Dokumenty EU

Zpravodajem RNDr. Jan Zahradník

Celkem nalezeno 42 dokumentů. (1. strana, celkem 3 strany)

KódReferenceNázevStav
10175/17COM(2017) 276 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidelProjednat
 9967/17COM(2017) 283 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechnyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9939/17COM(2017) 279 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidelBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9673/17COM(2017) 280 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)Vzato na vědomí
 9672/17COM(2017) 275 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidlyVzato na vědomí
 9669/17COM(2017) 282 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zbožíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9668/17COM(2017) 281 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětvíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 5967/17COM(2017) 63 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledkůVzato na vědomí
 5801/17COM(2017) 34 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářstvíBere na vědomí s doporučením
15172/16COM(2016) 860 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank - Clean Energy For All Europeans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čistá energie pro všechny EvropanyBere na vědomí s doporučením
15151/16COM(2016) 862 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o připravenosti na rizika v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ESNařízení shledáno sporným
15150/16COM(2016) 864 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)Nařízení shledáno sporným
15149/16COM(2016) 863 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)Nařízení shledáno sporným
15135/16COM(2016) 861 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)Nařízení shledáno sporným
15120/16COM(2016) 767 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)Bere na vědomí s doporučením
15091/16COM(2016) 761 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnostiBere na vědomí s doporučením
15090/16COM(2016) 759 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013Bere na vědomí s doporučením
12290/16COM(2016) 586 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and establishing the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSDBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
11522/16COM(2016) 500 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou ekonomiku Sdělení doprovovázející opatření rámcové strategie pro energetickou unii: legislativní návrh o každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030, legislativní návrh o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a sdělení o evropské strategii pro nízkoemisní mobilituBere na vědomí s doporučením
11494/16COM(2016) 479 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatuBere na vědomí s doporučením

123ISP (příhlásit)