Celkem nalezeno 2055 dokumentů. (7. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
11412/20COM(2020) 617 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11406/20COM(2020) 625 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025Postoupeno výboru k informaci
11400/20COM(2020) 628 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový EVP pro výzkum a inovacePostoupeno výboru k projednání
11386/20COM(2020) 603 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení programu na podporu strukturálních reforem v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
11364/20COM(2020) 578 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění makroregionálních strategií EUVzato na vědomí bez projednávání
11363/20COM(2020) 599 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1768, kterým se Chorvatsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11334/20COM(2020) 649 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví v souvislosti s oznámením rozdílů oproti přílohám 1, 3 a 4, příloze 6 částem I, II a III, příloze 10 svazkům I a II, příloze 11, příloze 14 svazkům I a II, příloze 15 a příloze 16 svazkům I, II a III Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví v souvislosti s přijetím změn č. 46 a 39 přílohy 6 části I a II uvedené úmluvy, pokud jde o odklad budoucího požadavku na vybavení zapisovačem hlasu v pilotním prostoru (CVR) s délkou záznamu 25 hodin s cílem vyvarovat se neúmyslných důsledků kvůli mimořádným opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19Vzato na vědomí bez projednávání
11325/20COM(2020) 574 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, as amended by Regulation (EU) No 834/2019, assessing whether viable technical solutions have been developed for the transfer by pension scheme arrangements of cash and non-cash collateral as variation margins and the need for any measures to facilitate those viable technical solutions - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 85 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění nařízení (EU) č. 834/2019, ve které se posuzuje, zda byla vyvinuta schůdná technická řešení umožňující složkám penzijního systému převádět hotovostní a nehotovostní kolaterál jako variační marži a zda je nutné přijmout jakákoli opatření k usnadnění těchto schůdných technických řešeníVzato na vědomí bez projednávání
11247/20COM(2020) 582 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Liberijské republiky o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuVzato na vědomí bez projednávání
11231/20COM(2020) 581 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Posunutí celní unie na další úroveň: akční plánProjednáno a přijato usnesení
11225/20COM(2020) 580 final, SWD(2020) 302 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o právním státu 2020 - Stav právního státu v Evropské uniiProjednat
11224/20COM(2020) 612 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a o změně nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817Projednáno a přijato usnesení
11213/20COM(2020) 610 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrženého nařízení (EU) XXX/XXX [Azylový a migrační fond]Projednáno a přijato usnesení
11207/20COM(2020) 613 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azyluProjednáno a přijato usnesení
11205/20COM(2020) 614 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of biometric data for the effective application of Regulation (EU) XXX/XXX [Regulation on Asylum and Migration Management] and of Regulation (EU) XXX/XXX [Resettlement Regulation], for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/818Projednáno a postoupeno k projednání PS

<<34567891011>>ISP (příhlásit)