čtení

 1. 49.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení  

 2. 50.

  Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení  

 3. 51.

  Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení  

 4. 52.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení  

 5. 53.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení  

 6. 54.

  Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení  

 7. 55.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení  

 8. 56.

  Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení  

 9. 57.

  Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení  

 10. 58.

  Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení  

 11. 59.

  Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - třetí čtení  

 12. 60.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení  

 13. 61.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení  

 14. 62.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení  

 15. 63.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 64.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení  

 2. 65.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení  

 3. 66.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení  

 4. 67.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  

 5. 68.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení  

 6. 69.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 70.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení  

 2. 71.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení  

 3. 72.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení  

 4. 73.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení  

 5. 74.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení  

 6. 75.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 76.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/  

 2. 77.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací   

 3. 78.

  Návrh na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze   

 4. 79.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 5. 80.

  Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze   

 6. 81.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997   

 7. 82.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 341/  

 8. 83.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 342/  

 9. 84.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1997 /sněmovní tisk 368/  

 10. 85.

  Statut Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 391/  

 11. 86.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1997 /sněmovní tisk 401/  

 12. 87.

  Zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 13. 88.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 412/  

 14. 89.

  Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny o nepřípustnosti vyvěšování transparentů na budovách Poslanecké sněmovny   

 15. 90.

  Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období 1998 - 2000 /sněmovní tisk 419/  

 16. 91.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství   

 17. 92.

  Návrh řešení problematiky předkládání tzv. komplexních pozměňovacích návrhů při projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně a problematiky týkající se včleňování částí, jež jsou novelou zcela jiného zákona   

Zákony - prvé čtení

 1. 93.

  Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení  

 2. 94.

  Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona o Státním fondu pro ochranu před živelními pohromami České republiky /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení  

 3. 95.

  Návrh poslance Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňují zákony stanovící některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení  

 4. 96.

  Návrh poslanců Milady Emmerové a Jiřího Hofmana na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení  

 5. 97.

  Návrh poslance Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení  

 6. 98.

  Návrh poslance Jiřího Hofmana na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení  

 7. 99.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení  

 8. 100.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 101.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/5/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 102.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 128/7/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 3. 103.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 104.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   

 2. 105.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 3. 106.

  Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze