JUDr. Ludwig Czech

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CZECH Ludwig, dr.

XI. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - práv. - rozp. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Návrhy:

na změnu soustavy veřejné vyživovací služby a státního hospodaření s polními plodinami, t. 385.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na zrušení nařízení o zastavení činnosti porotních soudů, t. 1215.

42, 14. I. 1921; 1699. II.

na zřízení učebného běhu pro vzdělání zvěrolékařů a zmocnění pražské německé lékařské fakulty, aby mohla konati zvěrolékařské zkoušky a udělovati zvěrolékařské aprobace, t. 1429.

51, 4. II. 1921; 2086. II.

obnoven č. 3500; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na zřízení pomocných škol, t. 1743.

63, 11. III. 1921; 2624. II.

obnoven č. 3501; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

jímž se mění §§ 113, 114 a 117 zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., a zrušují omezení svobody shromažďovací a spolkové a svobodného projevu mínění, t. 2427.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

obnoven č. 3498; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vyslovení nedůvěry vládě, t. 2635.

81, 4. VIII. 1921; 1005. III.

na novelisování § 11 říšského zákona ze dne 14. května 1869 o obecných školách, t. 2745.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3499; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vydání zákona o vykonávání práva spolkového, t. 3691.

150, 21. VI. 1922; 1211. V.

o odpovědnosti předsedy a členů vlády, t. 4032.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na změnu zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z., o spolkovém právu, t. 4282.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

aby korupční aféry byly přikázány vyšetřovacímu výboru, t. 4472.

250, 26. III. 1924; 154. IX.

aby byl předložen návrh zákona o výkonu trestu politických vězňů t. 4676.

272, 12. VI. 1924; 914. IX.

na změnu zákonných předpisů o zabavování tiskopisů, t. 4739.

276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

na změnu zákonných předpisů o stálých voličských seznamech, t. 4791.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na zrušení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů, způsobených válkou, t. 4792.

281, 4. IX. 1923; 1183. IX.

aby byly vyšetřeny události ze dne 10. února 1925 na Václavském náměstí v Praze, t. 5052.

324, 5. III. 1925; 1237. X.

na změnu § 64 ústavní listiny, t. 5150.

342, 22. V. 1925; 119. XI.

na vydání zákona o nabytí státního občanství a domovského práva, t. 5312.

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

2 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se subvence německým divadlům v Brně a škrtnutí položky "Diety na Slovensku".

29, 2. XII. 1920; 938. 940. II.

k osnově zák. o sestátnění soukr. železnic (zpr. t. 890), týkající se vsunutí věty o zastupitelských personálních sborech do § 4, odst. 2.

35, 17. XII. 1920; 1475. II.

k osnově zák. o zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 1443), týkající se změny v § 3, odst. 3.

52, 8. II. 1921; 2152. II.

k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

k osnově zák. o jednotné soudcovské a advokátní zkoušce (zpr. t. 1587), týkající se jazykových ohledů při zkoušce.

59, 3. III. 1921; 2449. II.

k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 125.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 8 a 17.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově téhož zák. k § 17.

117, 21. XII. 1921; 1916. IV.

k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 10.

154, 24. VI. 1922; 1359. V.

k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 5.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1550. V.

k osnově finančního zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. VIII.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 10.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 12.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569.) k §§ 1, 28-37 a vložení nového § 40 a).

263, 15. IV. 1924; 605, 608. IX.

2 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě k §§ 1, 2 a 15.

264, 16. IV. 1924; 680, 682. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stihání úplatkářství (zpr. t. 4736) k resoluci usnesené ústavně-právním výborem.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

3 doplňov. návrhy k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470, 521. I.

pilný, na okamžité vyšetření teplické záležitosti vyšetřov. výborem a podání zprávy během pěti dnů.

20, 11. XI. 1920; 298. II.

na vyšetření událostí v Krompachu na Slovensku a na podání zprávy do 8 dnů.

59, 3. III. 1921; 2447. II.

na zřízení 24člen. výboru k prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na zřízení 24členného výboru národnostního.

166, 9. XI. 1922; 386. VI.

aby byl utvořen vyšetřovací výbor.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

aby byl meritorně projednán návrh dr. Czecha t. 4472 (přikázání korupčních afér vyšetřovacímu výboru), jenž byl výborem iniciativním zamítnut.

266, 27. V. 1924; 772. IX.

aby sněmovna změnila zamítavé usnesení inic. výb. o návrhu dr. Czecha na vyšetření událostí na Václavském náměstí ze dne 10. II. 1925 (t. 5052) a přikázala tento návrh výb. vyšetřov.

328, 12. III. 1925; 1297. X.

330, 16. III. 1925; 1327. X.

aby poslanecká sněmovna se usnesla vybídnouti ministra vnitra k podání zprávy o událostech při demonstraci proti drahotě na Václavském náměstí dne 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

podle § 46 jedn. ř., aby min. předseda dostavil se do schůze a podal zprávu o posledních hospodářsko-politických opatřeních vlády.

349, 23. VI. 1925; 329. XI.

podle § 46 jedn. ř., aby předseda vlády dostavil se do nejbližší schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o všeobecném politickém stavu a úmyslech vlády.

362, 18. IX. 1925; 604. XI.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby se ministr zahr. věcí nebo předseda vlády dostavil do posl. sněmovny a podal zprávu o zahraniční situaci.

371, 6. X. 1925; 1327-8. XI.

na přechod k dennímu pořadu přes osnovu zák. o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 605. IX.

aby se přes státní rozpočet pro rok 1926 (zpr. t. 5329) přešlo k dennímu pořadu.

368, 1. X. 1925; 918. XI.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Ústí n. L. dne 3. srpna 1921.

82, 4. VIII. 1921; 1029. III.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci.

139, 23. V. 1922; 432. V.

na zahájení rozpravy o vládním prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (t. 4437).

247, 6. III. 1924; 30. IX.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Frankeho o vzestupu drahoty (nal. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. fin. inž. Bečky o státním rozpočtu na rok 1925.

294, 30. X. 1924; 16. X.

na zahájení rozpravy o odpovědi min. spravedl. t. 5063 na interp. dr. Czecha o provádění tiskového zákona (t. 5047).

324, 5. III. 1925; 1254. X.

Resoluce:

3 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se složení zemské správní komise v Čech. a zemsk. výb. na Moravě dle poměru národností ve státě, převzetí něm. obch. akad. v Plzni do stát. správy a autonomní úpravy školství v čsl. státě.

28, 1. XII. 1920; 807, 810, 811. II.

4 resol. k témuž předmětu, týkající se prováděcího nařízení k jazykovému zákonu, zřízení oddělení pro ochranu mládeže u poručenských soudů, zvýšení péče o tuberkulosní a zřízení ústavu pro zkoumání potravin při všech vysokých školách.

31, 4. XII. 1920; 1236, 1242. II.

k osnově zák. o sestátnění soukr. železnic (zpr. t. 890), týkající se docílení dohody mezi vládou a něm. parlament. stranami při převzetí provozu na Buštěhradské a Ústecko-Teplické dráze.

35, 17. XII. 1920; 1476. II.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191), týkající se zavedení porotních soudů.

43, 18. I. 1921; 1725. II.

ke zprávě vyšetřov. výb. o událostech v Krompaších, týkající se podání zprávy výb. práv. a ústav. do 8 dnů o zastavení činnosti porotních soudů.

63, 11. III. 1921; 2620. II.

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se projednání návrhu R. Tayerle o podpoře v nezaměstnanosti (t. 2135), do doby 8 dnů.

67, 19. V. 1921; 90. III.

k osnově zák. o smlouvě o státním občanství mezi rep. Čsl. a říší Německou (zpr. t. 2343), týkající se změny zákona z 29. II. 1920, č. 121 Sb. z. a n.

73, 15. VII. 1921; 524. III.

k osnově zák. o úpravě finanč. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se zrušení moravského zemského výboru.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

k osnově zákona o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533), týkající se provedení voleb do pensijního ústavu.

84, 6. VIII. 1921; 1208. III.

2 resol. k osnově finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. VI., VIII. a VIII. A oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1279. IV.

k osnově zák. o změně zákona o organisaci kanceláře poslanecké sněmovny a senátu (zpr. t. 3481), týkající se přihlížení k národnostním poměrům při jmenování sněmovních zaměstnanců.

143, 8. VI. 1922; 732. V.

k osnově zák. o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687), týkající se předložení Lánské dohody k ústavnímu schválení.

148, 20. VI. 1922; 1056. V.

k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767), týkající se provedení voleb na Hlučínsku, Valčicku, Vitorazsku, Těšínsku, Slovensku a Podkarpatské Rusi.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1596. V.

2 resol. k osnově finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se požadavků pensistů.

175, 29. XI. 1922; 1383. VI.

k osnově zák. o protokolech o sanaci Rakouska, daných v Ženevě 4. X. 1922 (zpr. t. 3942), týkající se nového zahájení o úvěrních jednáních s rep. Rakouskou za účelem sjednání nových úmluv.

183, 18. XII. 1922; 1826. VI.

2 resol. k osnově státního rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se staropensistů a úpravy pensijních požitků, jakož i výplaty úrazových rent.

235, 29. XI. 1923; 1070, 1071. VIII.

k témuž předmětu, týkající se inkompatibility členů N. S. a vlády.

236, 30. XI. 1923; 1149. VIII.

Řeč v rozpravě:

o schválení smlouvy mezi R. Č. a rep. Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin (zpr. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 589. I. (něm. 614)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920, (zpr. t. 1191), v níž pojednává o zrušení porotních soudů.

42, 14. I. 1921; 1621. II. (něm. 1701)

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2429. II. (něm. 2455)

o vládním prohlášení dr. Ed. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 50. IV. (něm. 102)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 463. V. (něm. 498).

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811, jež se týkají hospodářské krise.

160, 25. X. 1922; 76. VI. (něm. 140)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 108. VIII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 58. IX. (něm. 88)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti tiskem spáchané (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 537. IX. (něm. 556)

o prohlášeních min. fin. inž. Bečky (rozpočet na r. 1925) a min. zahr. dr. Beneše (Protokol ženevský).

295, 30. X. 1924; 44. X. (něm. 69)

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1463. XI. (něm. 1486)

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany NSD k vlád. prohláš. min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1289. II. (něm. 1318)

jménem stran NSD a MNSD při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2374. VI. (něm. 2447)

v němž oznamuje absenci členů klubu strany NSD při projednávání státního rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 270. X. (něm. 292)

jménem strany NSD, MNSD a všech německých, maďarských a slovenských oposičních stran, vyjma německou stranu národní, k státně zaměstnaneckým předlohám (zpr. t. 4019, 4020, 4021 a 4022).

317, 18. XII. 1924; 991. X. (něm. 1023)

Interpelace:

naléhavá, o zrušení nařízení o zastavení činnosti porotních soudů,

t. 1205. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

naléhavá o novém deníku "Prager Presse",

t. 1812. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

naléhavá, o zasahování bankovního úřadu do stávky bankovních úředníků,

t. 2524. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

zodpověděna prohlášením ministra soc. péče G. Habrmana.

101, 29. XI. 1921; 1325. IV.

naléhavá, o provádění zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n. (odpočivné požitky státních zaměstnanců),

t. 2531. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

odpov. t. 3159/XXIX. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

naléhavá, že podražily nejnutnější potraviny,

t. 3560. 140, 26. V. 1922; 486. V.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o zahraniční situaci,

t. 3993. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

naléhavá, o reparačních břemenech,

t. 4448. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4593/XVII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

naléhavá, o úpravě požitků staropensistům,

t. 4449. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4844/V. 294, 30. X. 1924; 7. X.

naléhavá, o nezákonitém postupu vládního komisaře v Jihlavě,

t. 4622. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

odpov. t. 5037/XVI. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

naléhavá, o vypsání voleb v územích, jež dosud nejsou zastoupena v zákonodárných sborech,

t. 4655. 271, 6. VI. 1924; 855. IX.

odpov. t. 4844/VIII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

naléhavá, o opatřeních proti drahotě,

t. 4809. 282, 4. IX. 1924; 1247. IX.

zodpověděna prohlášením min. zásob. dr. Frankeho.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, aby vláda podala návrhy o úpravě platů státních zaměstnanců a pensistů,

t. 4823. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

odpov. t. 5134/XVIII. . 342, 22. V. 1925; 118. XI.

naléhavá, o rušení školních tříd,

t. 4916. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

odpov. t. 5090/III. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, o nových redukcích německých obecných škol na Moravě,

t. 4979. 311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5168/XVII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

naléhavá, že provádění tiskového zákona odporuje právu,

t. 5047. 323, 12. II. 1925; 1217. X.

odpov. t. 5063. 325, 5. III. 1925; 1262. X.

naléhavá, o poměru ústavní vlády k "Pětce",

t. 5048. 325, 5. III. 1925; 1262. X.

vládě o otázkách zásobovacích,

t. 951. 29, 2. XII. 1920 (dle spisů)

zodpověděna prohlášením min. zásob. L. Průši.

30, 3. XII. 1920; 1043. II.

o propuštění prozatímních učitelských sil na Moravě,

t. 1789. 64, 15. III. 1921; 2731. II,

odpov. t. 2306. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o usnesení moravsk. zemsk. výboru, jež má porušiti paritní zákon. pokud se týče učitelů občanských škol,

t. 2879. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3159/XVII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o zabavení článků: "Když Masaryk cestuje" a "Zločiny českosloven. militarismu" v čísle 16 časopisu "Sozialdemokrat", ústředního orgánu německé sociálně-demokratické strany dělnické v Českosloven. republice

t. 3201/VIII. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3425/VIII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o vládním nařízení ze dne 16. února 1922 o stažení rakousko-uherských dvacetihaléřů,

t. 3442/XII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XVIII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

že se části tisku udělují informace,

t. 4009/XVIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4249/IX. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o změně jazykového styku ve školních úřadech,

t. 4017/XVI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/VI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o přehmatech státních zastupitelstev při zabavování časopisů,

t. 4041/XIX. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4134/XIV. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o úpadku banky Bohemie,

t. 4048/XII. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

o vyhlášení výsledku voleb,

t. 4274/XIX. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o výnosech, vydaných politickými úřady, jež obsahují předpisy, jak se provádějí obecní volby,

t. 4274/XX. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/VIII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

že se pensistům cestujícím přechodně do ciziny sráží z platů,

t. 4306/IX. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4458/VII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o zákazu a konfiskacích při projevech proti válce,

t. 4857/II. 294, 30. X. 1924; 8. X.

o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu,

t. 5040/IX. 322, 11. II. 1925; 1124. X.

min. financí o složení bankovního výboru,

t. 5040/X. 322, 11. II. 1925; 1124. X.

odpov. t. 5168/VI. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

že nebyl jmenován německý náměstek předsedy správní komise silničního okresu v Hustopeči,

t. 5055/IV. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

aby byla prohlášena amnestie,

t. 5066/VII. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

o porušení listovního tajemství,

t. 5201/III. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

aby bylo vydáno prováděcí nařízení k jazykovému zákonu,

t. 5201/V. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

že brněnský magistrát porušil zákon o stálých voličských seznamech,

t. 5338/XI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

Volán k pořádku:

194, 6. III. 1923; 2375-6. VI.ISP (příhlásit)