Celkem nalezeno 2003 dokumentů. (5. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11150/20COM(2020) 587 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020Vzato na vědomí bez projednávání
11149/20COM(2020) 588 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020Vzato na vědomí bez projednávání
11147/20COM(2020) 632 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí norem týkajících se technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavbyVzato na vědomí bez projednávání
11143/20COM(2020) 586 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2020/721 ze dne 19. května 2020, aby zahrnovalo postoj, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace ohledně schválení oběžníku MSC-MEPC.5 o vzorové dohodě o zmocnění uznaných subjektů jednajících jménem správyVzato na vědomí bez projednávání
11064/20COM(2020) 590 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů pro občany a podniky - nový akční plánProjednat
11055/20COM(2020) 594 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihyProjednat
11053/20COM(2020) 593 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937Projednat
11052/20COM(2020) 596 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341Projednat
11051/20COM(2020) 595 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního odvětví, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014Projednat
11050/20COM(2020) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro malé platbyPostoupeno výboru k informaci
11048/20COM(2020) 591 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financíProjednat
11030/20COM(2020) 576 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění dohody, kterou se mění prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Nezávislého státu Samoa a Šalamounových ostrovů a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovních států k dohoděVzato na vědomí bez projednávání
10993/20COM(2020) 560 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě posuzující, zda členské státy řádně identifikovaly trusty a podobná právní ujednání, která se řídí jejich právními předpisy, a zda se na ně vztahují povinnosti stanovené směrnicí (EU) 2015/849Vzato na vědomí bez projednávání
10953/20COM(2020) 585 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace, pokud jde o plánované přijetí stanovisek k sazebnímu zařazení, rozhodnutí o sazebním zařazení, změn vysvětlivek k harmonizovanému systému nebo jiných pokynů k výkladu harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuVzato na vědomí bez projednávání
10945/20COM(2020) 567 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusyVzato na vědomí bez projednávání

<<123456789>>ISP (příhlásit)