Celkem nalezeno 994 dokumentů. (3. strana, celkem 67 stran)

KódReferenceNázevStav
 8505/06KOM(2006) 142 v konečném znění- Sdělení Komise - Nové komplexní partnerství s Grónskem ve formě společného prohlášení a rozhodnutí Rady založeného na článku 187 Smlouvy o ES
- Návrh rozhodnutí Rady o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé
Vzato na vědomí
 8493/06KOM(2006) 162 v konečném zněníNávrh nařízení rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovuVzato na vědomí
 8485/06COM(2006) 163 finalSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zpráva o výsledku revize rozsahu univerzální služby v souladu s čl. 15 odst.2 směrnice 2002/22/ESVzato na vědomí
 8413/06KOM(2006) 160 v konečném zněníPozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhuVzato na vědomí
 8296/06KOM(2006) 154 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuřeVzato na vědomí
 8290/06KOM(2006) 156 v konečném zněníTřetí zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování směrnic 93/96, 90/364, 90/365 o právu pobytu pro studenty a o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných po skončení jejich pracovní činnostiVzato na vědomí
 8266/06KOM(2005) 668 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - zpráva o postupu reformy Komise po ukončení reformního mandátuVzato na vědomí
 8231/06COM(2006) 157 finalProvádění Lisabonského programu Společenství: dosavadní pokrok a budoucí kroky směrem ke společnému konsolidovanému daňovému základu společností (CCCTB)Vzato na vědomí
 8087/06KOM(2006) 149 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské uniiVzato na vědomí
 8066/06COM(2006) 155 finalZpráva Komise - Zemědělská situace v Evropské unii: zpráva za rok 2004Vzato na vědomí
 8014/06KOM(2006) 141 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikouVzato na vědomí
 8010/06KOM(2006) 111 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 2978/94Vzato na vědomí
 7987/06SEC(2006) 350 v konečném zněníZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2005 o vztazích s vnitrostátními parlamentyVzato na vědomí
 7933/06KOM(2006) 153 v konečném zněníNávrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhuVzato na vědomí
 7930/06KOM(2006) 136 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost : učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků"Vzato na vědomí

<<1234567>>ISP (příhlásit)