Celkem nalezeno 2003 dokumentů. (1. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
12280/20COM(2020) 661 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi (2020) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětíDoručeno do PS
12250/20COM(2020) 664 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o provádění a fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17.května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (přepracované znění)Doručeno do PS
12126/20COM(2020) 666 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla UnieDoručeno do PS
12115/20COM(2020) 690 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2021 - A Union of vitality in a world of fragility - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2021 - Vitální Unie ve zranitelném světěDoručeno do PS
12097/20COM(2020) 680 finalSdělení Komise - Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19Doručeno do PS
12081/20JOIN(2020) 16 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě o provádění akčního plánu o vojenské mobilitě od června 2019 do září 2020Doručeno do PS
12020/20COM(2020) 654 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the fortieth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Nature Habitats (Bern Convention) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na čtyřicátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)Doručeno do PS
11987/20COM(2020) 652 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2030 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030Doručeno do PS
11976/20COM(2020) 667 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek - K životnímu prostředí bez toxických látekDoručeno do PS
11973/20COM(2020) 635 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stav přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018Doručeno do PS
11965/20COM(2020) 951 final, SWD(2020) 951 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Energy prices and costs in Europe - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v EvropěDoručeno do PS
11887/20SWD(2020) 902 finalCommission Staff Working Document - Assessment of the final national energy and climate plan of Czechia - Pracovní dokument útvarů Komise - Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatuDoručeno do PS
11880/20COM(2020) 953 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on progress of clean energy competitiveness - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku v oblasti konkurenceschopnosti čisté energieDoručeno do PS
11871/20COM(2020) 950 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on Governance of the Energy Union and Climate Action - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva za rok 2020 o stavu energetické unie podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatuDoručeno do PS
11866/20COM(2020) 952 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Renewable Energy Progress Report - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energieDoručeno do PS

12345>>ISP (příhlásit)