Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Bilaterální návštěva SRN (7. 6. 2013)
Ve dnech 3. – 7. června 2013 navštívila delegace výboru pro evropské záležitosti ve složení př. Jan Bauer, mpř. Jaroslav Lobkowicz, František Novosad a posl. Igor Jakubčík Spolkovou republiku Německo.

První část návštěvy se odehrála v Mnichově, kde byla delegace v doprovodu generálního konzula ČR Josefa Hlobila přijata členy Výboru pro evropské záležitosti a záležitosti Spolku Bavorského Zemského sněmu v čele s předsedkyní prof. Dr. Ursulou Männle. Obsáhlé jednání bylo věnováno otázkám evropských rozhodovacích procesů v režimu Lisabonské smlouvy, demokratické legitimitě, fungování euroregionů, víceletému finančnímu rámci pro období 2014 – 2020 a rovněž tématu energetiky, včetně problémů vyplývajících z přetoků energie ze severoněmeckých obnovitelných zdrojů do české přenosové soustavy.

Dále byla delegace přijata zástupci Sekce evropské politiky a mezinárodních vztahů Bavorské Státní kanceláře pod vedením vrchního ředitele Dr. Jörga Vogela. Zde byly diskutovány otázky budoucího směřování Evropské unie včetně otázky, zda by země, které se ocitly ve vážných hospodářských potížích, měly opustit eurozónu, přičemž pozice Bavorské Státní kanceláře by byla negativní vůči takovému radikálnímu řešení. V otázce daně z finančních transakcí se obě strany shodly, že u ní musí být vyjasněno ještě mnoho neznámých. Česká delegace se dále zajímala o tzv. energiewende, kdy rozhodnutí o ukončení využívání jederné energie Německem je mnohými považováno za velmi rychlé, až předčasné. Němečtí partneři potvrdili, že pro Bavorsko toto rozhodnutí představuje výzvu, neboť v této spolkové zemi představuje jaderná energie až 60%-ní podíl energet. mixu. Nicméně přípravy na ukončení jaderné energetiky jsou dle jejich slov prováděny velmi důkladně, přestože některé otázky, jako např. samotná likvidace jaderných elektráren zatím vyjasněna není.

Druhá část oficiální návštěvy delegace VEZ, za doprovodu zástupkyně velvyslance ČR Evy Dvořákové a III. tajemníka Jana Brunnera, se odehrála v Berlíně, kde se uskutečnilo jednání s předsedou Výboru pro EU Spolkové rady a ministrem pro evropské a mezinárodní záležitosti spolkové země Bádensko-Virtembersko Peterem Friedrichem. Toto jednání bylo věnováno především fiskálnímu paktu a otázkám dluhových brzd na národní úrovni, dále harmonizaci daní, kde Německo neusiluje o dosažení stejné míry zdanění, nýbrž podporovalo by jednání o shodném systému zdanění. To by velmi pomohlo malým a středním podnikům, které nejsou s to čelit 27 různým daňovým systémům. Ve vztahu k příštímu víceletému finančnímu rámci ministr P. Friedrich uvedl, že se zdá, že úsporný rozpočet byl politickou chybou, stejně jako to, že dostatečná pozornost ve vyjednávání není věnována Evropskému parlamentu. Mnoho jeho členů by považovalo roční finanční plán za lépe uchopitelný než tento dlouhodobý rámec.

Otázky budoucího fungování konference COSAC byly mj. diskutovány na jednání se zástupci Výboru pro EU Spolkového sněmu za účasti jeho předsedy Gunthera Krichbauma. Mimo to byla debatována i otázka budoucího rozšiřování EU a rovněž možnosti podpory hospodářského růstu a konkurenceschopnosti EU.

Možnosti konkrétní přeshraniční spolupráce a společných projektů mezi DE a CZ byly diskutovány se zástupci Česko-německé parlamentní skupiny za účasti jejího předsedy H. P. Hausteina.

/zapsala: Lenka Mozgová/

 

 

 

 
Bilaterální návštěva SRN (7. 6. 2013)ISP (příhlásit)