Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 82Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717) (15. dubna 2009) 
č. 83Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717) (28. dubna 2009) 
č. 84Využití Operační programu životního prostředí pro projekty odpadového hospodářství (13. května 2009) 
č. 85Státní závěrečný účet za rok 2008, kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí ČR (20. května 2009) 
č. 86Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2008 (20. května 2009) 
č. 87Státní závěrečný účet za rok 2008, kapitola 348 – Český báňský úřad (20. května 2009) 
č. 88Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (tisk 765) (20. května 2009) 
č. 89Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. (tisk 766) (20. října 2009) 
č. 90Návrh Státního rozpočtu na rok 2010 kapitoly 348 – Český báňský úřad (11. listopadu 2009) 
č. 91Návrh Státního rozpočtu na rok 2010 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (11. listopadu 2009) 
č. 92Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2010 (11. listopadu 2009) 
č. 93 (11. listopadu 2009 Záměry zahraničních aktivit výboru pro životní prostředí na rok 2010) 
č. 94k 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, konané ve dnech 7. až 18. prosince 2009 v Kodani, Dánsku (1. prosince 2009) 
č. 95Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 652) (14. ledna 2010) 
č. 96Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č,. 354/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 895) (14. ledna 2010) 
č. 97Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (tisk 967) (14. ledna 2010) 
č. 98Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (tisk 968) (14. ledna 2010) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č,. 354/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 895) (28. ledna 2010) 
č. 100Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1021) (10. února  2010) 
č. 101Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Peru (10. února 2010) 

12345
ISP (příhlásit)