Celkem nalezeno 2001 dokumentů. (3. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11557/20COM(2020) 633 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem EU ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, pokud jde o úpravu některých referenčních množství obsažených v příloze IV dohody EPADoručeno do PS
11522/20COM(2020) 565 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025Doručeno do PS
11443/20COM(2020) 629 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu) - Dvouletá zpráva za období březen 2017 – únor 2019Doručeno do PS
11424/20COM(2020) 619 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě čl. 29 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVVDoručeno do PS
11420/20COM(2020) 624 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 - Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věkDoručeno do PS
11418/20COM(2020) 637 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody o rybolovu se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a s Norským královstvímDoručeno do PS
11412/20COM(2020) 617 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyDoručeno do PS
11406/20COM(2020) 625 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025Doručeno do PS
11400/20COM(2020) 628 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový EVP pro výzkum a inovaceDoručeno do PS
11386/20COM(2020) 603 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení programu na podporu strukturálních reforem v polovině obdobíDoručeno do PS
11364/20COM(2020) 578 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění makroregionálních strategií EUDoručeno do PS
11334/20COM(2020) 649 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví v souvislosti s oznámením rozdílů oproti přílohám 1, 3 a 4, příloze 6 částem I, II a III, příloze 10 svazkům I a II, příloze 11, příloze 14 svazkům I a II, příloze 15 a příloze 16 svazkům I, II a III Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví v souvislosti s přijetím změn č. 46 a 39 přílohy 6 části I a II uvedené úmluvy, pokud jde o odklad budoucího požadavku na vybavení zapisovačem hlasu v pilotním prostoru (CVR) s délkou záznamu 25 hodin s cílem vyvarovat se neúmyslných důsledků kvůli mimořádným opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19Doručeno do PS
11247/20COM(2020) 582 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Liberijské republiky o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuDoručeno do PS
11225/20COM(2020) 580 final, SWD(2020) 302 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o právním státu 2020 - Stav právního státu v Evropské uniiDoručeno do PS
11158/20COM(2020) 584 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro partnerství zřízeném Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu seznamu osob, které mají zastávat funkci rozhodce v řízeních o řešení sporůDoručeno do PS

<<1234567>>ISP (příhlásit)