Celkem nalezeno 2001 dokumentů. (4. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
 8902/20COM(2020) 226 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2018Doručeno do PS
 8877/20COM(2020) 236 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna - 31. prosince 2019Doručeno do PS
 8871/20COM(2020) 248 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Cesta k udržitelnějšímu rybolovu v EU: aktuální stav a hlavní směry pro rok 2021Doručeno do PS
 8833/20COM(2020) 234 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2020Doručeno do PS
 8820/20COM(2020) 235 finalSdělení Komise Radě - Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu - Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvkůDoručeno do PS
 8797/20COM(2020) 247 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o oznámení rozdílů oproti přílohám 1 a 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví v souvislosti s pandemií covid-19Doručeno do PS
 8786/20COM(2020) 399 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o třetím posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutnéDoručeno do PS
 8759/20COM(2020) 237 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Konvergenční zpráva 2020 (vypracovaná v souladu s čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)Doručeno do PS
 8721/20COM(2020) 230 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a výsledcích programu Pericles 2020 na ochranu eura proti padělání v roce 2019Doručeno do PS
 8674/20COM(2020) 550 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letechDoručeno do PS
 8613/20COM(2020) 225 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní právaDoručeno do PS
 8607/20COM(2020) 227 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuDoručeno do PS
 8595/20COM(2020) 405 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)Doručeno do PS
 8555/20COM(2020) 459 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013Doručeno do PS
 8514/20JOIN(2020) 8 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím o covid-19 - pravda a mýtyDoručeno do PS

<<12345678>>ISP (příhlásit)