Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 61Státní závěrečný účet za rok 2007, kapitola 348 – Český báňský úřad (14. května 2008) 
č. 62Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 444) (14. května 2008) 
č. 63Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. (tisk 433) (14. května2008) 
č. 64Zahraniční rozvojová pomoc v gesci Ministerstva životního prostředí (14. května 2008) 
č. 65Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (tisk 367) (3. června 2008) 
č. 66Problematika financování Českého hydrometeorologického ústavu v roce 2008 (20. června 2008) 
č. 67Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (tisk 520) (10. září 2008) 
č. 68Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 511) (10. září 2008) 
č. 69Informace o splácení dluhů obcí vzniklých neplněním smluvních podmínek o poskytnutí finanční podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci realizace programu 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí (tisk 551) (10. září 2008) 
č. 71Návrh Státního rozpočtu na rok 2009 kapitoly 348 – Český báňský úřad (5. listopadu 2008) 
č. 72Návrh Státního rozpočtu na rok 2009 kapitoly 348 – Český báňský úřad (5. listopadu 2008) 
č. 73Návrh Státního rozpočtu na rok 2009 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (5. listopadu 2008) 
č. 74Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2009 (5. listopadu 2008) 
č. 75Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (tisk 599) (5. listopadu 2008) 
č. 76Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 632) (5. listopadu 2008) 
č. 77Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007 (tisk 653) (4. března 2009) 
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 652) (4. března 2009) 
č. 79Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717) (4. března 2009) 
č. 80Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 632) (15. dubna 2009) 
č. 81Informace o projektu záchrany severního bílého nosorožce (15. dubna 2009) 

12345
ISP (příhlásit)